1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1Zo is er dan nu geen1) verdoemenis voor degenen,2) die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen,3) maar naar den Geest.
2Want de wet des Geestes des levens4) in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.5)
3Want6) hetgeen der wet onmogelijk was,7) dewijl zij door het vlees krachteloos was,8) heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid9) des zondigen vleses,10) en dat voor de zonde,11) de zonde veroordeeld12) in het vlees.13)
4Opdat het recht der wet14) vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen,15) maar naar den Geest.
5Want die naar het vlees zijn,16) bedenken, dat des vleses is;17) maar die naar den Geest zijn18), bedenken, dat des Geestes is.19)
6Want het bedenken des vleses is de dood;20) maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;21)
7Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God;22) want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.23)
8En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.24)
9Doch gijlieden25) zijt niet in het vlees,26) maar in den Geest,27) zo anders de Geest Gods28) in u woont.29) Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft,30) die komt Hem niet toe.31)
10En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood32) om der zonden wil;33) maar de geest34) is leven35) om der gerechtigheid wil.36)
11En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken,37) door Zijn Geest,38) Die in u woont.
12Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars39) niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
13Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven;40) maar indien gij door den Geest41) de werkingen des lichaams42) doodt, zo zult gij leven.43)
14Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden,44) die zijn kinderen Gods.45)
15Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid46) wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming47) tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!48)
16Dezelve Geest getuigt met onzen geest,49) dat wij kinderen Gods zijn.
17En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God,50) en medeerfgenamen van Christus;51) zo wij anders met Hem lijden,52) opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.53)
18Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds54) niet is te waarderen55) tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.
19Want56) het schepsel,57) als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.
20Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig,58) maar om diens wil,59) die het der ijdelheid onderworpen heeft;
21Op hoop,60) dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.
22Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.
23En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben,61) wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven,62) verwachtende de aanneming tot kinderen,63) namelijk de verlossing onzes lichaams.64)
24Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt,65) is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?66)
25Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien,67) zo verwachten wij het met lijdzaamheid.
26En desgelijks komt ook de Geest68) onze zwakheden mede te hulp;69) want wij weten niet,70) wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons71) met onuitsprekelijke zuchtingen.
27En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.
28En wij weten,72) dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken73) ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen74) geroepen zijn.75)
29Want die Hij te voren gekend heeft,76) die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn,77) opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
30En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen;78) en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die79) Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.80)
31Wat zullen wij dan81) tot deze dingen zeggen?82) Zo God voor ons is,83) wie zal tegen ons zijn?84)
32Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft,85) maar heeft Hem voor ons allen86) overgegeven,87) hoe zal Hij ons ook met Hem88) niet alle dingen89) schenken?90)
33Wie zal beschuldiging inbrengen91) tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.92)
34Wie is het, die verdoemt?93) Christus is het, Die gestorven is;94) ja, wat meer is, Die ook opgewekt is,95) Die ook ter rechter hand Gods is,96) Die ook voor ons bidt.97)
35Wie zal ons scheiden98) van de liefde van Christus?99) Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag100) gedood;101) wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.102)
38Want ik ben verzekerd,103) dat noch dood, noch leven, noch engelen,104) noch overheden,105) noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,106) welke is in Christus Jezus, onzen Heere.