1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen,1) waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten2) boven alle volken der aarde.
2En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.
3Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.
4Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.
5Gezegend zal zijn uw korf,3) en uw baktrog.4)
6Gezegend zult gij zijn in uw ingaan,5) gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.
7De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht;6) door een weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
8De HEERE zal den zegen7) gebieden,8) dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles,9) waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
9De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk10) bevestigen,11) gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen.
10En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN12) over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
11En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.
12De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel,13) om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.
13En de HEERE zal u tot een hoofd maken,14) en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn,15) en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;
14En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechterhand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.
15Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen.
16Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld.
17Vervloekt zal zijn uw korf, en uw baktrog.
18Vervloekt zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.
19Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan.
20De HEERE zal onder u zenden den vloek, de verstoring en het verderf,16) in alles, waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult; totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken, waarmede gij Mij verlaten hebt.
21De HEERE zal u de pestilentie doen aankleven, totdat Hij u verdoe17) van het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
22De HEERE zal u slaan met tering, en met koorts, en met vurigheid,18) en met hitte,19) en met droogte,20) en met brandkoren,21) en met honigdauw,22) die u vervolgen zullen, totdat gij omkomt.
23En uw hemel,23) die boven uw hoofd is, zal koper zijn,24) en de aarde, die onder u is, zal ijzer zijn.
24De HEERE, uw God, zal pulver en stof25) tot regen uws lands geven; van den hemel zal het op u nederdalen, totdat gij verdelgd wordt.
25De HEERE zal u geslagen geven27) voor het aangezicht uwer vijanden; door een weg zult gij tot hem uittrekken,28) en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden; en gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden.29)
26En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.
27De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte,30) en met spenen, en met droge schurft, en met krauwsel,31) waarvan gij niet zult kunnen genezen worden.
28De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten;32)
29Dat gij op den middag zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het donkere, en uw wegen niet zult voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn.
30Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een ander zal haar beslapen; een huis zult gij bouwen, maar daarin niet wonen; een wijngaard zult gij planten, maar dien niet gemeen maken.
31Uw os zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten; uw ezel zal van voor uw aangezicht geroofd worden, en tot u niet wederkeren; uw klein vee zal aan uw vijanden gegeven worden, en voor u zal geen verlosser zijn.
32Uw zonen en uw dochteren zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen aanzien, en naar hen bezwijken33) den gansen dag; maar het zal in het vermogen34) uwer hand niet zijn.
33De vrucht van uw land en al uw arbeid35) zal een volk eten, dat gij niet gekend hebt; en gij zult alle dagen alleenlijk verdrukt en gepletterd zijn.
34En gij zult onzinnig zijn, vanwege het gezicht uwer ogen,36) dat gij zien zult.
35De HEERE zal u slaan met boze zweren, aan de knieen en aan de benen, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden, van uw voetzool af tot aan uw schedel.
36De HEERE zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en aldaar zult gij dienen andere goden, hout en steen.
37En gij zult zijn tot een schrik,37) tot een spreekwoord en tot een spotrede,38) onder al de volken, waarheen u de HEERE leiden zal.
38Gij zult veel zaads op den akker uitbrengen, maar gij zult weinig inzamelen; want de sprinkhaan zal het verteren.
39Wijngaarden zult gij planten, en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch iets vergaderen; want de worm zal het afeten.
40Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen, maar gij zult u met olie niet zalven; want uw olijfboom zal zijn vrucht afwerpen.
41Zonen en dochteren zult gij gewinnen, maar zij zullen voor u niet zijn; want zij zullen in gevangenis gaan.
42Al uw geboomte, en de vrucht uws lands zal het boos gewormte39) erfelijk bezitten.
43De vreemdeling, die in het midden van u is, zal hoog, hoog boven u opklimmen;40) en gij zult laag, laag nederdalen.
44Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen; hij zal tot een hoofd zijn,41) en gij zult tot een staart zijn.
45En al deze vloeken zullen over u komen, en u vervolgen, en u treffen, totdat gij verdelgd wordt; omdat gij der stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn, om te houden Zijn geboden en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft.
46En zij zullen onder u42) tot een teken, en tot een wonder zijn, ja, onder uw zaad tot in eeuwigheid.
47Omdat gij den HEERE,43) uw God, niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten,44) vanwege de veelheid van alles;45)
48Zo zult gij uw vijanden, die de HEERE onder u zenden zal, dienen, in honger en in dorst, en in naaktheid, en in gebrek van alles; en Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen,46) totdat Hij u verdelge.
49De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt;47) een volk, welks spraak gij niet zult verstaan;48)
50Een volk, stijf van aangezicht,49) dat het aangezicht des ouden50) niet zal aannemen, noch den jonge genadig zijn.
51En het zal de vrucht uwer beesten,51) en de vrucht uws lands opeten, totdat gij verdelgd zult zijn; hetwelk u geen koren,52) most noch olie, voortzetting uwer koeien noch kudden van uw klein vee zal overig laten, totdat Hij u verdoe.53)
52En het zal u beangstigen54) in al uw poorten,55) totdat uw hoge en vaste muren nedervallen, op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft.
53En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijanden u zullen benauwen
54Aangaande den man, die teder onder u, en die zeer wellustig geweest is,56) zijn oog zal kwaad zijn57) tegen zijn broeder en tegen de huisvrouw zijns schoots,58) en tegen zijn overige zonen, die hij overgehouden zal hebben;
55Dat hij niet aan een van die zal geven van het vlees zijner zonen, die hij eten zal, omdat hij voor zich niets heeft overgehouden; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand u in al uw poorten zal benauwen.
56Aangaande de tedere en wellustige vrouw onder u, die niet verzocht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij zich wellustig en teder hield; haar oog zal kwaad zijn tegen den man haars schoots, en tegen haar zoon, en tegen haar dochter;
57En dat om haar nageboorte,59) die van tussen haar voeten uitgegaan zal zijn, en om haar zonen,60) die zij gebaard zal hebben; want zij zal hen eten in het verborgene, vermits gebrek van alles; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand u zal benauwen in uw poorten.
58Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer wet, die in dit boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam den HEERE uw God;61)
59Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken,62) mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen,63) en boze en gewisse krankten zijn.
60En Hij zal op u doen keren64) alle kwalen van Egypte, voor dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen.
61Ook alle krankte,65) en alle plage, die in het boek dezer wet niet geschreven is, zal de HEERE over u doen komen, totdat gij verdelgd wordt.
62En gij zult met weinige mensen66) overgelaten worden, in plaats dat gij geweest zijt als de sterren des hemels in menigte; omdat gij der stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam geweest zijt.
63En het zal geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goed doende en u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
64En de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde67) tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.
65Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool zal geen rust hebben; want de HEERE zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel.68)
66En uw leven zal tegenover u hangen;69) en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult van uw leven niet zeker zijn.70)
67Des morgens zult gij zeggen: Och, dat het avond ware;71) en des avonds zult gij zeggen: Och, dat het morgen ware; vermits den schrik uws harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uwer ogen,72) dat gij zien zult.
68En de HEERE zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg,73) waarvan ik u gezegd heb: Gij zult dien niet meer zien;74) en aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden; maar er zal geen koper zijn.75)