1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


1Verder sprak de HEERE tot Mozes,1) zeggende:
2Als een mens gezondigd,2) en tegen den HEERE3) door overtreding overtreden zal hebben, dat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben4) van hetgeen hem in bewaring gegeven, of ter hand gesteld was,5) of van roof, of dat hij met geweld zijn naaste onthoudt;6)
3Of dat hij het verlorene gevonden, en daarover gelogen, en met valsheid gezworen zal hebben; over iets van alles, dat de mens doet, daarin zondigende.
4Het zal dan geschieden, dewijl hij gezondigd heeft, en schuldig geworden is, dat hij wederuitkeren zal den roof, dien hij geroofd, of het onthoudene, dat hij met geweld onthoudt, of het bewaarde, dat bij hem te bewaren gegeven was, of het verlorene, dat hij gevonden heeft;
5Of van al, waarover hij valselijk gezworen heeft, dat hij hetzelve in zijn hoofdsom wedergeve,7) en nog het vijfde deel daarenboven toedoen zal; wiens dat is, dien zal hij dat geven op den dag zijner schuld.8)
6En hij zal den HEERE zijn schuldoffer brengen tot den priester, een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting,9) ten schuldoffer.
7Dan zal de priester voor hem verzoening doen10) voor het aangezicht des HEEREN, en het zal hem vergeven worden; over iets van al, wat hij doet, waar hij schuld aan heeft.11)
8Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
9Gebied Aaron en zijn zonen, zeggende: Dit is de wet des brandoffers;12) het is hetgeen,13) wat door de branding op het altaar den gansen nacht tot aan den morgen opvaart; alwaar het vuur des altaars14) zal brandende gehouden worden.
10En de priester zal zijn linnen kleed aantrekken,15) en de linnen onderbroek over zijn vlees aantrekken, en zal de as opnemen, als het vuur het brandoffer op het altaar zal verteerd hebben, en zal die bij het altaar leggen.16)
11Daarna zal hij zijn klederen uittrekken, en zal andere klederen aandoen, en zal de as tot buiten het leger uitdragen aan een reine plaats.17)
12Het vuur nu op het altaar zal daar18)op brandende gehouden worden, het zal niet uitgeblust worden; maar de priester zal daar elken morgen hout aansteken,19) en zal daarop het brandoffer schikken, en het vet der dankofferen daarop aansteken.
13Het vuur zal geduriglijk op het altaar brandende gehouden worden; het zal niet uitgeblust worden.
14Dit is nu de wet des spijsoffers;20) een der zonen van Aaron zal dat voor het aangezicht des HEEREN offeren, voor aan het altaar.21)
15En hij zal daarvan opnemen zijn hand vol, uit de meelbloem des spijsoffers, en van deszelfs olie, en al den wierook, die op het spijsoffer is; dan zal hij het aansteken op het altaar; het is een liefelijke reuk22) tot deszelfs gedachtenis23) voor den HEERE.
16En het overblijvende daarvan zullen Aaron en zijn zonen eten;24) ongezuurd zal het gegeten worden in de heilige plaats; in den voorhof van de tent25) der samenkomst zullen zij dat eten.
17Het zal niet gedesemd gebakken worden; het is hun deel, dat Ik gegeven heb van Mijn vuurofferen; het is een heiligheid der heiligheden,26) gelijk het zondoffer en gelijk het schuldoffer.
18Al wat28) mannelijk is onder de zonen van Aaron zal het eten; het zij een eeuwige inzetting27) voor uw geslachten van de vuurofferen des HEEREN; al wat die zal aanroeren,29) zal heilig zijn.30)
19Wijders sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
20Dit is de offerande van Aaron en van zijn zonen, die zij den HEERE offeren zullen, ten dage als hij zal gezalfd worden:31) het tiende deel ener efa meelbloem,32) een spijsoffer gedurig;33) de helft daarvan op den morgen,34) en de helft daarvan op den avond.
21Het zal in een pan met olie gemaakt worden; geroost zult gij het brengen;35) en de gebakken stukken36) des spijsoffers zult gij offeren, tot een liefelijken reuk den HEERE.
22Ook zal de priester, die uit zijn zonen in zijn plaats de gezalfde zal worden,37) hetzelfde doen; het zij een eeuwige inzetting; het zal voor den HEERE geheel aangestoken worden.38)
23Alzo zal alle spijsoffer des priesters ganselijk zijn;39) het zal niet gegeten worden.
24Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
25Spreek tot Aaron en tot zijn zonen, zeggende: Dit is de wet des zondoffers:40) in de plaats,41) waar het brandoffer geslacht wordt, zal het zondoffer voor het aangezicht des HEEREN geslacht worden; het is een heiligheid der heiligheden.42)
26De priester, die het voor de zonde offert,43) zal het eten; in de heilige plaats zal het gegeten worden, in den voorhof van de tent der samenkomst.
27Al wat deszelfs vlees zal aanroeren,44) zal heilig zijn;45) zo wie van zijn bloed op een kleed zal gesprengd hebben, dat,46) waarop hij gesprengd zal hebben, zult gij in de heilige plaats wassen.47)
28En het aarden vat, waarin het gezoden is, zal gebroken worden; maar zo het in een koperen vat gezoden is, zo zal het geschuurd en in water gespoeld worden.48)
29Al wat mannelijk is onder de priesteren, zal dat eten; het is een heiligheid der heiligheden.
30Maar geen zondoffer,49) van welks bloed in de tent der samenkomst zal gebracht worden, om in het heiligdom te verzoenen, zal gegeten worden; het zal in het vuur verbrand worden.