1)mijn zoon, word
Zie van deze benaming 1 Cor. 4:17; 1 Tim. 1;2, en 2 Tim. 1:2.
 
2)gesterkt
Of, sterk; dat is, met sterkte en kracht aangedaan, namelijk, om den kracht van den dienst te verdragen, en allerlei verdrukkingen met standvastigheid te lijden.
 
3)in de genade,
Of, door de genade.
 
4)die in Christus Jezus is;
Dat is, die God ons bewezen en betuigd heeft door Jezus Christus.
 
5)onder vele getuigen,
Grieks door vele getuigen; gelijk 2 Cor. 2:4, en 2 Cor. 3:11. Dat is, dat gij openbaar hebt gehoord in tegenwoordigheid van zovelen mijner toehoorders, die allen getuigen kunnen, dat hetgeen gij leert, gij dit van mij gehoord en ontvangen hebt.
 
6)betrouw dat aan
Of, leg het weg bij getrouwe, enz.
 
7)getrouwe mensen,
Namelijk in het bewaren en voorstellen van de zuivere leer en in het bedienen van hun ambt.
 
8)bekwaam zullen zijn
Dat is, die niet alleen in de leer geoefend zijn, maar ook bekwaamheid hebben, om deze stichtelijk voor te dragen.
 
9)lijd verdrukkingen, als
Grieks lijd kwaad; gelijk ook 2 Tim. 2:9, en 2 Tim. 4:5.
 
10)een goed krijgsknecht
Dat is, den Heere Christus en dien onder Christus, in een geestelijken oorlog, tegen Zijn en Zijner uitverkorenen vijanden. Zie 2 Cor. 10:3,4, enz.; 1 Tim. 1:18. Want een recht krijgsman moet zich geen arbeid, moeite, ongemak, noch gevaren ontzien.
 
11)Niemand, die in de
Dat is, gelijk de krijgslieden zich niet kunnen bemoeien met koopmanschap, ambachten, of landbouw, waardoor de leeftocht of kost gewoon gewonnen wordt, maar altijd moeten passen op hunne wachten, tochten en andere diensten den krijg aangaande, naar het bevel van hun oversten, zo moet ook een getrouw leraar des Evangelies desgelijks doen, en zich met geen andere wereldlijke dingen bemoeien, om zijn ambt getrouw te bedienen, opdat hij Gode aangenaam moge zijn; 2 Cor. 5:9.
 
12)die hem tot den
Dat is, zijn overste of kapitein.
 
13)strijdt, die
Namelijk met worstelen, lopen, of dergelijke strijden, die om den prijs werden ingesteld. Zie 1 Cor. 9:24.
 
14)wordt niet gekroond,
Dat is, ontvangt den prijs niet, welke gewoonlijk een gevlochten kroon was.
 
15)wettelijk heeft gestreden.
Dat is, volgens de bepalingen voor zodanige strijden gesteld; zo hij die niet behoorlijk voldaan heeft.
 
16)De landman, als hij
Dat is, gelijk een landbouwer eerst moet ploegen, eggen, zaaien, wieden, maaien, planten, nat maken, enz eer hij vruchten kan genieten, zo moet ook een leraar des Evangelies eerst vlijtigen arbeid aanwenden, eer hij enige vrucht kan genieten òf voor de gemeente, òf voor zichzelf; Ps. 126:6; Jes. 65:23; Matth. 13:3, enz; 1 Cor. 9:10.
 
17)ik zeg;
Dat is, wil zeggen met deze gelijkenissen, om u deze toe te passen in uwen dienst.
 
18)doch de Heere geve
Doch zo wij van nature niet kunnen begrijpen de dingen, die van den Geest Gods zijn, en geestelijk onderscheiden worden, 1 Cor. 2:14, zo bid ik God, dat Hij u, zo in deze als in andere dingen, de zaligheid en uw ambt aangaande, uw verstand wil verlichten, om alles volkomen en recht te begrijpen.
 
19)Houd in gedachtenis,
Dat is, wees altijd gedachtig om dit artikel des geloofs dikwijls te overdenken en naarstig in te scherpen, zo tot uwe en der gemeente troost, als tot wederlegging der valse leraars, die de opstanding loochenen; zie 1 Cor. 15:12,13, enz. en hier 2 Tim. 2:18.
 
20)dat Jezus Christus uit
Of, dat Jezus Christus, die uit de doden opgewekt is, uit de zade Davids is.
 
21)naar mijn Evangelie;
Dat is, naar de leer des Evangelies, die ik altijd en standvastig heb geleerd, waarvan dit artikel een van de voornaamste is.
 
22)Om hetwelk ik verdrukkingen
Grieks in welke; ene Hebreeuwse wijze van spreken.
 
