1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1Toen naderden de dochteren van Zelafead, den zoon van Hefer, den zoon van Gilead, den zoon van Machir, den zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse,1) den zoon van Jozef (en dit zijn de namen zijner dochteren:2) Machla, Noa, en Hogla, en Milka, en Tirza);
2En zij stonden voor het aangezicht van Mozes, en voor het aangezicht van Eleazar, den priester, en voor het aangezicht van de oversten, en van de ganse vergadering, aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende:
3Onze vader is gestorven in de woestijn, en hij is niet geweest3) in het midden der vergadering dergenen, die zich tegen den HEERE vergaderd hebben in de vergadering van Korach;4) maar hij is in zijn zonde gestorven,5) en had geen zonen.
4Waarom zou de naam onzes vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden,6) omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onzen vader.
5En Mozes bracht haar rechtzaak7) voor het aangezicht des HEEREN.8)
6En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
7De dochteren van Zelafead spreken recht; gij zult haar ganselijk geven9) de bezitting ener erfenis, in het midden van de broederen haars vaders; en gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen.
8En tot de kinderen Israels zult gij spreken, zeggende: Wanneer iemand sterft, en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen.
9En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn broederen geven.10)
10Indien hij nu geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijns vaders geven.
11Indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is,11) dat hij het erfelijk bezitte. Dit zal den kinderen Israels tot een inzetting des rechts zijn,12) gelijk als de HEERE Mozes geboden heeft.
12Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Klim op dezen berg Abarim,13) en zie dat land, hetwelk Ik den kinderen Israels gegeven heb.
13Wanneer gij dat gezien zult hebben, dan zult gij tot uw volken verzameld worden,14) gij ook, gelijk als uw broeder Aaron verzameld geworden is;
14Naardien gijlieden Mijn mond wederspannig zijt geweest in de woestijn Zin,15) in de twisting der vergadering, om Mij aan de wateren voor hun ogen te heiligen.16) Dat zijn de wateren van Meriba,17) van Kades, in de woestijn Zin.
15Toen sprak Mozes tot den HEERE, zeggende:
16Dat de HEERE, de God der geesten van alle vlees,18) een man stelle over deze vergadering.
17Die voor hun aangezicht uitga,19) en die voor hun aangezicht inga, en die hen uitleide,20) en die hen inleide; opdat de vergadering des HEEREN niet zij als schapen, die geen herder hebben.
18Toen zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u Jozua, den zoon van Nun, een man, in wien de Geest is;21) en leg uw hand op hem;22)
19En stel hem voor het aangezicht van Eleazar, den priester, en voor het aangezicht der ganse vergadering; en geef hem bevel voor hun ogen;23)
20En leg op hem24) van uw heerlijkheid,25) opdat zij horen,26) te weten de ganse vergadering der kinderen Israels.
21En hij zal voor het aangezicht van Eleazar, den priester, staan, die voor hem raad vragen zal, naar de wijze van Urim,27) voor het aangezicht des HEEREN; naar zijn mond28) zullen zij uitgaan, en naar zijn mond zullen zij ingaan, hij, en al de kinderen Israels met hem, en de ganse vergadering.
22En Mozes deed, gelijk als de HEERE hem geboden had; want hij nam Jozua, en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar, den priester, en voor het aangezicht der ganse vergadering.
23En hij legde zijn handen op hem,29) en gaf hem bevel; gelijk als de HEERE door den dienst van Mozes30) gesproken had.