1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


1En het geschiedde in het zevende jaar,1) in de vijfde maand,2) op den tienden derzelver maand, dat er mannen uit de oudsten van Israel kwamen,3) om den HEERE te vragen;4) en zij zaten neder voor mijn aangezicht.
2Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
3Mensenkind, spreek tot de oudsten van Israel, en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Komt gij, om Mij te vragen? Zo waarachtig als Ik leef,5) zo Ik van u gevraagd worde, spreekt de Heere HEERE.
4Zoudt gij hun recht geven,6) zoudt gij hun recht geven,7) o mensenkind? Maak hun de gruwelen hunner vaderen bekend;8)
5En zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ten dage als Ik Israel verkoos,9) zo hief Ik Mijn hand op10) tot het zaad van het huis Jakobs,11) en maakte Mijzelven hun in Egypteland bekend;12) ja, Ik hief Mijn hand tot hen op, zeggende: Ik ben de HEERE, uw God.
6Ten zelven dage hief Ik Mijn hand tot hen op, dat Ik hen uit Egypteland uitvoeren zou, in een land, dat Ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honig,13) hetwelk het sieraad is van alle landen.14)
7En Ik zeide tot hen: Een ieder werpe de verfoeiselen zijner ogen weg;15) en verontreinigt ulieden niet16) met de drekgoden van Egypte;17) Ik, de HEERE, ben uw God.
8Maar zij waren wederspannig tegen Mij, en wilden naar Mij niet horen; niemand wierp de verfoeiselen zijner ogen weg,18) noch verliet de drekgoden van Egypte; daarom zeide Ik, dat Ik Mijn grimmigheid19) over hen uitgieten zou, om Mijn toorn20) tegen hen te volbrengen in het midden van Egypteland.
9Doch Ik deed het21) om Mijns Naams wil,22) opdat hij niet ontheiligd wierde23) voor de ogen der heidenen, in welker midden zij waren; aan welke Ik Mij,24) voor derzelver ogen,25) bekend gemaakt heb, om hen uit Egypteland uit te voeren.
10En Ik voerde hen uit Egypteland, en bracht hen in de woestijn.26)
11Daar gaf Ik hun Mijn inzettingen,27) en maakte hun Mijn rechten bekend, dewelke,28) zo ze een mens doet, zal hij door dezelve leven.
12Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten,29) om een teken te zijn30) tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilige.31)
13Maar het huis Israels werd wederspannig tegen Mij in de woestijn; zij wandelden in Mijn inzettingen niet, en verwierpen Mijn rechten; dewelke, zo ze een mens doet, zal hij door dezelve leven; en zij ontheiligden Mijn sabbatten zeer,32) dat Ik zeide, Mijn grimmigheid te zullen uitgieten over hen in de woestijn, om hen te verdoen.
14Maar Ik deed het om Mijns Naams wil,33) opdat die niet ontheiligd werd voor de ogen van die heidenen, voor welker ogen Ik hen uitvoerde.34)
15Evenwel hief Ik ook Mijn hand op35) tot hen in de woestijn, dat Ik hen niet zou brengen in het land, dat Ik hun gegeven had, vloeiende van melk en honig,36) hetwelk het sieraad is van alle landen;
16Daarom dat zij Mijn rechten verwierpen, en in Mijn inzettingen niet wandelden,37) en Mijn sabbatten ontheiligden; want hun hart wandelde hun drekgoden na.38)
17Doch Mijn oog verschoonde hen, dat Ik hen niet verdierf, en geen voleinding met hen maakte39) in de woestijn.
18Maar Ik zeide tot hun kinderen in de woestijn:40) Wandelt niet41) in de inzettingen uwer vaderen, en onderhoudt hun rechten niet,42) en verontreinigt u niet43) met hun drekgoden.
19Ik ben de HEERE, uw God, wandelt in Mijn inzettingen,44) en onderhoudt Mijn rechten, en doet dezelve.
20En heiligt Mijn sabbatten,45) en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden,46) opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.
21Maar die kinderen waren ook wederspannig tegen Mij; zij wandelden niet in Mijn inzettingen, en Mijn rechten namen zij niet waar, om die te doen; dewelke, zo ze een mens doet, zal hij door dezelve leven; zij ontheiligden Mijn sabbatten, dat Ik zeide,47) Mijn grimmigheid48) te zullen uitgieten over hen, volbrengende Mijn toorn49) tegen hen in de woestijn.
22Doch Ik keerde Mijn hand af,50) en deed het om Mijns Naams wil,51) opdat hij voor de ogen der heidenen niet zou ontheiligd worden,52) voor welker ogen Ik hen uitgevoerd had.
23Ik hief ook Mijn hand tot hen op53) in de woestijn, dat Ik hen verspreiden zou onder de heidenen, en hen verstrooien in de landen;
24Omdat zij Mijn rechten niet gedaan hadden, maar Mijn inzettingen verworpen en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, en hun ogen54) achter de drekgoden hunner vaderen waren.
