1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1Manasse was1) twaalf jaren oud,2) als hij koning werd, en regeerde vijf en vijftig jaren te Jeruzalem.
2En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar de gruwelen3) der heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israels uit de bezitting verdreven had.
3Want hij bouwde4) de hoogten weder op, die zijn vader Jehizkia afgebroken had,5) en richtte6) den Baals7) altaren op, en maakte bossen, en boog zich neder voor al het heir des hemels,8) en diende ze;
4En bouwde altaren in het huis des HEEREN, van hetwelk de HEERE gezegd had: Te Jeruzalem zal Mijn Naam9) zijn tot in eeuwigheid.10)
5Daartoe bouwde hij altaren voor al het heir des hemels, in beide11) de voorhoven van het huis des HEEREN.
6En hij deed13) zijn zonen12) door het vuur gaan, in het dal des zoons van Hinnom, en pleegde guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaren; en hij deed zeer veel kwaads in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken.
7Hij stelde ook14) de gelijkenis van een gesneden beeld,15) die hij gemaakt had, in het huis Gods, van hetwelk God gezegd had tot David16) en tot zijn zoon Salomo: In dit huis, en te Jeruzalem, dat Ik uit alle stammen van Israel verkoren heb, zal Ik Mijn Naam zetten tot in eeuwigheid.
8En Ik zal den voet van Israel niet meer doen wijken17) van het land, dat Ik uw vaderen besteld heb; alleenlijk zo zij waarnemen te doen, al hetgeen Ik hun geboden heb, naar de ganse wet,18) en inzettingen, en rechten, door de hand19) van Mozes.
9Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger20) deden dan de heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israels verdelgd had.
10De HEERE sprak21) wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op.
11Daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten, die de koning van Assyrie had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen;22) en zij bonden hem met twee koperen ketenen, en voerden hem naar Babel.
12En als hij hem benauwde,23) bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan, en vernederde24) zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen,
13En bad Hem;25) en Hij liet Zich26) van hem verbidden, en hoorde zijn smeking, en Hij bracht hem weder te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse,27) dat de HEERE God is.
14En na dezen bouwde hij28) den buitenmuur aan de stad Davids, aan de westzijde van Gihon29) in het dal, en tot den ingang van de Vispoort,30) en omsingelde Ofel,31) en verhief dien zeer;32) hij legde ook krijgsoversten in alle vaste steden in Juda.
15En hij nam de vreemde goden33) en die gelijkenis34) uit het huis des HEEREN weg, mitsgaders al de altaren, die hij gebouwd had op den berg35) van het huis des HEEREN, en te Jeruzalem; en hij wierp ze buiten de stad.
16En hij richtte36) het altaar des HEEREN toe, en offerde daarop dankofferen en lofofferen, en zeide tot Juda, dat zij den HEERE, den God Israels, dienen zouden.
17Maar het volk offerde nog op de hoogten, hoewel37) aan den HEERE, hun God.
18Het overige nu der geschiedenissen40) van Manasse, en zijn gebed tot zijn God, ook de woorden der zieners,38) die tot hem gesproken hebben in den Naam39) van den HEERE, den God Israels, ziet, die zijn in de geschiedenissen der koningen van Israel;
19En zijn gebed,41) en hoe God Zich van hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonde, en zijn overtreding, en de plaatsen, waarop hij hoogten gebouwd, en bossen en gesneden beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd, ziet, dat is beschreven in de woorden der zieners.42)
20En Manasse ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in zijn huis;43) en zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats.
21Amon was twee en twintig44) jaren oud, als hij koning werd, en regeerde twee jaren te Jeruzalem.
22En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had; want Amon offerde al den gesneden beelden, die zijn vader Manasse gemaakt had, en diende ze.
23Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht des HEEREN, gelijk Manasse, zijn vader, zich vernederd had; maar deze Amon vermenigvuldigde45) de schuld.
24En zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem, en doodden hem in zijn huis.
25Maar het volk des lands sloeg hen allen,46) die de verbintenis tegen den koning Amon gemaakt hadden; en het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats.