1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1Toen zij de ark Gods1) inbrachten, zo stelden zij ze in het midden der tent, welke David voor haar gespannen had; en zij offerden2) brandofferen en dankofferen voor het aangezicht Gods.3)
2Als David het brandoffer en de dankofferen geeindigd had te offeren, zo zegende hij4) het volk in den Naam des HEEREN.
3En hij deelde een iegelijk in Israel, van den man tot de vrouw, een iegelijk een bol broods, en een schoon stuk vlees, en een fles wijn.
4En hij stelde voor de ark des HEEREN sommigen uit de Levieten tot dienaars, en dat, om den HEERE, den God Israels, te vermelden, en te loven, en te prijzen.
5Asaf was het hoofd, en Zecharja de tweede na hem;6) Jeiel, en Semiramoth, en Jehiel, en Mattithja, en Eliab, en Benaja, en Obed-Edom, en Jeiel, met instrumenten der luiten en met harpen; en Asaf liet zich horen met cimbalen;
6Maar Benaja en Jahaziel, de priesters, steeds7) met trompetten voor de ark des verbonds van God.
7Te dienzelven dage gaf David ten eerste8) dezen psalm, om den HEERE te loven, door den dienst9) van Asaf, en zijn broederen.10)
8Looft den HEERE,11) roept Zijn Naam aan,12) maakt Zijn daden bekend onder de volken.
9Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.
10Roemt u13) in den Naam Zijner heiligheid; dat zich het hart dergenen, die den HEERE zoeken, verblijde.
11Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte,14) zoekt Zijn aangezicht15) geduriglijk.
12Gedenkt Zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en de oordelen16) Zijns monds;
13Gij, zaad van Israel, Zijn dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen!
14Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen17) zijn over de gehele aarde.
15Gedenkt tot in der eeuwigheid Zijns verbonds, des woords, dat Hij ingesteld18) heeft tot in het duizendste geslacht;
16Des verbonds, dat Hij met Abraham19) heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;
17Welken Hij ook aan Jakob heeft gesteld tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond;
18Zeggende: Ik zal u het land Kanaan geven, een snoer20) van ulieder erfdeel;
19Als gij weinige mensen21) in getal waart; ja, weinigen en vreemdelingen22) daarin.
20En zij wandelden23) van volk tot volk,24) en van het ene koninkrijk tot een ander volk.
21Hij liet niemand toe hen te onderdrukken; ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende:
22Tast25) Mijn gezalfden26) niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.
23Zingt27) den HEERE, gij, ganse aarde,28) boodschapt Zijn heil29) van dag tot dag.
24Vertelt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwerken onder alle volken.
25Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk30) boven alle goden.
26Want al de goden der volken zijn afgoden;31) maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.
27Majesteit32) en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte33) en vrolijkheid zijn in Zijn plaats.34)
28Geeft den HEERE,35) gij, geslachten der volken, geeft den HEERE eer en sterkte.36)
29Geeft den HEERE de eer Zijns Naams,37) brengt offer,38) en komt voor Zijn aangezicht; aanbidt39) den HEERE in de heerlijkheid40) des heiligdoms.
30Schrikt voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde!41) Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde.
31Dat de hemelen42) zich verblijden, en de aarde43) verheuge zich, en dat men onder de heidenen zegge: De HEERE regeert.44)
32Dat de zee bruise45) met haar volheid,46) dat het veld huppele van vreugde, met al wat daarin is.
33Dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des HEEREN, omdat Hij komt, om de aarde te richten.47)
34Looft den HEERE, want Hij is goed,48) want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
35En zegt: Verlos ons, o God onzes heils, en verzamel ons,49) en red ons van de heidenen, dat wij Uw heiligen Naam loven, en dat wij ons Uws lofs roemen.50)
36Geloofd zij de HEERE, de God Israels, van eeuwigheid tot eeuwigheid! En al het volk51) zeide: Amen! en het loofde den HEERE.52)
37Alzo liet hij daar,53) voor de ark des verbonds des HEEREN, Asaf en zijn broederen,54) om geduriglijk te dienen voor de ark, naardat55) op elken dag besteld was.
38Obed-Edom nu, met hunlieder56) broederen,57) waren acht en zestig; en hij stelde Obed-Edom, den zoon van Jeduthun,58) en Hosa, tot poortiers;
39En den priester Zadok, en zijn broederen, de priesters, voor den tabernakel des HEEREN op de hoogte, welke te Gibeon is;59)
40Om den HEERE de brandofferen geduriglijk te offeren op het brandofferaltaar, des morgens en des avonds; en zulks naar alles, wat er geschreven staat in de wet des HEEREN, die Hij Israel geboden had.
41En met hen Heman en Jeduthun, en de overige uitgelezenen,60) die met namen uitgedrukt zijn om den HEERE te loven; want Zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid.
42Met hen dan61) waren Heman en Jeduthun, met trompetten en cimbalen voor degenen, die zich lieten horen, en met instrumenten62) der muziek Gods; maar de zonen van Jeduthun waren aan de poort.
43Alzo toog het ganse volk henen, een iegelijk in zijn huis; en David keerde zich, om zijn huis te gaan zegenen.63)