1)al wat binnen
Dat is, al mijne gedachten en innerlijke bewegingen, lusten en begeerten, en alles wat in mijn vermogen is.
 
2)vergeet
Hebr. vergeet niet al zijne weldaden.
 
3)krankheden
Dat is, ellenden, aan de ziel en aan het lichaam. Alzo ook Exod. 15:26; Deut. 28:59,61; Ps. 41:5, en Ps. 147:3; Jes. 33:24. Zie de aantekening bij Ps. 30:3.
 
4)van het verderf,
Dat is, van den dood en het graf, of van den uiterste nood en benauwdheid.
 
5)uwen mond
Dat is, die u met alle nooddruft rijkelijk verzorgt. Hebr. uw sieraad. Alzo wordt de mond genoemd; gelijk elders de tong de eer genoemd wordt.
No Link found
 
6)uwe jeugd
Dat is, God geeft u, zelfs in uw ouderdom, kloekheid en frisheid, gelijk de arenden een sterke natuur hebben en tot zeer groten ouderdom komen [zie Jes. 40:31], en dan eindelijk sterven, niet doordien hun de kracht vergaat vanwegen den grote ouderdom, maar zij sterven van honger, als het opperste deel des beks over het onderste gewassen is zodat zij niet eten kunnen.
No Link found
 
7)doet gerechtigheid
Hebr. doet gerechtigheden.
 
8)en gerichten
Hebr. en rechten, of oordelen; dat is, alle manieren van justitie, of de hoogste gerechtigheid. Alzo ook Spreuk. 9:1, wordt wijsdommen gesteld voor opperste wijsheid.
 
9)zijne wegen
Te weten, in welke hij en het volk van Israël wandelen zouden; gelijk Exod. 18:20; Ps. 25:4,5.
No Link found
 
10)den toorn
Dusdanige onvolmaakte redenen zijn ook elders, gelijk Ps. 109:21; Nah. 1:2. Zie de aantekening bij 2 Sam. 8:4.
 
11)doet ons niet
Dat is, straft, of Hij handelt met ons niet naar onze zonden.
 
12)zo hoog de
Hebr. gelijk de hoogte des hemels is boven de aarde, zo sterk is zijne goedertierenheid.
 
13)het oosten is
Hebr. de opgang van den ondergang, of van den avondtijd.
 
14)Hij weet wat
Hebr. Hij kent onze formering. De profeet wil zeggen: De Heere weet hoe zwak wij zijn en hoe haast het met ons gedaan is. Zie Ps. 78:39.
No Link found
 
15)dat wij stof
Dat is, uit het stof gemaakt.
 
16)het gras,
Of, hooi.
 
17)hare plaats
Alsof hij zeide: De bloem, nadat zij afgesneden en verwelkt is, kent zij niet meer, en kan niet tonen de plaats waar zij gewassen is; alzo blijft er ook niets over van de mensen; zodat men zelfs niet weten kan dat zij ooit of waar zij ooit gestaan hebben; Job 7:10.
No Link found
 
18)zijne gerechtigheid
Dat is, zijne trouw en waarheid, hun houdende en doende hetgeen Hij uit genade beloofd heeft. Alzo ook Ps. 31:2.
No Link found
 
19)gij krachtige
Hebr. gij helden van kracht.
 
20)gehoorzamende
Dat is, zo haast als gij hoort en verneemt wat Hij zegt en wat zijn wil is.
 
21)de stem zijns
Dat is, het bevel.
 
22)zijne dienaars,
De engelen worden Gods dienaren genoemd, Ps. 104:4; Dan. 7:10. Deze titel wordt ook den mensen gegeven; Jes. 61:6.
No Link found