1)Micha
Die onderscheiden moet worden van die anderen Micha, de zoon van Jimia, die geprofeteerd heeft ten tijde van Achab en Josafat; 1 Kon. 22:8, enz.; 2 Kron. 18:7, enz.
 
2)Morasiet
Zie Jer. 26:18, alwaar deze profeet en zijn profetie uitdrukkelijk gedacht wordt; zie ook onder Micha 1:14,15.
No Link found
 
3)Jotham, Achaz en Jehizkia,
Ten tijde van deze koningen heeft Jesaja ook geprofeteerd, Jes. 1:1. Zie van de regering van deze koningen 2 Kon. 15. tot en met 2 Kon. 21: en 2 Kron. 27: tot en met 2 Kron. 33.
 
4)gezien heeft
Dat is, welk woord hem van God door gezichten is geopenbaard. Zie Ezech. 13:3; Amos 1:1, enz.
 
5)over Samaria en Jeruzalem
Dat is, het koninkrijk Israël, of van de tien stammen, en het koninkrijk van Juda. Samaria was de koninklijke hoofdstad van Israël, gelijk Jeruzalem van Juda.
 
6)gij volken altemaal
Hebr. volken, die, of zij alle, gelijk elders; een figuurlijke verdagvaarding van alle volken en creaturen, om te verschijnen en te helpen in het oordeel van God, dat Hij over zijn volk wilde uitspreken. Verg.Deut. 32:1; Ps. 50:1; Jes. 1:2; Jer. 6:18,19; Amos 3:9. Verg. ook onder Micha 6:1,2. Sommigen verstaan door de volken al de stammen van Gods volk, en door de aarde het land Kanaän.
 
7)aarde
Anders, land.
 
8)volheid
Gelijk Ps. 24:1.
 
9)zal tot een getuige zijn
Of, zij ten getuige,
 
10)tegen
Of, onder; ziende op de volken in welker tegenwoordigheid God als tegen zijn volk wilde getuigen.
 
11)ulieden
Gij van Samaria en Jeruzalem, om u in volle gericht van uw boosheid en de rechtvaardigheid van zijn straffen te overtuigen. Verg. Ps. 50:7 met de aantekening.
 
12)tempel zijner heiligheid
Dat is, zijn heilige tempel, of zijn heilig paleis; zullende [om zo te spreken] afkomen uit de hemel, [waar Hij met zijn heerlijkheid woont] of uit de tempel van Jeruzalem, [waar Hij met zijn genadige tegenwoordigheid woont] niet om genade te bewijzen, maar om recht te houden. Zie Ps. 11:4; Jona 2:4, Jona 2:7 met de aantekening.
 
13)gaat uit van zijn plaats
Zie Jes. 26:21 met de aantekening.
 
14)treden op de hoogten van de aarde
Zie Amos 4:13.
No Link found
 
15)versmelten, en de dalen gekloofd worden
Als de tegenwoordiogheid en de toorn van dezen Rechter niet kunnende verdragen; figuurlijk gesproken, gelijk Ps. 97:5.
 
16)vuur
Versta, smelt.
 
17)wateren, die uitgestort worden
Versta, gespleten worden, dat is die in kleine druppelen verdeeld worden en zich als verliezen, wanneer zij van de hoogte omlaag gestort worden. Verg.2 Sam. 14:14.
 
18)laagte
Hebr. afgang, nederdaling.
 
19)Dit alles
Dat in het voorgaande gezegd is, zal alles geschieden.
 
20)wie is
Dat is, wie zijn de voornaamste auteurs en stichters van de boosheid en afgoderij in Israël? Het zijn voorzeker die van Samaria.
 
21)het begin van
Verg. onder Micha 1:13.
 
22)de overtreding van Jakob
Of, afval; dat is, wie zijn de auteurs en stichters van de afgodische hoogten en die het volk daartoe verleiden en met hun kwaad voorbeeld voorgaan in Juda? [zie Lev. 26:30; Ezech. 20:29.] Het zijn gewisselijk die van Jeruzalem.
 
