1)Voorts
Of, wat overig is, broeders.
 
2)Heere
Dat is, in den naam des Heeren Jezus of om Jezus Christus' wil. Zie 2 Cor. 5:20.
 
3)ontvangen
Dat is, geleerd of onderwezen zijt.
 
4)wat
Hij spreekt hier niet van enige verholene geheime bevelen, maar van openbare, die Hij daarna weder herhaalt.
 
5)door
Dat is, vanwege den Heere, of uit last des Heeren Jezus.
 
6)de
Dat is, hetgeen God van u eist, of wil gedaan hebben.
 
7)heiligmaking
Dit woord kan in het algemeen genomen worden voor allerlei heiligheid of in het bijzonder voor de kuisheid of eerbaarheid, gelijk hierna verklaard wordt.
 
8)zijn
Dat is, Zijn lichaam, hetwelk naar een Hebreeuwse wijze van spreken alzo genaamd wordt, omdat het een werktuig der ziel is.
 
9)ere
Dat is, eerbaarheid. Want niets onteert het lichaam des mensen meer dan onkuisheid. Zie 1 Cor. 6:16, enz.
No Link found
 
10)kwade
Of, ontuchtige beweging.
 
11)niet kennen
Namelijk gelijk het behoort, en Hij in Zijn woord Zich geopenbaard heeft, 2 Thess. 1:8. Anderszins kennen de heidenen God ook uit de natuur, doch deze kennis was niet krachtig genoeg om hen tot Zijne liefde en gehoorzaamheid behoorlijk te bewegen; Rom. 1:19, enz.
 
12)vertrede
Gr. overklimmen, en betekent iemand door geweld verongelijken, of meer afnemen dan behoorlijk is, gelijk het volgende woord verklaart.
 
13)bedriege
Gr. vergierige; hetwelk betekent iemand uit gierigheid bedriegen of verongelijken. Zie 2 Cor. 1:2, en 2 Cor. 12:17.
 
14)onreinheid
Hieronder begrijpt de apostel niet alleen de ontuchtigheid, maar ook de gierigheid en onrechtvaardigheid, waardoor de ziel zelve bezoedeld wordt.
No Link found
 
15)dit
Dat is, deze voorgemelde bevelen, gelijk hij die in 1 Thess. 4:2 heeft genoemd.
 
16)geen
Namelijk alleen, maar voornamelijk God, die zelf deze bevelen, door Zijne profeten en apostelen, heeft gegeven.
 
17)in
Dit kan òf van de apostelen verstaan worden, die door Gods Geest gedreven zijnde, deze bevelen hebben gegeven; òf ook van alle Christenen, die door Gods Geest zijn geheiligd, opdat zij niet meer de begeerten des vleses, maar des Geestes zouden volgen; Gal. 5:24, Gal. 5:25.
 
18)van God
Gr. godgeleerden; waarvan zie Joh. 6:45.
 
19)gij doet
Dat is, gij bewijst ook metterdaad, dat gij de broeders liefhebt.
 
20)u benaarstigt
Namelijk als die doen die naar eer staan, of eer ergens in stellen, gelijk het Griekse woord medebrengt. Dit zegt de apostel, omdat de wereldse mensen gemeenlijk eer stellen en naarstig zijn, om zich met vele dingen te bemoeien, die hen zelfs niet aangaan, tegen welk gebrek hij de gelovigen hier waarschuwt, en vermaant hen liever eer te zoeken en zich te benaarstigen, om in stilte hun eigen dingen waar te nemen.
 
21)met
Namelijk om u en de uwen van behoorlijke nooddruft te verzorgen. Hetwelk de apostel spreekt tot degenen, die, onder het deksel van zich met algemene zaken buiten hun beroep te bemoeien, op anderen lieden arbeid zochten te leven, waarvan breder gesproken wordt 2 Thess. 3:10, enz.
 
22)eerlijk
Dat is, buiten opspraak. Want de heidenen zelfs misprijzen ook zulk doen. Het Griekse woord betekent, hetgeen welvoegt of welstaat.
 
23)die
Dat is, die nog van het geloof vreemd zijn, gelijk 1 Cor. 5:12.
 
