1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


1Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend,
3En zeg: Alzo zegt de Heere HEERE tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethietische.
4En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden.
5Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dage, toen gij geboren waart.
6Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef!
7Ik heb u tot tien duizend, als het gewas des velds, gemaakt; en gij zijt gegroeid, en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid; uw borsten zijn vast geworden, en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot.
8Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne.
9Daarna wies Ik u met water, en Ik spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met olie.
10Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde.
11Ook versierde Ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen, en een keten aan uw hals.
12Desgelijks deed Ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd.
13Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen, en zijde, en gestikt werk; gij at meelbloem, en honig, en olie, en gij waart gans zeer schoon, en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werdt.
14Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid; want die was volmaakt door Mijn heerlijkheid, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE.
15Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid, en hebt gehoereerd vanwege uw naam; ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder, die voorbijging; voor hem was zij.
16En gij hebt van uw klederen genomen, en u gemaakt geplekte hoogten, en hebt daarop gehoereerd; zulks is niet gekomen, en zal niet geschieden.
17Daartoe hebt gij genomen de vaten uws sieraads van Mijn goud en van Mijn zilver, dat Ik u gegeven had, en gij hebt u mansbeelden gemaakt, en gij hebt met dezelve gehoereerd.
18En gij hebt uw gestikte klederen genomen, en hebt ze bedekt; en gij hebt Mijn olie en Mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld.
19En Mijn brood, hetwelk Ik u gaf, meelbloem en olie, en honig, waarmede Ik u spijsde, dat hebt gij ook voor hun aangezichten gesteld tot een liefelijken reuk; zo is het geschied, spreekt de Heere HEERE.
20Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij Mij gebaard hadt, genomen, en hebt ze denzelven geofferd om te verteren; is het wat kleins van uw hoererijen,
21Dat gij Mijn kinderen geslacht hebt, en hebt ze overgegeven, als gij dezelve voor hen door het vuur hebt doen gaan?
22Ook hebt gij bij al uw gruwelen en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen uwer jonkheid, als gij naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed.
23Het is ook geschied na al uw boosheid,, wee, wee u, spreekt de Heere HEERE),
24Dat gij u een verwelfsel gebouwd hebt, en u een hoge plaats gemaakt hebt in elke straat.
25Aan elk hoofd des wegs hebt gij uw hoge plaatsen gebouwd, en hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt, en hebt met uw benen geschreden voor een ieder, die voorbijging, en hebt uw hoererijen vermenigvuldigd.
26Gij hebt ook gehoereerd met de kinderen van Egypte, uw naburen, die groot van vlees zijn; en gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd, om Mij tot toorn te verwekken.
27Ziet, daarom strekte Ik Mijn hand over u uit, en verminderde uw bescheiden deel; en Ik gaf u over in den lust dergenen, die u haten, der dochteren der Filistijnen, die vanwege uw schandelijken weg beschaamd waren.
28Verder hebt gij gehoereerd met de kinderen van Assur, omdat gij onverzadelijk waart; ja, als gij met hen gehoereerd hebt, zijt gij ook niet verzadigd geworden.
29Maar gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd in het land van Kanaan tot in Chaldea; en daarmede ook zijt gij niet verzadigd geworden.
30Hoe zwak is uw hart1) (spreekt de Heere HEERE) als gij al deze dingen doet, zijnde het werk van een heersende hoerachtige vrouw!2)
31Als gij uw verwelfsel bouwt3) aan het hoofd van iederen weg,4) en uw hoge plaats maakt in elke straat, en niet zijt geweest als een hoer,5) het hoerenloon beschimpende.
32O, die overspelige vrouw,6) zij neemt in plaats van haar man 7)de vreemden aan.8)
33Men geeft loon aan alle hoeren;9) maar gij geeft uw loon10) aan al uw boelen,11) en gij beschenkt ze, opdat zij tot u van rondom12) zouden ingaan13) om uw hoererijen.14)
34Zo geschiedt met u in uw hoererijen het tegendeel15) van de vrouwen,16) dewijl men u niet naloopt,17) om te hoereren; want als gij hoerenloon geeft, en het hoerenloon u niet gegeven wordt; zo zijt gij tot een tegendeel geworden.
35Daarom, o hoer, hoor des HEEREN woord.
36Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat uw vergif uitgestort is,18) en uw schaamte door uw hoererijen met uw boelen ontdekt is,19) en met al de drekgoden uwer gruwelen,20) en na het bloed uwer kinderen, dat gij hun gegeven hebt;
37Daarom, zie, Ik zal al uw boelen vergaderen,22) met dewelke gij vermengd zijt geweest,23) en allen, die gij liefgehad hebt, met allen, die gij gehaat hebt; en Ik zal hen van rondom vergaderen tegen u, en Ik zal voor hen uw naaktheid ontdekken,24) dat zij uw ganse naaktheid zien zullen.
