1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1Toen werd Jezus1) van den Geest weggeleid2) in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel3).
2En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast4) had, hongerde Hem ten laatste.
3En de verzoeker5), tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon6) zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.
4Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.7)
5Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad,8) en stelde Hem op de tinne des tempels;9)
6En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.
7Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.
8Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld10), en hun heerlijkheid;
9En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.
10Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan,11) want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.
11Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen12), en dienden Hem.
12Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was,13) is Hij wedergekeerd naar Galilea;
13En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali;
14Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende:
15Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan,14) Galilea der volken;15)
16Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en dengenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan.
17Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
18En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea,16) zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende17) (want zij waren vissers);
19En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na,18) en Ik zal u vissers der mensen maken.
20Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.
21En Hij, van daar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jakobus, den zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen.
22Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd.
23En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen19) en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale20) onder het volk.
24En Zijn gerucht ging van daar uit in geheel Syrie; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen21) bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, en maanzieken22) en geraakten;23) en Hij genas dezelve.
25En vele scharen volgden Hem na,24) van Galilea en van Dekapolis25), en van Jeruzalem, en van Judea, en van over de Jordaan.