1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1Maar Jezus ging naar den Olijfberg.1)
2En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde,2) leerde Hij hen.
3En de Schriftgeleerden en de Farizeen brachten tot Hem3) een vrouw, in overspel gegrepen.
4En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande.
5En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen4) worden; Gij dan, wat zegt Gij?
6En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat5) zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.6)
7En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is,7) werpe eerst den8) steen op haar.
8En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde.
9Maar zij, dit9) horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten;10) en de vrouw in het midden staande.
10En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld?
11En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik11) u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.
12Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
13De Farizeen dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelven; Uw getuigenis is niet waarachtig.12)
14Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Hoewel Ik van Mijzelven getuig, zo is nochtans Mijn getuigenis waarachtig; want Ik weet, van waar Ik13) gekomen ben, en waar Ik heenga; maar gijlieden weet niet, van waar Ik kom, en waar Ik heenga.
15Gij oordeelt naar het vlees;14) Ik oordeel niemand.15)
16En indien Ik ook oordeel, Mijn oordeel is waarachtig; want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader,16) Die Mij gezonden heeft.
17En er is ook in uw wet geschreven,17) dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is.18)
18Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.
19Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien gij Mij kendet, zo zoudt19) gij ook Mijn Vader kennen.
20Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist,20) lerende in den tempel; en niemand greep21) Hem; want Zijn ure was nog niet22) gekomen.
21Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en23) gij zult Mij zoeken, en24) in uw zonden25) zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gijlieden niet26) komen.
22De Joden dan zeiden: Zal Hij ook Zichzelven doden,27) omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen?
23En Hij zeide tot hen: Gijlieden zijt van beneden,28) Ik ben van boven;29) gij zijt uit30) deze wereld, Ik ben niet uit deze wereld.
24Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik Die31) ben, gij zult in uw zonden sterven.
25Zij zeiden dan tot Hem: Wie zijt Gij? En Jezus zeide tot hen: Wat Ik van den32) beginne ulieden ook zegge.
26Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen; maar33) Die Mij gezonden34) heeft, is waarachtig; en de dingen, die Ik van Hem gehoord heb, dezelve spreek Ik tot de wereld.35)
27Zij verstonden niet, dat Hij hun van den Vader sprak.
28Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben,36) dan zult gij37) verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van38) Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft.
29En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten,39) want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.
30Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.
31Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord40) blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen;
32En zult de waarheid41) verstaan, en de42) waarheid zal u vrijmaken.43)
33Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend;44) hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij worden?
34Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een45) dienstknecht der zonde.
35En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het46) huis, de zoon blijft er eeuwiglijk.
36Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.47)
37Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar48) gij zoekt Mij te doden; want49) Mijn woord heeft in u geen50) plaats.
38Ik spreek wat Ik bij Mijn51) Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien52) hebt.
39Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen53) waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.
40Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken54) heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
41Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij;55) wij hebben een Vader, namelijk God.
42Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God56) uitgegaan; en kom57) van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
43Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet58) kunt horen.
44Gij zijt uit den vader59) den duivel, en wilt de begeerten uws60) vaders doen; die was een mensenmoorder61) van den beginne,62) en is in de waarheid63) niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen;64) want hij is een leugenaar, en de vader derzelve65) leugen.
45Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.
46Wie van u overtuigt Mij van zonde?66) En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?
47Die uit God is,67) hoort de woorden Gods;68) daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.
48De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet wel, dat Gij een Samaritaan69) zijt, en den duivel hebt?70)
49Jezus antwoordde: Ik heb den duivel niet; maar Ik eer Mijn Vader,71) en gij onteert Mij.72)
50Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt.73)
51Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood74) niet zien in der75) eeuwigheid.
52De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij den duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij: Zo76) iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der eeuwigheid?
53Zijt Gij meerder, dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten77) zijn gestorven; wien maakt Gij Uzelven?
54Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelven eer, zo is Mijn eer niets; Mijn Vader is het, Die Mij eert, Welken gij zegt, dat uw God is.
55En gij kent Hem niet,78) maar Ik ken Hem; en indien Ik zeg, dat Ik Hem niet ken, zo zal Ik ulieden gelijk zijn, dat is een leugenaar; maar Ik ken Hem, en bewaar Zijn woord.
56Abraham, uw vader, heeft met verheuging79) verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou;80) en hij heeft hem gezien, en is81) verblijd82) geweest.83)
57De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren,84) en hebt Gij Abraham gezien?
58Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was,85) ben Ik.86)
59Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen.87) Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande door het88) midden van hen; en ging alzo voorbij.