1)stond op mijne
Dat is bij gelijkenis, als van een soldaat of wachter, die op zijn post staat, gesproken, en is dit de zin: Ik heb met verlangen gewacht om te vernemen wat het God den Heere believen zou mij te openbaren en te antwoorden op mijn voorgaande klacht,zie Hab. 1:
No Link found
 
2)Hij
Te weten de Heere.
 
3)in mij
Of, door mij, gelijk 2 Sam. 23:2. Dat is, wat mij de Heere openbaren zou.
 
4)spreken zou,
Dat is, wat Hij mij door een inwendige openbaring zou te kennen geven en bevelen; verg Hos. 1:2.
 
5)wat ik
Te weten wat ik het volk Gods antwoorden zou op de klacht, die ik in zijn naam gedaan heb, Hab. 1:2, enz., waar de profeet als in twist komt met den Heere, klagende over zijn regering, overmits het den vromen zo kwalijk gaande was, en den goddelozen zo wel.
 
6)het gezicht
Dat is, de profetie van den ondergang der Babyloniërs, waarvan in de volgende verzen gesproken wordt.
 
7)opdat daarin
Hebr. opdat hij lope die daarin leest; di, schrijf het met zo grote letters, dat hij die maar voorbijloopt, het kan lezen. Verg. Deut. 27:8.
 
8)het gezicht
Dat is, hetgeen door deze profetie te kennen wordt gegeven zal nog een tijdlang uitblijven.
 
9)Hij
Te weten de Heere.
 
10)het
Te weten het gezicht.
 
11)op het einde
Dat is, ten laatste. Welk einde bij God besloten is.
 
12)voortbrengen en
Hebr. uitblazen; dat is, zijne oordelen uitgieten tot straf der goddelozen. Verg. Ezech. 21:31, en zijn beloften volbrengen tot troost en verlossing der vromen.
No Link found
 
13)niet liegen;
Hij zal metterdaad bewijzen en doen blijken dat hij niet gelogen heeft.
 
14)Hij vertoeft,
Indien de Heere deze profetie niet straks uitvoert, noch zo haast als gij wel wilt. Anders: zo het vertoeft, te weten dit gezicht, of die volvoering van hetzelve; zie Hebr. 10:37.
 
15)Hem, want
Te weten den Heere. Of het, te weten het gezicht
 
16)Hij zal gewisselijk
Te weten om de vijanden en vervolgers van zijn volk te straffen en zijn volk te redden.
 
17)gewisselijk
Hebr. komende komen; Hebr. 10:37.
 
18)Hij zal niet
Te weten de Heere; of [zij] te weten de profetie.
 
19)achterblijven.
Of, vertragen, uitblijven, te weten boven den dag van God bestemd.
 
20)zijne
Te weten de ziel van den Chaldeër, en onder zijn naam elke ongelovige. Anders: [wiens ziel] zich onttrekt, Zijne [te weten Gods] ziel is niet recht met [of tegen] hem, [te weten den afwijkende] verg. Hebr. 10:38, alwaar de apostel den zin dezer woorden verklaart.
No Link found
 
21)ziel
Dat is, hart, gemoed.
 
22)verheft zich,
Anders: bobbelt op Al schijnt de goddeloze wat groots te zijn, zo is hij maar als een bobbel, die wel wat schijnt te wezen, maar inderdaad is hij niets, hij verdwijnt haast.
 
23)niet recht
Maar snood en verkeerd: Alzo staat er: Het aangezicht in het gericht te kennen is niet goed; Spreuk. 24:23; dat is, het is zeer kwaad.
 
24)de rechtvaardige
Dat is, die voor God rechtvaardig is door Jezus Christus
 
25)door
Of, uit zijn geloof, namelijk zover hij door het geloof zich toepast de beloften Gods, aangaande de gerechtigheid van Christus, Joh. 3:36, Rom. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 10:38.
 
26)leven.
Dat is, hij zal, verzoend zijnde met God, troost en blijdschap door den Heiligen Geest gevoelen hier in dit tijdelijke leven, en hij zal hiernamaals het eeuwige leven erven.
 
27)hij
Te weten de Chaldeër; het Nebukadnezar of Belsazar.
 
28)trouwelooslijk
Of, [door] den wijn trouwelooslijk wordt Hebr. de wijn is trouweloos; dat is, dronkenschap maakt hen trouweloos.
 
