1)want Hij is goed;
David vermaant alle mensen tot lof en prijs des Heeren met deze rede: want Hij is goed. De woorden van dit vers staan ook in Ps. 106:1 en Ps. 107:1, en bij ieder vers van de Ps. 136: psalm.
 
2)Israël nu zegge,
Niet het aardse Israël alleen, maar ook het Israël Gods, Gal. 6:16; dat is, alle gelovigen, die waarachtiglijk Gods volk zijn, zij zijn dan Joden of heidenen. Alzo ook Ps. 118:4.
 
3)Het huis Aärons
Dat is, de priesters van Aäron afkomstig; zie Ps. 115:10.
No Link found
 
4)in de ruimte.
Of, in een ruime plaats; te weten, mij brengende uit de benauwdheid in de ruimte en tot eer en heerlijkheid, gelijk Ps. 18:20.
 
5)bij mij,
Of, met mij, of voor mij; dat is, gelijk het de apostel, Hebr. 13:6, verklaart: de Heere is mijn helper. Alzo ook onder Ps. 118:7, en Ps. 56:5,12.
 
6)ik zal niet vrezen;
Te weten, voor mijne vijanden.
 
7)een mens mij doen?
Te weten, een zwak creatuur, geenzins met God te vergelijken.
No Link found
 
8)bij mij
Gelijk boven Ps. 118:6.
 
9)onder degenen,
Verg. Ps. 54:6.
 
10)zal ik
Zie deze verkorte manier van spreken ook Ps. 35:21, en Ps. 92:12; zie ook de aantekening bij Ps. 22:18 aldaar.
 
11)mijnen lust
Te weten, mij in God verblijdende over den ondergang van zijne en mijne verstokte, onbekeerlijke vijanden.
No Link found
 
12)Alle heidenen
Dat is, allerlei of zoveel, dat het scheen, dat zij zich allen tegen mij verbonden hadden; en versta hier inzonderheid de omliggende volken, gelijk de Filistijnen, die hem haatten, en de Amelekieten, die zijne stad Ziklag verbrand hadden, 1 Sam. 30: ja ook de velen onder de Israëlieten, die Saul hielpen toen hij David vervolgde.
 
13)in den Naam des
Dat is, mij verlatende op den Heere, mijn noodhelper, gelijk Ps. 20:6. Zie ook 2 Kon. 2:24.
 
14)zij hadden mij omringd;
Te weten, met meer macht en geweld dan in het eerste.
 
15)als bijen; zij
Zie de aantekening bij Deut. 1:44, en verg. Jes. 7:18.
 
16)als een doornenvuur;
Hetwelk haast aan brand komt en heet is, ook veel rooks en gekraaks geeft, nochtans terstond vergaat. Zie Pred. 7:6; Nah. 1:10.
 
17)Gij hadt mij zeer
Hebr. stotende hadt gij mij gestoten. De psalmist spreekt hier zijnen vijand aan, die hem zeer wredelijk mishandeld had. Zie Ps. 9:7.
 
18)mijne Sterkte en
Dat is, die mij sterkte geeft, alzo dat ik tegen mijne vijanden kan bestaan; Jes. 12:2.
No Link found
 
19)Psalm, want Hij
Dat is, de materie en stof van mijn gezang. Zie Exod. 15:2.
 
20)de tenten der
Dat is, in de huizen.
 
21)is ene stem des
Te weten, vanwege de verlossing, die Hij zijn volk gegeven heeft.
No Link found
 
22)des heils;
Dat is, de overwinning, gelijk Ps. 98:1.
 
23)rechterhand des
Dat is, God de Heere.
 
24)krachtige daden;
Of, kracht, kloekheid, dapperheid, gelijk Ps. 98:1.
 
25)is verhoogd;
Dat is, God laat zijne kracht heerlijk en klaarlijk blijken, alzo dat elkeen die moet roemen en prijzen.
 