23)tot de banden toe,
Dat is, zo veel en zo ver, dat ik daarom hier te Rome ben gevangen gebracht, en met een keten gebonden en bewaard wordt, om van den keizer gericht te worden.
 
24)als een kwaaddoener;
Dat is, word zo behandeld, alsof ik enige boze feiten bedreven had.
 
25)het Woord Gods is niet gebonden.
Dat is, de prediking des Evangelies gaat evenwel voort, niettegenstaande mijne gevangenschap; zie Filipp. 1:12,13.
 
26)om de uitverkorenen,
Dat is, ten beste en dienst der uitverkorenen, niet om daarmede voor hen te voldoen tot hun verzoening met God; want dat heeft Christus alleen en volkomen gedaan, Jes. 63:3; Hand. 4:12; 1 Tim. 2:5; maar tot stichting en versterking derzelve in het geloof. Zie Col. 1:24.
 
27)opdat ook zij de
Namelijk in het geloof gesterkt zijnde door mijn standvastigheid in het lijden om den Evangelies wil.
 
28)die in Christus Jezus is,
Dat is, die Christus ons verdiend en verkregen heeft, en die den uitverkorenen om Christus' wil geschonken wordt.
 
29)Dit is een getrouw woord;
Zie 1 Tim. 1:15, en 1 Tim. 3:1, en 1 Tim. 4:9; Tit. 3:8.
 
30)met Hem gestorven zijn,
Dat is, om Zijnentwil, onschuldig zullen verdrukt of gedood worden, Rom. 8:36; 2 Cor. 4:10; gelijk in 2 Tim. 2:12 verklaard wordt.
 
31)leven;
Namelijk hier namaals eeuwig.
 
32)verdragen, wij zullen
Namelijk allerlei verdrukkingen, met lijdzaamheid en standvastigheid in het geloof.
 
33)heersen; indien wij
Grieks als koningen heersen, of, regeren.
 
34)Hem verloochenen,
Namelijk Christus, of Zijne leer. zie Matth. 10:33.
 
35)ontrouw zijn,
Namelijk in Hem standvastig aan te hangen en te belijden, of in Hem getrouw te dienen. Of ongelovig zijn; dat is, niet geloven of betrouwen op Zijne beloften.
 
36)Hij blijft getrouw;
Namelijk evenwel, in al Zijne woorden, bedreigingen en beloften; Rom. 3:3,4.
 
37)Zichzelven niet verloochenen.
Dat is, iets doen dat tegen de volmaaktheid Zijner natuur strijdt, gelijk het zou zijn, indien Hij iets zou zeggen, of beloven, of dreigen, en dat niet zou volbrengen; Num. 23:19.
 
38)Breng deze dingen in gedachtenis,
Of, doe hun deze dingen gedenken, namelijk ze bij alle gelegenheden de gemeente inscherpende.
 
39)voor den Heere, dat
Dat is, in des Heeren Jezus Christus' naam, en als in Zijn tegenwoordigheid, zo lief als zij den Heere hebben.
 
40)woordenstrijd voeren,
Zie daarvan 1 Tim. 6:4.
 
41)tot geen ding nut is,
Dat is, tot geen stichting der gemeente in het geloof, of godzaligheid.
 
42)verkering der toehoorders.
Dat is, verwarring, ontstichting, verzwakking des geloofs, of ook afkering van de gezonde leer.
 
43)beproefd voor te
Dat is na lange beproeving door arbeid en verdrukkingen getrouw en oprecht bevonden.
 
44)een arbeider,
Namelijk in het werk des Heeren, in het prediken van Gods woord, in alle naarstigheid en getrouwheid.
 
45)die niet beschaamd wordt,
Dat is, die van wege enige nalatigheid, onzuiverheid, of ontrouwheid zich niet behoefte te schamen.
 
46)het Woord der waarheid
Dat is, de zuivere en waarachtige leer des Evangelies. Zie 2 Cor. 6:7; Col. 1:5; Jak. 1:18.
 
47)recht snijdt.
Dat is, ordelijk al de hoofdstukken en leden daarvan voorstelt en toepast, naar het begrip en gelegenheid der toehoorders; ene gelijkenis genomen òf van de priesters des Ouden Testaments, die de beesten tot offerande geslacht, bekwamelijk ontleedden en verdeelden, òf van de huishouders, die den huisgenoten hunne spijs voorsnijden en uitdelen, een iegelijk naar zijne gelegenheid. Zie 1 Cor. 3:2; Hebr. 5:12, enz.
 
48)hun
Namelijk der ijdelroepers.
 
