1 2 3 4 5 6


1De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn,1) zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde.2)
2En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn; maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn.3) Leer en vermaan deze dingen.
3Indien iemand een andere leer leert, en4) niet overeenkomt met5) de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
4Die is opgeblazen, en weet niets, maar6) hij raast omtrent7) twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.
5Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.
6Doch de godzaligheid is een groot gewin8) met vergenoeging.9)
7Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.
8Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.10)
9Doch die rijk willen worden,11) vallen in verzoeking, en in den strik,12) en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.
10Want de geldgierigheid is een wortel13) van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof,14) en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.15)
11Maar gij, o mens Gods,16) vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.
12Strijd den goeden strijd des geloofs,17) grijp naar het eeuwige leven,18) tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden19) hebt voor vele getuigen.
13Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor20) Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus21) de goede belijdenis betuigd heeft,
14Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt22) en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus;
15Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige23) en alleen machtige Heere,24) de Koning der koningen, en Heere der heren;
16Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont;25) Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan;26) Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.
17Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig27) zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent,28) om te genieten;29)
18Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, en gemeenzaam;30)
19Leggende zichzelven weg tot een schat een goed fondament tegen het31) toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen.
20O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd,32) een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen,33) en van de tegenstellingen34) der valselijk genaamde wetenschap;
21Dewelke sommigen voorgevende, zijn35) van het geloof36) afgeweken.37) De genade zij met u. Amen.38)