1)werd versterkt
Dat is, nam enen moed, aanmerkende zijn wettelijke verkiezing tot de kroon, de eenparige toestemming des volks, den algemenen vrede des lands, en wegneming van alle beletselen van denzelven.
 
2)was met hem,
Zie Gen. 21:22.
 
3)ten hoogste
Hebreeuws, opwaarts. Alzo 1 Kron. 22:5, en 1 Kron. 23:17, en 1 Kron. 29:25. De zin is dat Hij hem als omhoog verheven heeft door grootheid van staat, eer, vrede en rijkdom.
 
4)alle vorsten
Versta onder dezen naam, die onder anderen uitsteken in adel, vermaardheid en hoge ambten.
 
5)hoofden
Zie 1 Kon. 8:1, waar zij genoemd worden de oversten der vaderen.
 
6)naar de hoogte,
Genoemd een grote hoogte; 1 Kon. 3:4. Zie de aantekening.
 
7)Gibeon
Een stad in den stam van Benjamin. Zie 1 Kon. 3:4.
 
8)de tent
Dat is, de heilige tabernakel van denwelken zie Exod. 26; idem Lev. 1:1.
 
9)Kirjath-jearim
Een stad in den stam van Juda. Zie Joz. 9:17; Richt. 18:12; 1 Sam. 7:1, het vaderland van den profeet Uria; Jer. 26:20.
 
10)aldaar
Niet te Jeruzalem, waar de ark was, maar te Gibeon, waar de tabernakel stond.
 
11)dat.
Te weten, het koperen altaar, om daarop te offeren, naar Gods bevel; Lev. 17:3,4. Anders, zochten hem, te weten, den Heere.
 
12)voor het aangezicht
Zie Lev. 1:3.
 
13)aan de tent
Alzo Lev. 1:5.
 
14)verscheen
Te weten, in een droom, 1 Kon. 3:5. Van de verschijning Gods, door middel van dromen, zie Gen. 20:3, en Gen. 28:12.
 
15)als het stof
Zie Gen. 13:16.
 
16)wijsheid en wetenschap,
Zie van het onderscheid dezer twee gaven, 1 Kon. 3:13.
 
17)uitga en inga;
Zie de verklaring dezer manier van spreken, Num. 27:17; Deut. 31:2.
 
18)kunnen
Dit woord is hier ingevoegd uit 1 Kon. 3:9. Hoewel het ook anderszins dikwijls in den zin is ingesloten, en, wie zou richten? zoveel is als: wie zou kunnen richten?
 
19)richten?
Dat is, regeren; alzo in 2 Kron. 1:11. Zie Richt. 2:16.
 
20)hart
Dat is, de begeerte en het voornemen uws harten.
 
21)dergelijke
Vergelijk hiermede 1 Kon. 3:12 en de aantekening daarop. Anders, dat den koningen, die voor u geweest zijn, zo niet is geschied, en na u zo niet geschieden zal.
 
22)wagensteden,
Dat is, in welke de wagens geplaatst waren, en die goede weiden voor de paarden hadden.
 
23)En de koning
Zie 1 Kon. 10:27; 2 Kron. 9:27.
 
24)En het uitbrengen
Zie de verklaring van 2 Kron. 1:16 en 2 Kron. 1:17, 1 Kon. 10:28,29.