1)voor den opperzangmeester.
Zie Ps. 4:1.
 
2)van den kwaden
Enigen verstaan hier door den kwaden mens Doëg, anderen Saul. Anderen stellen hier: de kwade mensen; te weten, die David vijandelijk vervolgden, gelijk Ps. 140:3.
No Link found
 
3)den man alles
Hebr. den man der gewelden. Zie 2 Sam. 22:49.
No Link found
 
4)Die veel
De zin is: Die mij zoeken te onderdrukken, niet alleen met geweld, maar ook door listen en praktijken.
 
5)kwaads in
Hebr. kwaden.
 
6)scherpen hun
De natuurkundigen schrijven dat de slangen hare tongen scherpen als zij iemand menen te steken. Verg. Ps. 58:5.
 
7)heet addervergift
Versta hier, zodanige adders, die haar vergif ver uitschieten kunnen.
 
8)van den man
Zie boven Ps. 140:2.
 
9)mijn voeten
Of, mijne treden, of gangen; te weten, opdat ik zou vallen.
 
10)aan de zijde
Hebr. aan de hand van het spoor; dat is, van het pad; namelijk, hetwelk zij weten dat ik pleeg te gaan.
 
11)Sterkte mijns
Dat is, mijn sterk heil, mijn sterkte verlosser, die de macht heeft mij te helpen en te verlossen.
 
12)Gij hebt mijn
Dat is, Gij hebt mij bewaard voor alle gevaren en zwarigheden, mijn hoofd als met een stormhoed of schild bedekkende.
 
13)wapening.
Dat is, des gevechts, of des strijds.
 
14)Geef, HEERE!
Dat is, geeft den goddeloze niet hetgeen hij begeert; te weten, dien goddeloze, die mij zoekt om te brengen.
 
15)zij zouden zich
Dat is, zij zouden niet dan te trotser en moedwilliger worden, indien zij het al naar hunnen wens hadden. Verg. Deut. 32:27.
 
16)het hoofd
Versta hier, een bozen man, die de voornaamste geweest is onder Davids vijanden, hetzij Saul of een ander. Anders: den hoofden; dat is, de voornaamsten en oversten onder de vijanden, in het getal van velen, gelijk Ps. 140:11; of den hoop. Verg. Job 1:17. Anders: het vergif. Zie boven Ps. 140:4.
 
17)de overlast
Te weten, de overlast, of de moeite die het voorzeide hoofd, met degenen die mij omringen, mij met hun kwade tongen aandoen.
 
18)Vurige kolen
Dat is, het vuur van den hemel, gelijk op Sodom en Gomorra, tot hun uitroeiing.
 
19)Hij doe hen
Te weten, God.
 
20)vuur,
Te weten, in het helse vuur.
 
21)in diepe
Dat is, in zware pijnen en ellenden.
 
22)Een man van
Dat is, een kwaadspreker of snapper, die zijne tong tot zijn wil heeft, die gebruikende en misbruikende naar zijn welgevallen. Alzo staat er Zie de aantekening bij Job 11:2, een man der lippen. bij Exod. 4:10, een man der woorden; bij Job 22:8, een man der wapenen.
 
23)een boos man
Anders: een man des gewelds is boos.
 
24)zal men jagen,
Dat is, hij zal eindelijk door zijn eigen boosheid en kwade daden in het verdriet callen, gelijk een wild dat gejaagd wordt, nadat hij hier en daar gelopen heeft, eindelijk ten verderve komt.
 
25)totdat hij
Hebr. tot nederstotingen, of verdrijvingen.
 
26)zal uitvoeren.
Hebr. zal ddoen; tw weten, hen verlossende uit de handen hunner tegenpartijders. Zie 1 Kon. 8:45.
 
27)zullen voor
Dat is, Gij zult hen altoos met uwe genade, hulp en bescherming bijstand doen.