38Daartoe zal Ik u naar de rechten der overspeelsters25) en der bloedvergietsters richten;26) en Ik zal u overgeven aan het bloed der grimmigheid27) en des ijvers.28)
39En Ik zal u in hun hand overgeven, en zij zullen uw verwelfsel afbreken, en uw hoge plaatsen omwerpen, en uw klederen u uittrekken, en uw sierlijke juwelen nemen,29) en u naakt en bloot laten.
40Daarna zullen zij tegen u een vergadering doen opkomen, en zullen u met stenen stenigen, en u met hun zwaarden doorsteken.
41Zij zullen ook uw huizen met vuur verbranden,30) en oordelen tegen u uitvoeren voor veler vrouwen ogen;31) en Ik zal u doen ophouden van een hoer te zijn, en gij zult ook niet meer hoerenloon geven.
42Zo zal Ik Mijn grimmigheid op u doen rusten,32) en Mijn ijver zal van u afwijken;33) en Ik zal stil zijn, en niet meer toornig wezen.
43Daarom dat gij niet gedacht hebt aan de dagen uwer jonkheid,34) en Mij tot beroering geweest zijt met dit alles,35) zie, zo zal Ik ook uw weg op uw hoofd geven,36) spreekt de Heere HEERE; en gij zult die schandelijke37) daad niet doen boven al uw gruwelen.38)
44Zie, een ieder, die spreekwoorden gebruikt, zal van u een spreekwoord gebruiken,39) zeggende: Zo de moeder is, is haar dochter.40)
45Gij zijt de dochter uwer moeder,41) die de walg had van haar man en van haar kinderen;42) en gij zijt de zuster uwer zusteren,43) die de walg gehad hebben van haar mannen en van haar kinderen; uw moeder was een Hethietische,44) en uw vader een Amoriet.
46Uw grote zuster nu is Samaria,45) zij en haar dochteren,46) dewelke woont aan uw linkerhand;47) maar uw zuster, die kleiner is dan gij, die tegen uw rechterhand woont, is Sodom en haar dochteren.
47Doch gij hebt in haar wegen niet gewandeld,48) noch naar haar gruwelen gedaan; het was wat gerings,49) een verdriet;50) maar gij hebt het meer verdorven dan zij,51) in al uw wegen.52)
48Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, indien Sodom, uw zuster, zij met haar dochteren, gedaan heeft, gelijk gij gedaan hebt en uw dochteren!53)
49Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; hoogmoed, zatheid van brood54) en stille gerustheid55) had zij en haar dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet.
50En zij verhieven zich, en deden gruwelijkheid56) voor Mijn aangezicht;57) daarom deed Ik ze weg, nadat Ik het gezien had.58)
51Samaria ook heeft naar de helft uwer zonden niet gezondigd;59) en gij hebt uw gruwelen meer dan zij vermenigvuldigd, en hebt uw zusters gerechtvaardigd door al uw gruwelen,60) die gij gedaan hebt.
52Draag gij dan ook uw schande, gij, die voor uw zusteren61) geoordeeld hebt62) door uw zonden, die gij gruwelijker gemaakt hebt dan zij; zij zijn rechtvaardiger dan gij; wees gij dan ook beschaamd, en draag uw schande, omdat gij uw zusters gerechtvaardigd hebt.63)
53Als Ik haar gevangenen wederbrengen zal,64) namelijk de gevangenen van Sodom en haar dochteren, en de gevangenen van Samaria65) en haar dochteren, dan zal Ik wederbrengen66) de gevangenen uwer gevangenis in het midden van haar.
54Opdat gij uw schande draagt, en te schande gemaakt wordt, om al hetgeen gij gedaan hebt, als gij haar67) troosten zult.68)
55Als uw zusters, Sodom en haar dochteren, zullen wederkeren tot haar vorigen staat, mitsgaders Samaria en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorigen staat, zult gij ook en uw dochteren wederkeren tot uw vorigen staat.
56Ja, uw zuster Sodom is in uw mond niet gehoord geweest,69) ten dage uws groten hoogmoeds,70)
57Aleer uw boosheid ontdekt was.71) Als de tijd was der versmading van de dochteren van Syrie,72) en van al degenen, die rondom datzelve waren,73) de dochteren der Filistijnen,74) die u verachten75) van rondom,76)
58Hebt gij uw schandelijke daden77) en uw gruwelen gedragen, spreekt de HEERE.
59Want alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal u ook doen,78) gelijk als gij gedaan hebt, die den eed veracht hebt,79) brekende het verbond.80)
60Evenwel zal Ik gedachtig wezen aan Mijn verbond81) met u,82) in de dagen uwer jonkheid, en Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten.83)
61Dan zult gij uwer wegen gedenken84) en beschaamd zijn, als gij uw zusteren,85) die groter zijn dan gij, aannemen zult;86) want Ik zal u dezelve geven tot dochteren,87) maar niet uit uw verbond.88)
62Want Ik zal Mijn verbond89) met u oprichten,90) en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben;
63Opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, en niet meer uw mond opent91) vanwege uw schande, wanneer Ik voor u verzoening doen zal92) over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE.