1)lied Hammaäloth,
Zie Ps. 120:1. Zie van deze titel de aantekening Ps. 120:1.
 
2)O HEERE!
Het schijnt dat deze psalm geschreven is als men de ark uit
 
3)gedenk aan David,
Hij wil zeggen: Gedenk war Gij hem door Nathan beloofd hebt, 2 Sam. 7. Of, laat blijken dat Gij David gedachtig zijt ten goede, hem gevende hetgeen hij ootmoedig met het gebed van U verzoekt.
 
4)den Machtige
Zie de aantekening bij bij Gen. 49:24.
 
5)gelofte gedaan
Zie de aantekening bij Ps. 61:6.
 
6)Zo ik in de tent
Dat is, zekerlijk, ik zal in de tent van mijn huis niet ingaan; zie Ps. 89:36, en de aantekening bij Ps. 95:11.
 
7)mijns huizes inga,
Hetwelk David nieuw had laten bouwen. Zie 2 Sam. 5:9; 1 Kron. 14:1, en 1 Kron. 15:1. David wil zeggen: Ik zal in dat huis niet gaan om het te bewonen en daarin te slapen, totdat ik, enz. Zie Ps. 132. 5.
 
8)van mijn bed klimme!
Hebr. mijner bedden; dat is, van enige mijner bedden.
 
9)slaap geve,
Dat is, slapen late.
 
10)voor den HEERE
Die zijne tegenwoordigheid openbaarde boven de ark en vandaar antwoord gaf. Zie Ps. 43:3.
 
11)een plaats
Zie van deze plaats 2 Sam. 6:17; 1 Kron. 16:1.
 
12)gevonden zal hebben,
Dat is, bereid zal hebben, gelijk Hand. 7:46.
 
13)woningen
Aldus spreekt de profeet in het getal van velen, omdat aan den tempel veel kamers en verblijfplaatsen waren.
 
14)voor den Machtige
Die op de ark des verbonds zit.
 
15)van haar gehoord
Te weten, van de ark.
 
16)in Efratha;
Sommigen verstaan hier door Efrata de landstreek van Bethlehem, waar Kiriath-Jearim en Obed-Edoms huis niet ver vann gelegen was. Zie Gen. 35:16,19. Anderen verstaan door Efrata Efraïm, en voorts de stad Silo in Efraïm gelegen, waar de ark lang gebleven was; Richt. 18:31, en Richt. 21:19; 1 Sam. 1:3.
 
17)wij hebben haar
Te weten, toen wij haar naar Jeruzalem brengen zouden.
 
18)Jaär.
Deze plaats wordt in de heilige historie ook genoemd Kiriath-Jearim, dat is, de stad der wouden, waar de ark twintig jaar geweest is, nadat zij uit het land der Filistijnen wedergekomen was, 1 Sam. 6:21, en 1 Sam. 7:1,2. Zij wordt ook genoemd Baale, [dat is, de pleinen] van Juda, 2 Sam. 6:2; want zij lag in een vlak bosachtig land. Enigen stellen hier: de velden des wouds.
 
19)Zijn woningen
Te weten, des Heeren. Anders, hare; te weten, der ark.
 
20)voor
Of aan of naar, of tegen aan.
 
21)de voetbank
Zie de aantekening bij Ps. 99.5.
 
22)Sta op,
Zie 1 Kron. 28:2, en 2 Kron. 6:41,42., waar dit vers en de twee naastvolgende door Salomo toegepast worden op den tijd toen hij de ark in het heilige der heiligen deed brengen.
 
23)tot Uw rust,
Dat is, tot die plaats, die Gij U hebt verkoren en geheiligd, opdat de ark des verbonds daar bestendig blijve. Alzo ook onder Ps. 132:14; en de aantekening bij 2 Kron. 6:41.
 
24)Gij en de
Hier worden nu God en de ark samengevoegd, gelijk tevoren het een en het ander op zichzelven is genoemd geweest. Zie de aantekening bij 2 Kron. 6:41.
 