29)een trots man
Of hovaardig.
 
30)niet blijft;
Of, niet blijven kan. Hebr. woont niet; dat is, die zich niet laat genoegen aan de koninkrijken en landen, die hij alrede heeft, maar hij zoekt verder te gaan, nimmermeer land genoeg hebbende; zie Dan. 4:22. Anders: daarom zal hij in zijne woonplaats niet blijven; dat is, daarom zal hij zelf uitgestoten worden uit zijne woning, hij zal in rust en vrede niet blijven.
 
31)als het graf,
Of, als de hel, die nimmermeer verzadigd noch vervuld is; verg. Jes. 5:14.
 
32)tot zich
Door heerszucht daartoe aangepord zijnde; zie boven Hab. 1:9.
 
33)alle volken;
De profeet wil uit het voorgaande besluiten, dewijl al deze grote ondeugden tezamen in den koning zijn, zo is er niet aan te twijfelen, of God zal hem in het kort zwaarlijk straffen en nederstoten.
 
34)Zouden
Of, zullen niet allen.
 
35)alle dezen
Te weten al die heidenen en volken die de koning Nebukadnezar overweldigd en onder zijn gebied gebracht heeft, Hab. 2:5.
No Link found
 
36)van hem een
Dat is, hem belachen en bespotten; te weten als hem God te schande zal gebracht hebben.
 
37)ene uitlegging
Dat is, hetgeen zij eerst bedektelijk en als met verbloemde woorden hem verweten hebben, dat zullen zij daarna met klare en duidelijke woorden doen; verg. Jes. 14:9,10.
No Link found
 
38)men zal
Te weten een iegelijk onder de godzaligen, van wien Hab. 2:4, gesproken is.
 
39)die vermeerdert
Dat is, die zich verrijkt met hetgeen het zijne niet is. berovende andere heren en lieden van hunnen landen en goederen.
 
40)(hoelang?),
Te weten zal het duren, o Heere, dat Gij hem hierover niet straffen zoudt? De zin is: Gij zijt zo rechtvaardig, dat Gij deze goddeloosheid niet lang ongestraft zult kunnen laten. Anders: hoe lang, te weten zal deze zijn onverdragelijke land- en geldroverij duren?
No Link found
 
41)dik slijk.
Alzo noemt de profeet het zilver en goud, mitsgaders alle andere aardse goederen, die deze koning samengeschraapt en vergaderd had.
 
42)Zullen niet
Deze vraag bevestigt sterkelijk, en is zoveel alsof hij zeide: Zekerlijk er zullen er opstaan, die; enz.
 
43)onvoorziens
Of, haastelijk.
 
44)u bijten
O koning te Babel; verstaat men dit van Nebukadnezar, zo is het te zeggen, dat hij haast sterven zou, en dat zijn lichaam in het graf van de wormen zou gebeten en gegeten worden. Maar verstaat men dit van Belsazar, zo is dit de zin, dat de vijanden in het kort komen zouden, die het rijk van hem nemen zouden, want hij is haastelijk in één nacht omgekomen en het rijk is hem en de zijnen benomen. Zie Dan. 5. Zie ook Jes. 13,14 en Jes. 21:2; Jer. 50,51. Zodat bijten hier te zeggen is vijandelijk overvallen en aangrijpen, gelijk de leeuwen en andere wrede beesten doen.
 
45)bewegen?
Of, wegstoten, of verstoten; te weten uit, of van uw troon. Anders, die u schudden zullen.
No Link found
 
46)plundering worden?
Of, enkel plundering, beroving.
 
47)u beroven,
Zich vervoegende bij de Perzen en Meden, en versta hier al die overgebleven volken, of [zoals de Hebreeuwse woorden luiden] al het overblijfsel dier volken, die nog overgebleven zouden zijn van de volken, die hij beroofd had, of die nog in vrees stonden door hem beroofd te zullen worden.
 
48)der mensen,
Te weten hetwelk gij zonder reden of oorzaak vergoten hebt. Zie onder Hab. 2:17 en Jes. 33:1.
 
49)het land,
Het zij vast overal aan verscheidene landen, of bij name aan het Joodse land gedaan.
 