25Daarom gaf Ik hun ook besluitingen,55) die niet goed waren,56) en rechten, waarbij zij niet leven zouden.57)
26En Ik verontreinigde hen in hun giften,58) omdat zij door het vuur59) deden doorgaan al wat de baarmoeder opent;60) opdat Ik ze verwoesten zou,61) ten einde dat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben.
27Daarom, mensenkind, spreek tot het huis Israels, en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Hiermede nog hebben Mij uw vaderen gesmaad, dat zij door overtreding62) tegen Mij overtreden hebben.
28Als Ik hen63) in het land gebracht had,64) over hetwelk Ik Mijn hand opgeheven had, om hetzelve hun te geven, zo zagen zij naar allen hogen heuvel, en alle dicht geboomte,65) en offerden daar hun offeren, en gaven daar hun tergende offeranden,66) en daar zetten zij hun liefelijken reuk, en daar offerden zij hun drankofferen.67)
29En Ik zeide tot hen: Wat is die hoogte,68) waarhenen gij gaat? Nochtans is de naam daarvan genoemd hoogte, tot op dezen dag toe.
30Daarom zeg tot het huis Israels: Alzo zegt de Heere HEERE: Zijt gij69) verontreinigd geworden70) in den weg uwer vaderen,71) en hoereert gij72) achter hun verfoeiselen?
31Ja,73) met het offeren uwer gaven, met uw kinderen door het vuur te doen doorgaan, zijt gij verontreinigd aan al uw drekgoden tot op dezen dag toe; en zou Ik van u gevraagd worden, o huis Israels? Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik van u gevraagd worde!74)
32Daarom, dat in uw geest opgeklommen is,75) zal geenszins geschieden,76) dat gij zegt: Wij zullen als de heidenen en als de geslachten der landen zijn, dienende hout en steen.77)
33Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Zo Ik niet met een sterke hand,78) en uitgestrekten arm,79) en met een uitgegoten grimmigheid80) over u zal regeren!81)
34Want Ik zal u uit de volken voeren,82) en u vergaderen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en door een uitgegoten grimmigheid.
35Daartoe zal Ik u brengen in de woestijn der volken,83) en Ik zal met u aldaar rechten,84) aangezicht aan aangezicht;85)
36Gelijk als Ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de Heere HEERE.
37En Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan,86) en Ik zal u brengen 87)onder den band des verbonds.88)
38Daartoe zal Ik, die rebel zijn,89) en die tegen Mij overtreden, uit ulieden uitzuiveren;90) Ik zal hen uit het land91) hunner vreemdelingschappen uitvoeren,92) en zij zullen in het landschap Israels93) niet weder komen, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
39En gijlieden, o huis Israels, alzo zegt de Heere HEERE: Gaat henen,95) dient een ieder zijn drekgoden, ook hierna,96) dewijl gijlieden naar Mij niet hoort; doch ontheiligt niet meer Mijn heiligen Naam,97) met uw giften en met uw drekgoden.98)
40Want op Mijn heiligen berg,99) op den hogen berg Israels, spreekt de Heere HEERE, daar zal Mij het ganse huis Israels100) in het land dienen, zij allen; daar zal Ik welgevallen aan hen nemen,101) en daar zal Ik uw hefofferen eisen,102) en de eerstelingen uwer heffingen met al uw geheiligde dingen.103)
41Ik zal een welgevallen aan ulieden nemen om den liefelijken reuk,104) wanneer Ik u van de volken uitvoeren, en u vergaderen zal uit de landen, in dewelke gij zult verstrooid zijn, en Ik zal in u geheiligd worden105) voor de ogen der heidenen.
42En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik u in het landschap Israels gebracht zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, om hetzelve uw vaderen te geven.
43Daar zult gij dan gedenken106) aan uw wegen, en aan al uw handelingen waarmede gij u verontreinigd hebt,107) en gij zult van u zelven een walging hebben108) over al uw boosheden, die gij gedaan hebt.
44Zo zult gij weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik met u gedaan zal hebben, om Mijns Naams wil,109) niet naar uw boze wegen, noch naar uw verdorven handelingen, o huis Israels, spreekt de Heere HEERE.
45Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
46Mensenkind, zet uw aangezicht naar den weg van het zuiden, en drup tegen het zuiden; en profeteer tegen het woud van het veld in het zuiden.
47En zeg tot het zuiderwoud:110) Hoor des HEEREN woord: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal een vuur in u aansteken,111) hetwelk in u allen groenen boom en allen dorren boom verteren zal;112) de vlammende vlam113) zal niet uitgeblust worden, maar daardoor zullen verbrand worden alle aangezichten114) van het zuiden tot het noorden toe.
48En alle vlees zal zien,115) dat Ik, de HEERE, dat aangestoken heb; het zal niet uitgeblust worden.
49En ik zeide: Ach, Heere HEERE, zij zeggen van mij:116) Is hij niet een verdichter van gelijkenissen?117)