1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels1) te tonen.2)
2En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden,3) die niet afgebroken zal worden.4)
3En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn,5) en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?
4En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
5Want velen zullen komen onder Mijn Naam,6) zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
6En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.7)
7Want het ene volk8) zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk9) tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.10)
9Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
10En dan zullen er velen geergerd worden,11) en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
11En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
12En omdat de ongerechtigheid12) vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.13)
13Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld14) gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.15)
15Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting,16) waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats17); (die het leest, die merke daarop!)
16Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;18)
17Die op het dak is,19) kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18En die op den akker is, kere niet weder20) terug, om zijn klederen weg te nemen.
19Maar wee de bevruchten, en den zogenden21) vrouwen in die dagen!
20Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters,22) noch op een sabbat.
21Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest23) van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22En zo die dagen niet verkort werden,24) geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil25) zullen die dagen verkort worden.
23Alsdan, zo26) iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar,27) gelooft het niet.
24Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen28) en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware)29) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25Ziet, Ik heb het u voorzegd!
26Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
27Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten30), en schijnt tot het westen,31) alzo zal ook32) de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
28Want alwaar het dode lichaam zal zijn,33) daar zullen de arenden vergaderd worden.
29En terstond na de verdrukking dier dagen34), zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen35) zullen bewogen worden.36)
30En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen;37) en dan zullen al de geslachten der aarde wenen,38) en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
31En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid,39) en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden,40) van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
32En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt41), en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is,42) voor de deur.
34Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal43) geenszins voorbijgaan,44) totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
35De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,45) maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
36Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
37En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende,46) trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.
40Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen47), en de ander zal48) verlaten worden.49)
41Er zullen twee vrouwen malen in den molen50), de ene zal aangenomen51), en de andere zal verlaten worden.
42Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
43Maar weet dit, dat zo de heer des huizes52) geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou,53) hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.
44Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
45Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht,54) denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?
46Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.55)
47Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.56)
48Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;
49En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken57) met de dronkaards;
50Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;
51En zal hem afscheiden,58) en zijn deel zetten met de geveinsden;59) daar zal wening zijn en knersing der tanden.