1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen1) uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put2) des afgronds.
2En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put,3) als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht4) is verduisterd geworden van den rook des puts.
3En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.
4En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet5) zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden6) niet hebben.
5En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden7) vijf maanden; en hun8) pijniging was als de pijniging van een schorpioen,9) wanneer hij een mens gestoken heeft.
6En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen10) dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.
7En de gedaanten der sprinkhanen11) waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen.
8En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.
9En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.
10En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.
11En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse12) taal had hij den naam Apollyon.
12Het ene wee is weggegaan, ziet,13) er komen nog twee weeen na dezen.
13En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des14) gouden altaars, dat voor God was,
14Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen,15) die gebonden zijn bij de grote rivier,16) den Eufraat.
15En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen17) zouden doden.
16En het getal van de heirlegers der ruiterij was18) tweemaal tien duizenden der tien duizenden;19) en ik hoorde hun getal.20)
17En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en hemelsblauwe,21) en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen,22) en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer.23)
18Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en door den rook, en door het sulfer, dat uit hun monden uitging.
19Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun24) staarten zijn aan de slangen gelijk,25) en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve.
20En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich26) niet bekeerd van de werken hunner handen,27) dat zij niet zouden aanbidden de duivelen;28) en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden,29) die noch zien kunnen,30) noch horen, noch wandelen;
21En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van31) hun venijngevingen, noch32) van hun hoererij, noch van hun33) dieverijen.34)