1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1Ik zeg de waarheid in Christus,1) ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis2) gevende door den Heiligen Geest),3)
2Dat het mij een grote droefheid,4) en mijn hart een gedurige smart is.
3Want ik zou zelf wel wensen5) verbannen te zijn6) van Christus,7) voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees;8)
4Welke9) Israelieten zijn,10) welker is de aanneming tot kinderen,11) en de heerlijkheid,12) en de verbonden,13) en de wetgeving,14) en de dienst van God,15) en de beloftenissen;16)
5Welker zijn de vaders,17) en uit welke Christus is,18) zoveel het vlees aangaat,19) Dewelke is God boven allen20) te prijzen in der eeuwigheid.21) Amen.
6Doch ik zeg22) dit niet,23) alsof het woord Gods24) ware uitgevallen;25) want die zijn niet allen Israel,26) die uit Israel zijn.27)
7Noch omdat zij Abrahams zaad zijn,28) zijn zij allen kinderen;29) maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.30)
8Dat is, niet de kinderen des vleses,31) die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis32) worden voor het zaad gerekend.33)
9Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen,34) en Sara zal een zoon hebben.
10En niet alleenlijk deze,35) maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen Vader.
11Want als de kinderen nog niet geboren waren,36) noch iets goeds37) of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods,38) dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende;39)
12Zo werd tot haar gezegd: De meerdere40) zal den mindere dienen.41)
13Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad,42) en Ezau heb Ik gehaat.
14Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God?43) Dat zij verre.
15Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen,44) diens Ik Mij ontferm,45) en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben.
16Zo is het dan niet desgenen, die wil,46) noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.47)
17Want de Schrift zegt tot Farao:48) Tot ditzelve heb Ik u verwekt,49) opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.
18Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij50) wil.51)
19Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog?52) Want wie heeft Zijn wil wederstaan?
20Maar toch, o mens,53) wie zijt gij, die tegen God antwoordt?54) Zal ook het maaksel tot dengene,55) die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?
21Of heeft de pottenbakker56) geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp57) te maken, het ene vat ter ere,58) en het andere ter onere?59)
22En of God,60) willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns,61) tot het verderf toebereid;62)
23En opdat Hij zou bekend maken63) den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid,64) die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?65)
24Welke Hij ook66) geroepen heeft,67) namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.
25Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was,68) Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.
26En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.
27En Jesaja roept over Israel:69) Al ware het getal der kinderen Israels gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel70) behouden worden.71)
28Want Hij voleindt een zaak72) en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde.
29En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad73) had overgelaten,74) zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.
30Wat zullen wij dan zeggen?75) Dat de heidenen,76) die de rechtvaardigheid niet zochten,77) de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.78)
31Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht,79) is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen.80)
32Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof,81) maar als uit de werken der wet,82) want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;83)
33Gelijk geschreven is:84) Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.