50)de stad en
Te weten Jeruzalem
No Link found
 
51)al hare inwoners.
Verg. Jer. 50:9,10,11,17 en Jer. 51:2,24.
No Link found
 
52)die met kwade
Dat is, die schandelijk gewin drijft of zoekt, opdat hij zijne vrouw en kinderen rijk make, en ook zijne nakomelingen; verg. Spreuk. 1 en zie de aantekening Spreuk. 1:19 aldaar, en Jer. 22:13.
 
53)opdat hij in
Dat is, opdat hij en zijn geslacht hier in deze wereld groot en hoog mogen geacht worden en zekerlijk wonen. Het is ene gelijkenis, genomen van de vogels, die hunne nesten in de hoogte maken; verg. Obad. 1:4.
 
54)om bevrijd
Dit was wel zijn oogmerk, maar hij is in zijne mening bedrogen geweest.
 
55)uit de hand
Hebr. uit de palm des kwaads; dat is, van het geweld van het kwaad; zie Job 5:20.
 
56)Gij hebt
Di, gij hebt, alle eer bezijden zettende, rijkdom bijeengeschraapt, en hebt daar grote paleizen mede gebouwd, en die met kostelijk huisraad versierd. Doch alles gereikende tot uw eigen schande; zie Hab. 2:11.
 
57)uitroeiende vele
Om u met hun goed te verrijken.
 
58)tegen uwe ziel.
Dat is, tegen uzelven.
No Link found
 
59)de steen
Dat is, de stenen waar uwe paleizen mede gebouwd zijn.
 
60)roept, en
Dat is, getuigt tegen u, te weten dat gij uwe paleizen met gestolen en onrechtvaardig goed gebouwd hebt, hij roept wraak voor God.
 
61)de balk uit het
Of, knoop, of knoest, die in het hout is, of uit het houten verwelfsel. Het Hebreeuwse woord wordt nergens elders dan hier gevonden, daarom kan men niet zekerlijk weten wat het betekent.
 
62)dien.
Te weten steen; dat is, roept en getuigt zowel tegen den Babyloniër, als de stenen doen.
 
63)met bloed
Hebr. met bloeden; dat is, met doodslag, of met het goed der gedoden of vermoorden; of, met het zweet en bloed der onderzaten, Ezech. 24:9; Nah. 3:1.
 
64)met onrecht
Dat is, met goederen, die onrechtvaardig door roof en geweld bijeengeraapt zijn. Verg. Micha 3:10.
 
65)bevestigt.
Of, grondvestigt, of fondeert.
 
66)is het niet
Dat is, geschiedt het niet door den verborgen raad Gods?
 
67)arbeiden
Te weten in het bouwen van huizen en steden.
 
68)ten vure,
Of, voor het vuur; dat is, opdat de huizen en steden die zij bouwen, van het vuur verbrand worden. Zie Jer. 51:58.
 
69)tevergeefs vermoeien?
Of, tot, voor de ijdelheid; dat is tevergeefs, overmits het haast teniet en ten verderve komt wat zij bouwen.
No Link found
 
70)de heerlijkheid
Die de Heere bewijzen zal in het straffen der Chaldeën. Zie Jer. 11:9.
 
71)gelijk
Dat is, zo overvloediglijk gelijk de wateren den bodem of grond der zee bedekken. Zie de aantekening Jes. 11:9.
 
72)zijnen naaste
Zijnen metgezel, zijnen vriend.
No Link found
 
73)te drinken
Namelijk tot dronkenschap toe.
 
74)wijnfles
Dat is, de ene fles wijn op de andere ten beste geeft. Anders: die uw vergif daarbij voegt, of daaronder mengt.
 
75)opdat gij
Versta hierbij, en opdat gij dan hen tot een spot stelt, als gij hen hebt bedrogen en van al hunne macht en middelen ontbloot. Het is ene gelijkenis, genomen van onkuise daden der dronkaards.
 
76)Gij zult
De zin is: O gij Babyloniër, vanwege deze en dergelijke schandelijke stukken, zult gij veel meer schande hebben, dan gij eer gehad hebt vanwege uw macht en rijkdom.
 
77)drink gij ook
Gaat zo maar voort in uw schandelijke daden, maar verwacht hetgeen er op volgen zal.
No Link found
 
78)de beker
Dat is, de straf des Heeren; zie Jer. 25, de aantekening Jer. 25:15,27.
 
