1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1Maar de kinderen Israels1) overtraden door overtreding met het verbannene;2) want Achan,3) de zoon van Charmi, den zoon van Zabdi,4) den zoon van Zerah, uit den stam van Juda, nam van het verbannene.5) Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen de kinderen Israels.6)
2Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai,7) dat bij Beth-Aven ligt, aan het oosten van Beth-El, zo sprak hij tot hen, zeggende: Trekt opwaarts en bespiedt het land. Die mannen nu trokken op en bespiedden Ai.
3Daarna keerden zij weder naar Jozua, en zeiden tot hem: Dat het ganse volk niet optrekke, dat er omtrent twee duizend mannen, of omtrent drie duizend mannen optrekken, om Ai te slaan; vermoei daarheen al het volk niet; want zij zijn weinige.
4Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent drie duizend man; dewelke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai.
5En de mannen van Ai sloegen van dezelven omtrent zes en dertig man, en vervolgden hen van voor de poort tot Schebarim toe,8) en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks, en het werd tot water.
6Toen verscheurde Jozua9) zijn klederen, en viel op zijn aangezicht ter aarde, voor de ark des HEEREN, tot den avond toe, hij en de oudsten van Israel; en zij wierpen10) stof op hun hoofd.
7En Jozua zeide: Ach, Heere HEERE! waarom hebt Gij11) dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten,12) om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan!
8Och, HEERE!13) wat zal ik zeggen, nademaal dat Israel voor het aangezicht zijner vijanden den nek gekeerd heeft?
9Als het de Kanaanieten, en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen, en onzen naam uitroeien van de aarde; wat zult Gij14) dan Uw groten Naam doen?
10Toen zeide de HEERE tot Jozua: Sta op; waarom ligt gij dus neder15) op uw aangezicht?
11Israel heeft gezondigd;16) en zij hebben ook Mijn verbond,17) hetwelk Ik hun geboden had, overtreden; en ook hebben zij van het verbannene genomen,18) en ook gestolen,19) en ook gelogen,20) en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd.
12Daarom zullen de kinderen Israels niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden; zij zullen den nek voor het aangezicht hunner vijanden keren; want zij zijn in den ban.21) Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij den ban uit het midden22) van ulieden verdelgt.
13Sta op, heilig het volk,23) en zeg: Heiligt u tegen morgen; want alzo zegt de HEERE, de God van Israel: Er is een ban in het midden van u, Israel! gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uwer vijanden, totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u.
14Gij zult dan in den morgenstond aankomen naar uw stammen; en het zal geschieden, de stam, welken de HEERE geraakt zal hebben,24) die zal aankomen naar de geslachten, en welk geslacht de HEERE geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen,25) en welk huisgezin de HEERE geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man.26)
15En het zal geschieden, die geraakt zal worden met den ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft; omdat hij het verbond des HEEREN overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israel gedaan heeft.
16Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op, en deed Israel aankomen naar zijn stammen; en de stam van Juda werd geraakt.
17Als hij het geslacht van Juda27) deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man,28) zo werd Zabdi geraakt;
18Welks huisgezin als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt, de zoon van Charmi, den zoon van Zabdi, den zoon van Zerah, uit den stam van Juda.
19Toen zeide Jozua tot Achan: Mijn zoon! Geef toch den HEERE,29) den God van Israel, de eer, en doe voor Hem belijdenis; en geef mij toch te kennen, wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet.
20Achan nu antwoordde Jozua, en zeide: Voorwaar, ik heb tegen den HEERE, den God Israels, gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan.30)
21Want ik zag onder den roof een schoon31) sierlijk Babylonisch overkleed,32) en tweehonderd sikkelen zilvers,33) en een gouden tong,34) welker gewicht was vijftig sikkelen; en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze; en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder.35)
22Toen zond Jozua boden henen, die tot de tent liepen; en ziet, het lag verborgen36) in zijn tent, en het zilver daaronder.
23Zij dan namen die dingen uit het midden der tent, en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israels; en zij stortten ze uit voor het aangezicht des HEEREN.37)
24Toen nam Jozua, en gans Israel met hem, Achan, den zoon van Zerah,38) en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochteren, en zijn ossen, en zijn ezelen, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had; en zij voerden ze naar het dal Achor.39)
25En Jozua zeide: Hoe hebt gij ons beroerd?40) De HEERE zal u beroeren te dezen dage! En gans Israel stenigde hem met stenen,41) en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen.
26En zij richtten over hem een groten steenhoop, zijnde tot op dezen dag. Alzo keerde Zich de HEERE van de hittigheid Zijns toorns. Daarom noemde men den naam dier plaats42) het dal van Achor,43) tot dezen dag toe.