1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1Daarom1) zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt2); want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen3).
2En wij weten4), dat het oordeel Gods naar waarheid5) is, over degenen, die zulke dingen doen.
3En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet6), dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?
4Of veracht gij den rijkdom Zijner7) goedertierenheid,8) en verdraagzaamheid,9) en lankmoedigheid,10) niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?11)
5Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart,12) vergadert gij uzelven toorn13) als een schat, in den dag des toorns,14) en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.
6Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;15)
7Dengenen wel, die met volharding16) in goeddoen,17) heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken,18) het eeuwige leven;
8Maar dengenen, die twistgierig zijn,19) en die der waarheid ongehoorzaam,20) doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;21)
9Verdrukking en benauwdheid22) over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek;
10Maar heerlijkheid,23) en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.
11Want er is geen aanneming des persoons bij God.24)
12Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben,25) zullen ook zonder wet verloren gaan;26) en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben,27) zullen door de wet geoordeeld worden;28)
13(Want de hoorders der wet29) zijn niet rechtvaardig voor God,30) maar de daders der wet31) zullen gerechtvaardigd worden;32)
14Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben,33) van nature de dingen doen,34) die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;35)
15Als die betonen36) het werk der wet37) geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende,38) of ook ontschuldigende).39)
16In den dag40) wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.41)
17Zie, gij wordt42) een Jood genaamd43) en rust op de wet;44) en roemt op God,45)
18En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen,46) zijnde onderwezen uit de wet;47)
19En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;
20Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden,48) hebbende de gedaante der kennis49) en der waarheid in de wet.
21Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet?50) Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij?51)
22Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige?52)
23Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet?
24Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd53) onder de heidenen, gelijk geschreven is.
25Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet;54) maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden.55)
26Indien dan de voorhuid56) de rechten der wet bewaart,57) zal niet zijn voorhuid58) tot een besnijdenis gerekend worden?59)
27En zal de voorhuid,60) die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt61), u niet oordelen,62) die door de letter en besnijdenis63) een overtreder der wet zijt?
28Want die is niet een Jood,64) die het in het openbaar is;65) noch die is de besnijdenis,66) die het in het openbaar in het vlees is;
29Maar die is een Jood,67) die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten,68) in den geest,69) niet in de letter,70) is de besnijdenis; wiens lof71) niet is uit de mensen,72) maar uit God.73)