26)Ik zal niet sterven,
Te weten, door het zwaard of de hand mijner vijanden.
 
27)ik zal de werken
Te weten, hoe wonderbaarlijk Hij mij en andere vrome lieden menigmaal verlost en bescherm heeft.
 
28)heeft mij wel hard
Hebr. kastijdende gekastijd.
 
29)Doet mij
Ene aanspraak aan de priesters en Levieten.
 
30)de poorten der
Dat is, de poorten des tabernakels en de heilige plaats, die daarom de poorten der gerechtigheid genoemd worden, omdat alleen de vromen en reinen daarin behoren te komen, gelijk blijkt in Ps. 118:20. David had geruime tijd in en bij den tabernakel niet mogen verschijnen, vluchtende voor Saul. Nu mocht hij weder daarin komen en in de vergadering der godzaligen verschijnen.
 
31)poort des HEEREN,
Of deze poort is des Heeren. Versta, de poort des tabernakels, den Heere geheiligd; een voorbeeld des Heeren Jezus Christus, die de poort der gerechtigheid is; en des hemels, in welken Hij is ingegaan.
 
32)Dit is van den
Te weten, dat de verworpen steen is geworden de voorname steen van het huis des Heeren.
 
33)het is wonderlijk
Te weten, dat die verachte en verworpen steen nu zo geacht en verheven is.
 
34)Dit is de dag,
Te weten, in welken dag David koning is geworden, en Christus door de predikatie van het heilige Evangelieis bekend gemaakt.
 
35)dien de HEERE
Dat is, dien de Heere boven andere dagen heeft verheerlijkt. Aldus wordt het woord maken voor verheerlijken ook genomen. Zie de aantekening bij 1 Sam. 12:6.
 
36)geef nu heil;
De evangelisten houden de Hebr. woorden Hosia-na; #Matth.21:9,15, en Mark. 11:9,10.
 
37)geef nu voorspoed.
Te weten, den koning David en den Heere Christus, wiens voorbeeld hij is.
 
38)Gezegend zij hij,
Dat is, wij wensen hem Gods zegen; het is gelofelijk dat de priesters en het volk Gods deze gelukwensing den koning David gedaan hebben, als hij eerst de koninklijke regering heeft aangevangen; daarna heeft het volk dezelfde woorden; Christus toegeroepen, als Hij zijne inkomst binnen Jeruzalem gadaan heeft; Matth. 21:9.
 
39)in den Naam des
Dat is, met macht en gezag van den Heere; Luk. 19:38.
 
40)Wij zegenen ulieden
Dit schijnen te zijn de woorden der priesters, wiens ambt het was het volk te zegenen in het huis des Heeren; Num. 6:23; Deut. 10:8; 1 Kron. 23:13. Alsof zij zeiden: Wij van het huis des Heeren, dat is wij priesters, die ingesteld zijn tot opzieners in het huis des Heeren en wien het toekomt het volk des Heeren te zegenen, wij zegenen u, o koning David, en het volk dat bij u is. Zie Ps. 72:15.
 
41)uit het huis des HEEREN.
Dat is, uit den tabernakel ten tijde van David; doch uit den tempel ten tijde van onze Heere Christus.
 
42)licht gegeven heeft.
Dat is, geluk, vreugde, troost en blijdschap, in plaats van droefenis en jammer, gelijk Esther 8:16.
 
43)Bindt
Dat is, bereidt u om het feest te houden en den Heere te offeren.
 
44)het feest-offer
Hebr. het feest. Maar het betekent hier het beest of het offer, dat op dien feestdag zou geofferd worden.
No Link found
 
45)tot aan
Dat is, zovelen dat men ze moest brengen en binden tot aan de hoornen des altaars.
 
46)de hoornen des altaars.
Zie de aantekening bij Exod. 27:2
No Link found
 
47)Loof den HEERE,
Zie boven Ps. 118:1.