24)geen
Of, geens, of niemand; namelijk dergenen die buiten zijn; want het Griekse woord kan beide lijden.
 
25)die ontslapen
Dat is, gestorven of gerust zijn, gelijk Joh. 11:11, enz.
 
26)gelijk
Hiermede toont de apostel dat hij niet alle droefheid over de gestorvenen verbiedt, die ook Christus zelf over Lazarus, Joh. 11:35; de gemeente over Stefanus, Hand. 8:2; en Paulus over Epafroditus, als hij dodelijk krank was,
 
27)die gene
Namelijk der zalige opstanding, waarvan hij in de volgende verzen spreekt. Want hoewel de heidenen aan de onsterfelijkheid der zielen geloofden, nochtans hebben zijn nooit de opstanding der lichamen en wedervereniging met hunne zielen kunnen begrijpen of geloven. Zie Hand. 17:32, en Hand. 26:23, enz.
No Link found
 
28)in
Of, door Jezus, dat is, door de kracht van Jezus, den rechter der levenden en doden; Joh. 5:21, enz.
 
29)weder
Namelijk in het leven en in heerlijkheid, wanneer Hij hen uit de graven zal opgewekt en met hunne zielen zal verenigd hebben.
 
30)met
Namelijk als Hij zal verschijnen uit den hemel ten laatsten dage, in het oordeel.
 
31)door
Gr. in het woord des Heeren; waardoor sommigen verstaan de beloften van Christus, Matth. 24:31; Joh. 5:28; daar bijna dergelijke woorden staan. Anderen een bijzondere en nadere openbaring van Christus hiervan aan Paulus geschied, gelijk Hij betuigt 1 Cor. 15:51
 
32)wij, die
Namelijk gelovigen mensen, stellende zichzelven ook daaronder, om de onzekerheid van den dag van Christus' toekomst. Zie hiervan verder 1 Cor. 15:51.
 
33)voorkomen
Namelijk om van Christus verheerlijkt te worden.
 
34)een geroep
Het Griekse woord Keleusma betekent eigenlijk een geroep, dat met een bevel gevoegd is, gelijk aan degenen placht te geschieden, die enig werk gelijkelijk moeten doen, of een schip gelijkelijk voortroeien, of een strijd beginnen.
 
35)de stem
Wat dit voor ene stem of bazuin zal zijn, verklaart de Schrift niet breder, dan, daardoor wordt de grote macht en heerlijkheid van Christus in Zijn tweede toekomst voor ogen gesteld, die met Zijne engelen, als een overste zijn leger, met trompettengeluid en groot geschal zal komen, hetwelk schrikkelijk zal zijn voor zijne vijanden, en moed en troost geven aan zijne vrienden. Zie dergelijke beschrijvingen Matth. 25:31; Joh. 5:28; 1 Cor. 15:52; 2 Thess. 1:7, 2 Thess. 1:8; Jud.:14; Openb. 11:15.
 
36)des archangels
Dat is, van den oversten engel, die hier uitdrukkelijk wordt onderscheiden van Christus. Zie hiervan nader Jud.:9.
 
37)in Christus
Dat is, in het geloof van Christus, gelijk Openb. 14:13.
 
38)opgenomen
Gr. gerukt, getrokken; namelijk nadat zij zullen veranderd en Zijn verheerlijkt lichaam in een ogenblik tijds gelijkvormig gemaakt zijn; 1 Cor. 15:51; Filipp. 3:20, Filipp. 3:21.
 
39)in de wolken
Die namelijk als een wagen zullen zijn, waardoor zij tot Christus in de lucht opgevoerd zullen worden, gelijk van Elia gezegd wordt, 2 Kon. 2:11, en van Christus zelf, Hand. 1:9.
 
40)in de lucht
Namelijk waar Hij Zijn gericht zal houden, voor de ogen aller mensen, die door de engelen zullen bijeengebracht zijn tot Zijne rechter- en tot Zijne linkerhand. Zie Matth. 25:31, enz.; Openb. 1:7.
 
41)met den Heere
Namelijk Christus Jezus in den hemel; Joh. 14:2, Joh. 14:3.
 
42)met
Gr. in deze woorden; dat is, redenen of bedenkingen.