1)in de schuilplaats
1) in de schaduw
 
2)des Almachtigen
Van het woord Schaddai, hetwelk in het Hebr. staat, zie Gen. 17:1.
 
3)Ik zal tot
Of, ik zeg van den HEERE.
 
4)Hij zal u redden
Met deze woorden schijnt de profeet zichzelven aan te spreken. Of hij keert zijne ziel tot den gelovigen mens.
 
5)van den strik
Zie dergelijke manier van spreken Ps. 10:9.
 
6)des vogelvangers,
Dat is, alle listige, zo geestelijke als lichamelijke vijanden, inzonderheid de duivel, die altijd rondom ons gaat, zoekende ons te verscheuren. God gebruikt zo der goede als de kwade engelen dienst om zijne oordelen uit te voeren. Zie 2 Sam. 24:16; 2 Kon. 19:35, en 1 Cor. 10:10.
 
7)onder zijne
Zie Ruth 2:12.
No Link found
 
8)zijne waarheid
Dat is, de vastheid zijner heilige beloften zal u dienen om u te beschutten, gelijk des mensen lichaam voor de slagen en schoten des vijands beschut wordt met een breed schild. Dit schrijft Paulus den gelovige toe, Ef. 6:16, omdat het Gode beloften aangrijpt.
No Link found
 
9)den schrik
Of, vervaardheid; dat is, voor hetgeen wat den mens des nachts een schrik aanjaagt.
 
10)op den middag
Dat is, openlijk: alzo ook Jer. 15:8. Alsof hij zeide: Gij zult niet vrezen voor de pestilentie, des nachts noch des daags; ofschoon zij er velen rondom u heen wegrukt, de Heere zal u bewaren; welverstaande indien het tot zijne eer en tot uwe zaligheid zal zijn.
 
11)uwe zijde
Te weten, aan uwe linkerzijde.
No Link found
 
12)vallen, en
Versta, door de pestilentie gedood zijnde.
 
13)zal het niet
Of, zal hen; te weten, de pestilentie, van welke gesproken is Ps. 92:6.
 
14)aanschouwen,
Te weten, hoe den goddelozen met zulke plagen schrikkelijk zullen aangetast worden.
 
15)vergelding der
Dat is, hoe den goddelozen hunne boosheid zal vergolden en hoe zij van God zullen gestrafd worden.
 
16)hebt gij
Men mag dit nemen alsof de profeet zichzelven of zijne rede keerde tot den gelovigen mens, gelijk boven Ps. 92:3.
 
17)uw vertrek
Te weten, waar gij zekerlijk wonen en blijven moogt.
 
18)in al uwe
Te weten, in al de wegen, die u van God bevolen zijn om daarin te wandelen. Deze woorden liet de duivel uit, toen hij dit vers aanhaalde, met Christus twistende; Matth. 4:6.
No Link found
 
19)Op den fellen
Of, over.
 
20)zult gij treden,
Te weten, zonder daarvan beschadigd te worden. Versta onder den naam van leeuw en adder ook alle andere dingen, die den mens kunnen hinderen of schaden aan ziel of aan lichaam. Zij worden allen overwonnen door het geloof, Mark. 16:17,18; Hebr. 11:33,34. Zie het voorbeeld van David, 1 Sam. 17:34; van de drie jongelingen, Dan. 3: en van Daniël zelf, en Dan. 6:23.
 
21)hij mij zeer
Hij, te weten de gelovige man.
 
22)hij kent mijnen
Hij kent mijnen naam, dat is, hij heeft mij lief en waard, gelijk Ps. 1:6. Of, hij kent mij voor zijnen God, op wien hij zijn vertrouwen stelt. Zie Ps. 9:11.
No Link found
 
23)zal mij aanroepen,
Of, [als] hij mij zal aanroepen, zo zal Ik hem verhoren.
 
24)zal hem met
Daar staat geschreven van Abraham, Izak, David, Job enz., dat zij zat van dagen waren, Gen. 25:8, en Gen. 35:29; 1 Kron. 23:1; Job 42:17.
 
25)mijn heil
Of, mijne zaligheid. Dit mag men bekwamelijk verstaan van de eeuwige zaligheid en verlossing, welk is de voornaamste weldaad, die God den vromen bewijst, en die op hun lang leven en op het afsterven volgt.