23)steenhoop des velds
Of, aardhoop; dat is, de stad, die nu zo prachtig en sierlijk gebouwd is, zal Ik maken tot een aardhoop, een veld dat omgewroet, omgearbeid en overhoop geworpen is, om een wijngaard daarin te planten. Verg. Micha 3:12.
 
24)stenen
Hun muren en gebouwen.
 
25)vallei
Dewijl Samaria op een berg gelegen was.
 
26)ontdekken
De stad omkeren, dat de fundamenten ontbloot worden en niets op zijn plaats blijft. Zie Ezech. 13:14 met de aantekening.
 
27)hoerenbeloningen zullen met vuur verbrand worden
Het Hebr. woord wordt voor hoerenloon gebruikt, maar staat hier in het getal van velen. Versta hierdoor alle rijkdom en overvloed, die haar God wel gegeven had, maar zij hielden ze voor giften van hun boelen, dat is, van de Baäls of afgoden, en een beloning van hun hoererij, dat is afgoderij, waarvan zij dan weder geschenken en presenten vereerden aan de afgoden, om dezelve en hun tempels op te pronken. Zie hiervan Hos. 2:4, Hos. 2:7, Hos. 2:8, Hos. 2:11, en Hos. 9:1. Buiten dat waren zij zo snood dat zij, in plaats van hoerenloon te ontvangen, zelfs hoerenloon gaven om nieuwe afgoden en afgodische verbonden te verkijgen. Zie Ezech. 16:31, Ezech. 16:34, Ezech. 16:41.
 
28)haar afgoden zal Ik stellen tot een woestheid
Zie 2 Sam. 5:21.
 
29)tot hoerenloon wederkeren
Dat is, als hoerenloon verdwijnen; gelijk wij zeggen: zo gewonnen, zo geronnen. Of, men kan het duiden op de Assyriërs, die het weder zouden roven en buiten, als een gift en beloning van hunlieder afgoden, of hun hoeren daarvan lonen. Verg. Joël. 3:3.
 
30)Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen
Woorden van de profeet, gelijk Jes. 21:3, en Jes. 22:4; Jer. 4:19, en Jer. 9:1, enz. om het volk te bewegen tot nadenken en bekering.
 
31)beroofd en naakt gaan
Of, berooid,[verg.Job 12:17], en naakt. Verg.Jes. 20:2 met de aantekening.
 
32)draken
Zie Job 30:29, en verg. Ps. 102:7 met de aantekening.
 
33)zijn dodelijk
Hebr. is. Alzo ook in de volgende woorden. Dat is, elkeen hare [Samaria] plagen, zij zijn alle ongeneeslijk, wanhopend.
 
34)Juda
Tot een teken dat de tien stammen al verwoest waren, en dat de vijand voorts doordrong in Juda. Verg. Jes. 8:7, Jes. 8:8, 2 Kon. 18:13. 35 hij is geraakt tot aan de poort De vijand; of het, te weten kwaad, uit Micha 1:12.
 
35)mijn volks
Hieruit leiden sommigen af dat deze profeet uit Juda geweest is, waarmede het verhaal overeenkomt, Jer. 26:19, en boven Micha 1:1.
No Link found
 
36)Gath
Opdat de Filistijnen daarover niet juichen. Zie 2 Sam. 1:20, met de aantekening.
 
37)zo jammerlijk niet
Hebr. wenende weent niet.
 
38)wentelt u in het stof
Of, besprengt u met stof, tot een teken van rouw. Verg.Jer. 6:26; Ezech. 27:30 met de aantekening.
 