49)woord zal
Dat is, valse leer, die zij met zulk ijdelroepen en menselijke welsprekendheid oppronken en instampen.
 
50)voorteten, gelijk de
Dat is, verspreid worden door het lichaam van de gemeente en het verderven; ene gelijkenis, genomen van inetende gezwellen of wonden, die het vlees des lichaams verteren en altijd voortkruipen, gelijk het volgende woord verklaart.
 
51)kanker; onder welke is
Grieks gangraina, wond, eigenlijk niet wat men kanker noemt, hoewel het ook altijd als kanker voortkruipt, en het vlees verteert; maar hetgeen men gewoonlijk noemt het vuur, of koud vuur; hetwelk zeer haastig voortspruit en het leven en gevoel beneemt, tenzij dat men het terstond zoekt weg te nemen.
 
52)Hymeneus en
Van dezen; zie 1 Tim. 1:20. Hij noemt hier de voornaamste ijdelroepers, opdat zij, bekend zijnde, te beter mogen gemeden worden.
 
53)van de waarheid
Dat is, van de rechtzinnige leer des Evangelies, die zij tevoren beleden hadden.
 
54)alrede geschied is,
Dat is, dat er dan geen opstanding des vleses zal wezen, en dat al wat de Schrift zegt van de opstanding, verstaan moet worden van de geestelijke opstanding der zielen uit den dood der zonden.
 
55)geloof.
Dat is, hunne historische kennis en toestemming, die zij gehad hebben van de rechte leer. Zie van zulk geloof Matth. 13:21; Jak. 2:19.
 
56)Evenwel
Namelijk hoewel sommigen van de waarheid afwijken, en sommiger geloof verdorven wordt, zo moeten wij ons daaraan niet stoten, alsof der uitverkorenen zaligheid in het onzeker stond, daar daaruit blijkt, dat de zodanigen niet geweest zijn uit het getal der uitverkorenen, die niet kunnen verleid worden; Matth. 24:24.
 
57)het vaste fondament Gods
Dat is, het voornemen Gods der eeuwige verkiezing, hetwelk vast en onveranderlijk is, Jes. 14:27, en Jes. 46:10; Mal. 3:6; Jak. 1:17, en gelijk een wel gelegd fondament, de zaligheid der uitverkorenen steunt; en dit fondament wordt gesteld tegen hetgeen tevoren gezegd is, dat sommiger geloof verkeerd of omgekeerd wordt, gelijk een huis, dat geen vast fondament heeft. Zie Matth. 7:24, enz.; Luk. 10:20.
 
58)staat, hebbende
Dat is, is bestendig, vast en zeker; 1 Cor. 16:13; 2 Cor. 1:24; Filipp. 1:27, en Filipp. 4:1.
 
59)dit zegel: De Heere
Da tis, dit teken, waarmede het boek des levens, in hetwelk de namen der uitverkorenen zijn geschreven, als met een zegel bevestigd is; en waarmede het getal der uitverkorenen in de voorwetenschap Gods, als in een toegesloten boek verzegeld is, Openb. 22:10. Of waardoor bekend gemaakt wordt of iemand van God is uitverkoren of niet; Openb. 7:3,4.
 
60)kent degenen, die
Dat is, weet, wie Hij voor de Zijnen houdt, uitverkoren heeft en liefheeft, Ps. 1:6; Matth. 7:23; Joh. 13:18; en maakt ook dikwijls, dat sommigen die van de mensen voor uitverkorenen aangezien waren, door hun afwijking van de gezonde leer en tot goddeloosheid vervallende, bekend worden zodanigen nimmer geweest te zijn. Zie Num. 16:5, en 1 Joh. 2:19.
 
61)die den Naam van Christus noemt,
Dat is, die zich uitgeeft voor een gelovig Christen, en volgens dien uitverkoren van God.
 
62)van ongerechtigheid.
Dat is, van allerlei zonde, welke is ongerechtigheid, 1 Joh. 3:4, en in het bijzonder van valse leer, gelijk daar was de ketterij van Hymeneus en Filetus. Dit is dan een kenteken van onze verkiezing, als wij van zonde en valse leer afwijken, de ware godzaligheid betrachten, en bij de zuivere leer volstandig blijven. En die zulks niet doet, kan niet verzekerd zijn, dat hij verkoren is.
 
63)in een groot huis
Dat is, gelijk in een groot huis of paleis, dat door een rijk of machtig man bewoond wordt, allerlei vaten zijn van verscheidene stof, waardij en gebruik, zo worden ook in de uiterlijke en zichtbare gemeente, welke het huis Gods is, 1 Tim. 3:15, gevonden, niet alleen oprechte gelovigen, van God uitverkoren tot Zijn eer, maar ook huichelaars, die nimmer van God voor de Zijnen gekend zijn, en te Zijner tijd ontdekt worden. Zie Matth. 3:12, en Matth. 13:26,47, en Matth. 22:11,14, en Matth. 25:1.
 
