1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


1Zo gij u1) bekeren zult, Israel! spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij; en zo gij uw verfoeiselen2) van Mijn aangezicht zult wegdoen, zo zwerft3) niet om.
2Maar zweer:4) Zo waarachtig als de HEERE leeft! in waarheid,5) in recht6) en in gerechtigheid; zo zullen zich de heidenen7) in Hem zegenen,8) en zich in Hem beroemen.
3Want zo zegt de HEERE tot de mannen van Juda,9) en tot Jeruzalem:10) Braakt ulieden11) een braakland, en zaait niet onder de doornen.12)
4Besnijdt13) u den HEERE en doet weg de voorhuiden uwer harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem! opdat Mijner grimmigheid niet uitvare als een vuur,14) en brande, dat niemand blussen kunne, vanwege de boosheid uwer handelingen.
5Verkondigt in Juda, en laat het horen te Jeruzalem, en zegt het; ja, blaast de bazuin in het land; roept met volle stem15) en zegt: Verzamelt ulieden, en laat ons ingaan in de vaste steden!16)
6Werpt de banier op naar Sion,17) vlucht met hopen,18) blijft niet staan! want Ik breng een kwaad19) aan van het noorden,20) en een grote breuk.21)
7De leeuw22) is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen is opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land23) te stellen in verwoestingen; uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wone.
8Hierom, gordt zakken aan,24) bedrijft misbaar en huilt; want de hittigheid van des HEEREN toorn is niet van ons afgekeerd.
9En het zal te dier tijd geschieden, spreekt de HEERE, dat het hart des konings en het hart der vorsten vergaan zal;25) en de priesters zullen zich ontzetten, en de profeten26) zich verwonderen.
10Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! waarlijk, Gij hebt dit volk en Jeruzalem grotelijks27) bedrogen, zeggende: Gijlieden zult vrede hebben; daar het zwaard tot aan de ziel raakt.28)
11Te dier tijd zal tot dit volk en tot Jeruzalem gezegd worden: Een dorre wind29) van de hoge plaatsen in de woestijn, van den weg30) der dochter Mijns volks; niet om te wannen, noch om te zuiveren.31)
12Er zal Mij een wind komen, die hun te sterk32) zal zijn. Nu zal Ik ook oordelen33) tegen hen uitspreken.
13Ziet, hij komt34) op als wolken, en zijn wagenen zijn als een wervelwind, zijn paarden zijn sneller35) dan arenden; wee ons,36) want wij zijn verwoest!
14Was uw hart van boosheid, o Jeruzalem! opdat gij behouden wordt; hoe lang zult gij de gedachten uwer ijdelheid in het binnenste van u laten vernachten?
15Want een stem verkondigt37) van Dan af,38) en doet ellende horen van het gebergte39) van Efraim.
16Vermeldt den volke, ziet, doet het horen tegen Jeruzalem;40) daar komen hoeders41) uit verren lande;42) en zij verheffen43) hun stem tegen de steden van Juda.
17Als de wachters44) der velden zijn zij rondom tegen haar;45) omdat zij tegen Mij46) wederspannig geweest is, spreekt de HEERE.
18Uw weg47) en uw handelingen hebben u deze dingen48) gedaan; dit is uw boosheid,49) dat het zo50) bitter is, dat het tot aan uw hart raakt.
19O mijn51) ingewand, mijn ingewand! ik heb barenswee, o wanden52) mijns harten! mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen;53) want gij, mijn ziel! hoort het geluid der bazuin en het krijgsgeschrei.
20Breuk op breuk54) wordt er uitgeroepen; want het ganse land is verstoord; haastelijk zijn mijn tenten55) verstoord, mijn gordijnen in een ogenblik!56)
21Hoe lang zal ik de banier zien, het geluid der bazuin horen?
22Zekerlijk, Mijn volk is dwaas, Mij kennen zij niet; het zijn zotte kinderen, en zij zijn niet verstandig; wijs zijn57) zij om kwaad te doen, maar goed te doen58) weten zij niet.
23Ik zag het land aan,59) en ziet, het was woest60) en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht61) was er niet.
24Ik zag de bergen aan, en ziet, zij beefden; en al de heuvelen schudden.62)
25Ik zag, en ziet, er was geen mens; en alle vogelen des hemels waren weggevlogen.63)
26Ik zag, en ziet, het vruchtbare land64) was een woestijn, en al zijn steden65) waren afgebroken, vanwege den HEERE,66) vanwege de hittigheid Zijns toorns.
27Want zo zegt de HEERE: Dit ganse land zal een woestijn zijn (doch Ik zal geen voleinding68) maken);
28Hierom zal de aarde treuren, en de hemel daarboven zwart zijn;69) omdat Ik het heb gesproken, Ik heb het voorgenomen en het zal Mij niet rouwen, en Ik zal Mij daarvan niet afkeren.
29Van het geroep70) der ruiteren en boogschutters vluchten71) al de steden; zij gaan in de wolken,72) en klimmen op de rotsen; al de steden zijn verlaten, zodat niemand in dezelve woont.
30Wat zult gij dan doen, gij verwoeste?73) Al kleeddet74) gij u met scharlaken, al versierdet gij u met gouden sieraad, al schuurdet gij uw ogen met blanketsel, zo zoudt gij u toch tevergeefs oppronken; de boelen76) versmaden u, zij zullen uw ziel zoeken.77)
31Want ik hoor een stem als van een vrouw, die in arbeid is, een benauwdheid als van een, die in des eersten kinds nood is, de stem van de dochter Sions; zij hijgt,78) zij breidt79) haar handen uit, zeggende: O, wee mij nu, want mijn ziel is moede vanwege de doodslagers!80)