39)in het huis van Afra
Of, over het huis Afra, om deszelfs wil. Men leest wel van Ofra in Manasse en een ander in Benjamin. Zie richt. 6:11, maar Afra of Beth-Afra wordt nergens dan hier vermeld, alzo ook de volgende plaatsen Safir, Zaänan, Beth-Ezel, Maroth. Waaruit sommigen afleiden dat het verzonnen namen zijn, door welke de profeet enige bijzondere goede plaatsen heeft willen te verstaan geven, ziende op de betekenis van de woorden. Of immers dat hij gezien heeft op de betekenis van de namen van deze plaatsen, gelijk ook onder Micha1:14, Micha 1:15. Beth-Afra is zoveel als huis des stofs, of stofhuis, stoffig huis, alsof de profeet wilde zeggen: Wentel u in het stof, [om of over die plaats] die in het stof zal nedergelegd of verwoest worden. Safir is schoon, fraai. Zaänan waar veel vee is, of [gelijk anderen] daar veel uitgang is; Beth-haezel, het huis dat nabij, ter zijde, of afgezonderd, bewaard, gespaard is; Maroth bittere [plaatsen], of, bitterheden, waardoor men dorre magere plaatsen kan verstaan. Al deze plaatsen voorzegt de profeet de nakende ellenden. Sommige gissen dat Afra Efraïm beduidde; Safir Samaria,, Zaänan Zion, Beth-haezel Beth-el; Maroth Ramoth in Gilead, enz.
 
40)Ga door
Hebr. gaat ulieden door, gaat over, in gevangenschap het land henen uit. Aangaande het overtollig bijvoegsel ulieden, zie Amos 7:12.
 
41)blote schaamte
Hebr. ontbloot [aan] de schaamte. Zie Jes. 47:2,3; Jer. 13:22 met de aantekening aldaar.
 
42)uit
Met hun vee, om dat naar gewoonte te weiden, gelijk sommigen dit nemen. Of, zal niet kunnen uitgaan, als door de vijand benauwd, of voor hem bevreesd zijnde. Sommigen voegen het bij het volgende aldus: Is niet uitgegaan ter rouwklage van Beth-haezel, als hun naburen niet kunnende beklagen of troosten, omdat ze zelf in het lijden zijn.
 
43)zal zijn stand van ulieden nemen
Dat is, God zal zijn bijstand of residentie, verblijf van ulieden wegnemen. Of hij, te weten de vijand, zal door uw ondergang gesterkt worden. Anders, [dat] zijn stand van ulieden zal ontvangen, te weten Beth-haezel; dat is, naardat het de voorgemelde schone vette plaatsen gaat, daarnaar zullen de magere naburen ook moeten varen; want als die verwoest worden, zo moeten deze die van hen de leeftocht ontvangen gebrek lijden, waarvan wijders in het volgende.
 
44)Span de snelle dieren aan den wagen
Hebr. bind of span, [het Hebr. woord wordt alleenlijk hier alzo gevonden] de wagen aan, of met het snelle dier, of kemel, of paard, postpaard, loper, of muilezel. Zie 1 Kon. 4:28. De profeet wil zeggen: haast u vrij om te vluchten voor de aankomst van de Assyriërs, die u zullen komen belegeren, het zal u niet helpen. Zie 2 Kon. 18:14,17 en 2 Kon. 19:8.
 
45)Lachis
Zie 2 Kon. 14:19.
 
46)beginsel der zonde
Hieruit nemen sommigen af dat deze stad de eerste geweest is in Juda, die de afgoderij van Israël of van de tien stammen heeft nagevolgd, en met haar voorbeeld Jeruzalem, en alzo voorts de andere, verdorven. Anderen duiden het op de afval van Davids huis, waarin zij de tien stammen gelijk zou geworden zij, omdat zij hun eigen koning Amazia [die voor de samenzweerders daar binnen gevlucht was] heeft laten ombrengen. Beide kan onder deze woorden wel begrepen zijn, alzo, dat zij eerst afgodisch met de tien stammen geworden zijnde, ook voorts hun eigen koning ontrouw is geworden, en hem, de koning van Israël en de samenzweerders ten gevalle, verraderlijk heeft laten vermoorden, dewijl de koning Israëls tegen Amazia krijg voerde, en vermoedelijk deze moord [naar de wijze van het verdorven Israël] gesticht had. Zie 2 Kon. 14:15,19.
 