25)bekleed worden
Dat is, laat hen oprecht en heilig hun priesterambt bedienen. Zie deze manier van spreken Job 29:14.
 
26)Uw gunstgenoten
Dat is, uw volk Israël. Zie 1 Kron. 15:28. De profeet wenst dat de godzaligen oorzaak van blijdschap mogen hebben, wordende van de priesters uit Gods Woord in alle godzaligheid onderwezen.
 
27)Weer het
Dat is, sla hem zijne bede niet af; of weiger hem zijne bede niet. Zie de aantekening bij 1 Kon. 2:16,17,20. Of, weiger hem uw gunstige aanspraak en hulp niet.
 
28)Gezalfden
Door den gezefde verstaat de profeet hier zichzelven.
 
29)om Davids,
Hij wil zeggen: Ten aanzien der beloften, die Gij mij gedaan hebt. Of, versta hier Christus, door David, waar David een voorbeeld van geweest is. Alzo ook Ps. 18:51; Jer. 30:9; Ezech. 34:23, en Ezech. 37:24; Hos. 3:5. En dan is de zin, om Jezus Christus' wil, die een knecht Gods genoemd wordt, ten aanzien der knechtelijke gedaante, die Hij aannemen zou.
 
30)de waarheid
Dat is, een vaste eed, een vaste belofte, of een eed der waarheid gezworen.
 
31)Van de vrucht
Dat is, enigen van uwe kinderen of nakomelingen. Zie 2 Sam. 7:12, enz. Deze belofte ziet op Christus, Hand. 2:30.
 
32)Ik op uw troon
Dat is, zal Ik na u laten regeren.
 
33)Mijn verbond
Dat is, mijne geboden.
 
34)Mijn getuigenissen,
Dat is, mijne wetten, in welke Ik betuig hoe Ik wil geëerd en gediend wezen.
 
35)tot in eeuwigheid
Dat is, langen tijd zullen uwe nakomelingen het aardse koninkrijk bezitten; maar het geestelijke zal in Christus bestendigd zijn in eeuwigheid; Luk. 1:32,33.
 
36)Sion verkoren,
Dat is, de stad Jeruzalem, die op den berg Zion gebouwd is. Deze stad heeft de Heere verkoren, dat zijn heilige godsdienst in dezelve zou bevestigd worden.
 
37)heb ze begeerd.
Te weten, deze zitplaatsen, of woning, te weten, Jeruzalem, of Zion.
 
38)haar kost
Te weten, van Jeruzalem, dat is, der burgers te Jeruzalem.
 
39)rijkelijk zegenen,
Hebr. zegenende zegenen; dat is, Ik zal hen rijkelijk verzorgen van alle nooddruft.
 
40)met heil bekleden,
Zie boven Ps. 132:9; 2 Kro. 6:41, en verg. 1 Tim. 4:16.
 
41)haar gunstgenoten
Dat is, mijne beminde, die Ik te Jeruzalem of in Zion heb.
 
42)zeer juichen.
Hebr. juichende juichen.
 
43)Daar zal Ik
Dat is, Ik zal te Jeruzalem Davids koninkrijk en macht vermeerderen, gevende hem zijne zonen tot navolgers in het koninkrijk en voornamelijk den geestelijken Koning Christus. Zie Luk. 1:69; en Ps. 75:5, en Ps. 89:18,25.
 
44)Mijn Gezalfde
Dat is, den koning David.
 
45)een lamp toegericht.
Versta door de lamp even hetzelfde, dat tevoren door den hoorn is beduid, te weten de nakomelingen Davids in het koninkrijk, en voornamelijk Christus. Zie 1 Kon. 11;36, en Luk. 2:32.
 
46)Ik zal zijn vijanden
Dat is, Ik zal zijne vijanden in al hunne aanslagen te schande maken, gelijk Ps. 35:26, en Ps. 109:29.
 
47)met schaamte
Zie de aantekening bij 2 Kron. 6:41.
 
48)zal zijn kroon
Dat is, zijne majesteit en heerlijkheid, zijn rijk.
 
49)bloeien.
Dat is, bloeiende blijven, zonder te verwelken.