64)ter ere, maar sommige
Dat is, die gebruikt worden tot eerlijke, of treffelijke diensten. Daarbij worden de uitverkorenen vergeleken.
 
65)ter onere.
Dat is, die gebruikt worden tot slechte en vuile diensten. Bij deze worden vergeleken de huichelaars en verworpenen. Zie dergelijke Rom. 9:21.
 
66)zichzelven
Daarmede wordt niet te kennen gegeven, dat iemand door zijn eigen kracht zich zou kunnen reinigen; want dat moet geschieden door de genade des Heiligen Geestes, die als rein water ons reinigt, Ezech. 36:25; 1 Cor. 6:11; maar dat wij niet moeten zien op anderen die afvallen, om ons daaraan te stoten, maar dat elkeen zichzelf zo moet gedragen in reinheid, dat hij hierdoor van zijne verkiezing mag verzekerd zijn.
 
67)van deze
Namelijk lieden, die vaten zijn ter onere, dat is, van de goddeloze en verworpene huichelaars, en van verleiders, als daar Hymeneus en Filetus waren. Of van deze dingen, die bij deze lieden gevonden worden, dat is, van hunne dwalingen, ijdel roepen, en goddeloosheid.
 
68)reinigt, die
Dat is, daarvan afstand doet, of zich wacht om daarmede niet besmet te worden.
 
69)zal een vat zijn ter ere,
Dat is, zal daarmede betonen, dat hij waarlijk zulk een vat, dat is, uitverkoren is, en zal daarvoor erkend worden. Zie dergelijke wijze van spreken Joh. 15:8.
 
70)geheiligd en
Dat is, gereinigd van de vuiligheid der zonden, en ten dienste des Heeren toegeëigend.
 
71)bekwaam tot gebruik des Heeren,
Dat is, wat tot eerlijke en treffelijke diensten van den heer des huizes kan gebruikt worden.
 
72)tot alle goed werk
Dat is, tot een heiligen en godzaligen wandel, en tot oefening van allerlei goede werken.
 
73)toebereid.
Namelijk door God, door Zijne genade; 1 Cor. 4:7; Ef. 2:10.
 
74)de begeerlijkheden der
Dat is, waaraan de jonge lieden meest onderworpen zijn, als door zijn eergierigheid, moedigheid, ongestadigheid, ijdele eer, wellustigheid en dergelijke.
 
75)jaag naar rechtvaardigheid,
Of, vervolg.
 
76)met degenen, die den
Dat is, met de oprechte gelovigen, namelijk, voornamelijk; want anderszins moeten wij ook met alle mensen in vrede leven; Rom. 12:18.
 
77)de vragen, die dwaas en
Dat is, de kwesties waarover men twist.
 
78)zonder lering zijn,
Grieks ongeleerd; dat is, die ons niet kunnen leren wat tot onze stichting dient of nodig is.
 
79)twistingen voortbrengen.
Grieks gevecht; namelijk met woorden.
 
80)een dienstknecht des Heeren
Dat is, die den Heere dient in het leerambt.
 
81)twisten, maar vriendelijk
Grieks vechten; gelijk in 2 Tim. 2:23, dat is, om ijdele dingen veel ongenoegen maken, of de waarheid met kibbelen verstaan.
 
82)die de kwaden kan verdragen;
Of het kwaad, namelijk van lastering en vervolging.
 
83)die tegenstaan;
Namelijk de gezonde leer van het Evangelie. Of die van een tegenstrijdig gevoelen zijn.
 
84)of hun God te eniger tijd
Hiermee wordt aangewezen hoe moelijk iemand van dwalingen tot de kennis der waarheid kan gebracht worden.
 
85)bekering gave tot
Namelijk van hunne dwaling.
 
86)wederom ontwaken mochten
Het Griekse woord betekent eigenlijk wederom nuchteren te worden uit de dronkenschap; ene gelijkenis van het lichaam genomen, om op de ziel toe te passen.
 
87)den strik des duivels,
Dat is, uit de onwetendheid, dwalingen, of ketterijen waarmede de Satan hen verstrikt houdt.
 
88)gevangen waren
Het Griekse woord betekent levend gevangen te worden, gelijk de wilde beesten van de jagers in de strikken of netten gevangen worden.
 
89)tot zijn wil.
Dat is om den wil des Satans te doen, waartoe zij van God door een rechtvaardig oordeel zijn overgegeven; Joh. 8:44; Ef. 2:2.