79)der rechterhand
Dat is, die in de rechterhand des Heeren is.
 
80)zal zich tot u
Dat is, de tijd is nu gekomen, dat de beker van den toorn Gods, vast omgegaam hebbende, nu tot u gekomen is, gij zult nu ook uwe beurt hebben en uw aandeel daaruit drinken; ja gij zult er zoveel moeten uitdrinken, dat daarop volgen zal een schandelijk uitbraaksel, in plaats uwer heerlijkheid.
 
81)daar zal een
Dat is, gij zult tot zulke schande en oneer vervallen, dat elkeen een gruwel en afkeer zal hebben van uwe voortreffelijkheid, gelijk men heeft van een dronkaard, die zich zo volgezopen heeft, dat hij moet overgeven.
No Link found
 
82)dat tegen
Dat gij tegen Libanon begaan hebt. Libanon betekent hiet het Joodse volk, hetwelk aan den berg Libanon woonde. gelijk Jes. 14:8, en Jes. 37:24; zie ook de aant. Ezech. 17:3. Doch enigen verstaan hier door Libanon den tempel, die van hout uit Libanon gebouwd was.
 
83)zal u bedekken,
Dat is, overvallen, op het lijf vallen; gelijk gij den Joden en anderen gedaan hebt, zal u ook geschieden. Zie breder boven Hab. 2:8, en de aanteek. aldaar.
 
84)de verwoesting
De verwoesting der beesten op den berg Libanon zal de Chaldeën verschrikken; versta door de beesten of wilde dieren, de Joden, die van de Chaldeën niet meer geacht zijn geweest dan beesten, welke zij gevankelijk weggevoerd en gedood, somtijds in hunnen toorn, somtijds om hunne vreugde. Anderen verstaan door de verwoesting der beesten de verwoestingen door de grote beesten, [hetwelk tirannen kan betekenen] aangericht.
 
85)hare inwoners.
Te weten zal u, o Chaldeër, dit overkomen.
No Link found
 
86)Wat zal het
Hier bestraft de profeet de afgoderij der Chaldeën, die zich op hunne afgoden en beelden verlieten. Van de beelden en afgoden wordt breder gesproken Jes. 40,44,46; Jer. 2:8,11 en Jer. 16:19, en elders meer.
 
87)hetwelk een
Of, dat is de leugenleraar, of leraar der leugens, Jer. 10:8,14; Zach. 10:2.
 
88)dat de formeerder
Dat is, dat hij zo gek is, dat hij hetgeen hij zelf gemaakt heeft, waar leven noch spraak in is, voor zijnen god houdt en zijn vertrouwen daarop stelt.
 
89)tot het hout
Dat is, tot het beeld van hout gemaakt. De zin is: Wee dengene, die de afgoden of hunne beelden aanroept.
 
90)Word wakker!
Dat is, sta op om ons te helpen in dezen onzen nood.
 
91)Ontwaak!
Alzo spreekt David tot den waren God; Ps. 35:23.
 
92)tot den zwijgenden
Dat is, tot het beeld van steen gemaakt hetwelk stom is.
 
93)het leren
Te weten het houten of stenen beeld; Jes. 44:9.
 
94)leren?
Iemand iets goeds kunnen leren?
No Link found
 
95)geen geest in
Of, geen adem, noch der mensen, ja ook niet der beesten, veel minder van enige godheid.
 
96)de HEERE is
De ware levende en eeuwige God.
 
97)in zijn heiligen
Hebr. in den tempel zijner heiligheid; dat is, in den hemel, gelijk Ps. 11:4, vanwaar Hij alle dingen ziet; of in zijne gemeente, die Hij door Zijne tegenwoordigheid heiligt door de mededeling van zijnen Geest in Christus, en welke is de geestelijke tempel des Heeren. Sommigen verstaan hier ook den tempel te Jeruzalem, dien de Heere tot zijne woning had uitverkoren, om aldaar naar zijne wet geëerd en gediend te worden.
 
98)zwijg voor zijn
Dat is, onderwerp u hem in allen deemoed en nederigheid, en beken de gerechtigheid zijner goddelijke oordelen. Verg. Job 29:9, en Job 21:5, en Job 39:37; Amos 6:10, en Amos 8:3; Zef. 1:7; Zach. 2:13.
 
99)gij ganse aarde.
Dat is, al gij inwoners des aardrijks.