1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.
2Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;
3Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden.
4Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.
5Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;
6Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.
7Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!
8Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
9Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
10In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.
11En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen1) dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;
12Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende,2) is in eeuwigheid gezeten3) aan de rechter hand Gods;
13Voorts verwachtende,4) totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.
14Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen,5) die geheiligd worden.
15En de Heilige Geest6) getuigt het ons ook;7)
16Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere:8) Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;
17En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.
18Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer9) voor de zonde.
19Dewijl wij dan,10) broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan11) in het heiligdom door het bloed van Jezus,
20Op een versen en12) levenden13) weg,14) welken Hij ons ingewijd heeft15) door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;16)
21En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;17)
22Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart,18) in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten19) gereinigd zijnde20) van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen21) zijnde met rein water.22)
23Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop23) vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);25)
24En laat ons op elkander acht nemen,26) tot opscherping der liefde en der goede werken;
25En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten,27) gelijk sommigen de gewoonte hebben,28) maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.
26Want zo wij willens zondigen,29) nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over30) voor de zonden;
27Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders31) zal verslinden.
28Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan,32) die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen;
29Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft,33) en het bloed des testaments34) onrein geacht heeft,35) waardoor hij geheiligd was,36) en den Geest der genade37) smaadheid heeft aangedaan?
30Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft:38) Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen.
31Vreselijk is het te vallen in de handen39) des levenden Gods.
32Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest,40) gij veel strijd des lijdens hebt verdragen.
33Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt;41) en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt42) met degenen, die alzo behandeld werden.
34Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad,43) en de roving uwer goederen met blijdschap aangenomen,44) wetende, dat gij hebt in uzelven45) een beter en blijvend goed in de hemelen.
35Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg,46) welke een grote vergelding des loons heeft.47)
36Want gij hebt lijdzaamheid van node,48) opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen;49)
37Want: Nog een zeer weinig tijds50) en Hij, Die te komen staat,51) zal komen, en niet vertoeven.
38Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven;52) en zo iemand zich onttrekt,53) Mijn ziel heeft in hem geen behagen.
39Maar wij zijn niet54) van degenen,55) die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven56) tot behouding57) der ziel.58)