1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1Na dezen was een feest der1) Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem.
2En er is te Jeruzalem aan de Schaaps poort,2) een badwater,3) hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda,4) hebbende vijf zalen.5)
3In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden,6) wachtende op de roering des waters.
4Want een engel daalde neder op zekeren tijd7) in dat badwater, en beroerde het water; die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was.
5En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had.8)
6Jezus, ziende dezen liggen, en wetende, dat hij nu langen tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden?
7De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder.
8Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken9) op, en wandel.
9En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag.
10De Joden zeiden dan tot dengene, die genezen was: Het is sabbat; het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen.
11Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op, en wandel.
12Zij vraagden hem dan: Wie is de Mens, Die u gezegd heeft: Neem uw beddeken op, en wandel?
13En die gezond gemaakt was, wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken,10) alzo er een grote11) schare in die plaats was.
14Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.
15De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had.
16En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.
17En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt12) tot nu toe, en Ik werk ook.
18Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar13) ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was,14) Zichzelven Gode evengelijk makende.
19Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen,15) tenzij Hij den Vader dat ziet doen;16) want zo wat Die doet,17) hetzelve doet ook18) de Zoon desgelijks.
20Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem19) alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken20) tonen dan deze,21) opdat gij u22) verwondert.
21Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.
22Want ook de Vader oordeelt niemand,23) maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;
23Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
24Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige24) leven, en komt niet in de verdoemenis,25) maar is uit den dood overgegaan in het leven.
25Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt,26) en is nu, wanneer de doden zullen27) horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben,28) zullen leven.29)
26Want gelijk de Vader het leven heeft30) in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het31) leven te hebben in Zichzelven;
27En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden,32) omdat Hij des33) mensen Zoon is.
28Verwondert u34) daar niet over, want de ure komt, in35) dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen36) horen;
29En zullen uitgaan, die het goede37) gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.38)
30Ik kan van Mijzelven39) niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel40) Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
31Indien Ik van Mijzelven41) getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig.42)
32Er is een ander,43) die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is.
33Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven.
34Doch Ik neem geen getuigenis van een mens;44) maar dit zeg Ik, opdat gijlieden45) zoudt behouden worden.
35Hij was een brandende en lichtende kaars;46) en gij hebt ulieden voor een korten tijd47) in zijn licht48) willen verheugen.
36Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die49) Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.
37En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd.50) Gij hebt noch51) Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.
38En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.
39Onderzoekt de52) Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige53) leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
40En gij wilt tot Mij niet54) komen, opdat gij het leven moogt hebben.
41Ik neem geen eer van mensen;55)
42Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt.
43Ik ben gekomen in den Naam56) Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt57) in zijn eigen naam,58) dien zult gij aannemen.
44Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de59) eer, die van God alleen60) is, niet zoekt?
45Meent niet, dat Ik u verklagen zal61) bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes,62) op welken gij63) gehoopt hebt.
46Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.
47Maar zo gij zijn Schriften64) niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?65)