1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


1Gij zult ulieden geen afgoden maken;1) noch gesneden beeld, noch opgericht beeld2) zult gij u stellen, noch gebeelden steen3) in uw land zetten, om u daarvoor te buigen; want Ik ben de HEERE, uw God!
2Mijn sabbatten zult gij houden, en Mijn heiligdommen zult gij vrezen;4) Ik ben de HEERE!
3Indien gij in Mijn inzettingen wandelen, en Mijn geboden houden, en die doen zult;
4Zo zal Ik uw regens geven op hun tijd;5) en het land zal zijn inkomst geven, en het geboomte des velds zal zijn vrucht geven;
5En de dorstijd zal u reiken6) tot den wijnoogst, en de wijnoogst zal reiken tot den zaaitijd; en gij zult uw brood eten tot verzadiging toe,7) en gij zult zeker in uw land wonen.
6Ook zal Ik vrede geven in het land, dat gij zult te slapen liggen,8) en niemand zij, die verschrikke; en Ik zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en het zwaard zal door uw land niet doorgaan.9)
7En gij zult uw vijanden vervolgen; en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen.10)
8Vijf uit u11) zullen honderd vervolgen, en honderd uit u zullen tien duizend vervolgen; en uw vijanden zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen.
9En Ik zal Mij tot u wenden,12) en zal u vruchtbaar maken, en u vermenigvuldigen; en Mijn verbond zal Ik met u bevestigen.
10En gij zult het oude, dat verouderd is,13) eten; en het oude14) zult gij vanwege het nieuwe uitbrengen.15)
11En Ik zal Mijn tabernakel16) in het midden van u zetten; en Mijn ziel zal van u niet walgen.17)
12En Ik zal in het midden van u wandelen,18) en zal u tot een God zijn,19) en gij zult Mij tot een volk zijn.20)
13Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land der Egyptenaren uitgevoerd heb, opdat gij hun slaven niet zoudt zijn; en Ik heb de disselbomen van uw juk21) verbroken, en heb u doen rechtop staan.22)
14Maar indien gij Mij niet zult horen, en al deze geboden niet zult doen;
15En zo gij Mijn inzettingen zult smadelijk verwerpen, en zo uw ziel van Mijn rechten zal walgen, dat gij niet doet al Mijn geboden, om Mijn verbond te vernietigen;
16Dit zal Ik u ook doen, dat Ik over u stellen zal24) verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren25) en de ziel pijnigen; gij zult ook uw zaad te vergeefs zaaien, en uw vijanden zullen dat opeten.
17Daartoe zal Ik Mijn aangezicht tegen ulieden zetten, dat gij geslagen zult worden voor het aangezicht uwer vijanden; en uw haters zullen over u heerschappij hebben, en gij zult vlieden, als u iemand vervolgt.
18En zo gij Mij26) tot deze dingen toe nog niet horen zult, Ik zal nog daar toe doen, om u zevenvoudig27) over uw zonden te tuchtigen.
19Want Ik zal de hovaardigheid28) uwer kracht verbreken, en zal uw hemel als ijzer maken,29) en uw aarde als koper.30)
20En uw macht31) zal ijdelijk verdaan worden; en uw land zal zijn inkomsten niet geven, en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet geven.
21En zo gij met Mij in tegenheid wandelen zult,32) en Mij niet zult willen horen, zo zal Ik over u, naar uw zonden, zevenvoudig slagen toedoen.
22Want Ik zal onder u zenden het gedierte des velds, hetwelk u beroven,33) en uw vee uitroeien, en u verminderen zal; en uw wegen zullen woest worden.34)
23Indien gij nog door deze dingen Mij niet getuchtigd zult zijn, maar met Mij in tegenheid wandelen;35)
24Zo zal Ik ook met u in tegenheid wandelen,36) en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan.
25Want Ik zal een zwaard over u brengen, dat de wraak des verbonds37) wreken zal, zodat gij in uw steden vergaderd zult worden; dan zal Ik de pest in het midden van u zenden, en gij zult in de hand des vijands overgegeven worden.
26Als Ik u den staf des broods38) zal gebroken hebben, dan zullen tien vrouwen uw brood in een oven bakken,39) en zullen uw brood bij het gewicht wedergeven;40) en gij zult eten, maar niet verzadigd worden.
27Als gij ook hierom Mij niet horen zult, maar met Mij wandelen zult in tegenheid;
28Zo zal Ik ook met u in heetgrimmige tegenheid41) wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden tuchtigen.
29Want gij zult het vlees uwer zonen eten, en het vlees uwer dochteren zult gij eten.
30En Ik zal uw hoogten verderven,42) en uw zonnebeelden uitroeien,43) en zal uw dode lichamen op de dode lichamen uwer44) drekgoden werpen;45) en Mijn ziel zal aan u walgen.
31En Ik zal uw steden een woestijn maken, en uw heiligdommen verwoesten;46) en Ik zal uw liefelijken reuk47) niet rieken.
32Ja, Ik zal dat land verwoesten; dat uw vijanden, die daarin zullen wonen,48) zich daarover ontzetten zullen.
33Daartoe zal Ik u onder de heidenen verstrooien; en een zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest, en uw steden zullen een woestijn zijn.
34Dan zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben,49) al de dagen der verwoesting, en gij zult in het land uwer vijanden zijn; dan zal het land rusten, en aan zijn sabbatten een welgevallen hebben.
35Al de dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rustte in uw sabbatten, als gij daarin woondet.
36En aangaande de overgeblevenen onder u, Ik zal in hun hart50) een wekigheid in de landen hunner vijanden laten komen; zodat het geruis van een gedreven blad hen jagen zal, en zij zullen vlieden, gelijk men vliedt51) voor een zwaard, en zullen vallen, waar niemand is, die jaagt.
37En zij zullen de een op den ander52) als voor het zwaard vallen, waar niemand is, die jaagt; en gij zult voor het aangezicht uwer vijanden niet kunnen bestaan.53)
38Maar gij zult omkomen onder de heidenen, en het land uwer vijanden zal u verteren.
39En de overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid in de landen uwer vijanden uitteren; ja, ook om de ongerechtigheden54) hunner vaderen zullen zij met hen uitteren.
40Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden, en de ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen Mij overtreden hebben, en ook dat zij met Mij in tegenheid gewandeld hebben.
41Dat Ik ook met hen55) in tegenheid gewandeld, en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt,56) en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid57) een welgevallen hebben;58)
42Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;
43Als het land om hunnentwil59) zal verlaten zijn geweest, en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil verwoest was,60) en zij aan de straf hunner ongerechtigheid61) een welgevallen zullen gehad hebben; daarom, en omdat zij Mijn rechten hadden verworpen, en hun ziel van Mijn inzettingen gewalgd had.
44En hierenboven is dit ook;62) als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal Ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende Mijn verbond met hen; want Ik ben de HEERE, hun God!
45Maar Ik zal hun ten beste gedenken63) aan het verbond der voorouderen,64) die Ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat Ik hun tot een God ware; Ik ben de HEERE!
46Dit zijn die inzettingen, en die rechten, en die wetten, welke de HEERE gegeven heeft, tussen Zich en tussen de kinderen Israels, op den berg Sinai, door de hand van Mozes.