47)Israëls overtredingen gevonden
Dat is, van de tien stammen. Zie de voorgaande aantekening aldaar.
 
48)geschenken
Alzo wordt het Hebr. woord [dat van] zenden [zijn oorsprong heeft] ook gebruikt 1 Kon. 9:16.
 
49)Morescheth
Zie Jer. 26:18. Anders, aan de bezitting; dat is omtrek van Gath.
 
50)Gaths
Een koninklijke stad van de Filistijnen, [gelijk boven Micha 1:10], welker vrienschap en hulp zij zouden zoeken door geschenken, maar tevergeefs, wil de profeet zeggen. Daar was ook een stad Marescha, toebehorende aan Juda, die bij Achzib gesteld wordt, Joz. 15:44; ook worden Gath en Marescha bij elkander gevoegd, 2 Kron. 11:9. Zie aldaar.
 
51)Achzib
Zie van Achzib in Juda, Joz. 15:44, en van een ander in de stam Aser, [gelegen aan de Middellandse zee, naar sommige kaarten] Richt. 1:31. Het kan zijn dat hier door de huizen van Achzib verstaan worden de soldaten, die de koningen van Israël nu en dan gehuurd mogen hebben van de overgebleven Kanaänieten, of dat zij met de ingezetenen van die streken een verbond mogen hebben gemaakt, en nu met hen hadden, om hen bij te staan tegen de Assyriër, doch al tevergeefs. De profeet noemt de stad Achzib alleen om de overeenkomst van de woorden Achzib en Achzab, dat is, leugen, of een leugenaar; gelijk in het volgende Marescha, en erfgenaam. Anderen verstaan, door de koningen van Israël de koningen van Juda, die over Israël of van de tien stammen overblijfsel zouden regeren, maar van de Babyloniërs uitgeroeid worden.
 
52)leugen zijn
Dat is, zullen hun bedriegen, bedriegen.
 
53)erfgenaam toebrengen
Of, erfelijke bezitter. Versta, de vijand. De profeet ziet op de betekenis van het woord Marescha en Moreschet, die hij [om enerlei betekenis van] erfenis schijnt voor een te nemen.
 
54)Maresa
Zie Joz. 15:44; 2 Kron. 11:8, en 2 Kron. 14:9; idem Jer. 26:18; ook 2 Mach. 12:35.
 
55)Hij zal komen tot aan Adullam
De nieuwe bezitter of erfgenaam, de vijand, zal doordringen tot in Juda, waar Adullam gelegen was, eertijds een koninklijke stad. Zie Joz. 12:15, en Joz. 15:35; Neh. 11:30.
 
56)tot aan
Dit is hier ingevoegd uit vergelijking van boven Micha 1:9,12.
 
57)heerlijkheid Israëls
Te weten Jeruzalem, dat de heerlijkheid van gans Israël was. Omdat deze woorden duister zijn, worden zij verscheidenlijk bij de uitleggers genomen. Anders, hij [de vijand] zal komen tot aan Adullum, de heerlijkheid van Israël; dat is, welke stad heerlijk en vermaard is in Israël, diep in het land, waar de spelonk Adullam, Davids toevlucht, nabij gelegen was.
 
58)u
Gij inwoners van Marescha en de andere vorengemelde plaatsen. Sommigen duiden het op Jeruzalem of Zion, en de wegvoering naar Babel.
 
59)kaal en scheer u
Tot teken van grote rouw. Zie Jer. 16:6.
 
60)troetelkinderen
Hebr. kinderen, of zoner van uw wellusten, of vermakingen; dat is, uw lieve kinderen.
 
61)verwijd uw kaalheid
Dat is, maak u zeer kaal, wijd en breed; zo kaal gelijk de arend wordt wanneer hij aan het ververen is en al zijn pluimen en veren verliest.
 
62)gevankelijk van u zijn weggevoerd
Te weten uw troetelkinderen.