1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


1Daarna kwamen tot mij mannen uit de oudsten van Israel,1) en zaten neder voor mijn aangezicht.2)
2Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
3Mensenkind, deze mannen hebben hun drekgoden in hun hart opgezet,3) en hebben den aanstoot4) hunner ongerechtigheid recht voor hun aangezichten gesteld; word Ik dan ernstiglijk van hen gevraagd?5)
4Daarom spreek met hen, en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Een ieder man6) uit het huis Israels,7) die de drekgoden in zijn hart opzet, en den aanstoot zijner ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht stelt, en komt tot den profeet,8) Ik, de HEERE zal hem,9) als hij komt,10) antwoorden naar de menigte zijner drekgoden;11)
5Opdat Ik het huis Israels in hun hart grijpe,12) dewijl zij allen door hun drekgoden van Mij vervreemd zijn.
6Daarom zeg tot het huis Israels: Alzo zegt de Heere HEERE: Bekeert u, en keert u af van uw drekgoden, en keert uw aangezichten af13) van al uw gruwelen.14)
7Want ieder man uit het huis Israels,15) en uit den vreemdeling,16) die in Israel verkeert, die zich van achter Mij afscheidt, en zet zijn drekgoden op in zijn hart, en stelt den aanstoot17) zijner ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht, en komt tot den profeet, om Mij door hem te vragen;18) Ik ben de HEERE, hem zal geantwoord worden door Mij;19)
8En Ik zal Mijn aangezicht20) tegen dienzelven man zetten, en zal hem stellen tot een teken21) en tot spreekwoorden,22) en zal hem uitroeien23) uit het midden Mijns volks; en gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE ben.
9Als nu een profeet overreed zal zijn,24) en iets gesproken zal hebben,25) Ik, de HEERE, heb dienzelven profeet overreed,26) en Ik zal Mijn hand27) tegen hem uitstrekken, en zal hem verdelgen uit het midden van Mijn volk Israel.
10En zij zullen hun ongerechtigheid dragen; gelijk de ongerechtigheid des vragers zal zijn; alzo zal zijn de ongerechtigheid des profeten;
11Opdat het huis Israels niet meer van achter Mij afdwale, en zij zich niet meer verontreinigen met al hun overtredingen;28) alsdan zullen zij Mij tot een volk zijn,29) en Ik zal hun tot een God zijn,30) spreekt de Heere HEERE.
12Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
13Mensenkind, als een land tegen Mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende,31) zo zal Ik Mijn hand daartegen uitstrekken, en zal hetzelve den staf des broods breken,32) en een honger daarin zenden, dat Ik daaruit mensen en beesten uitroeie;
14Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job,33) in het midden deszelven waren, zij zouden door hun gerechtigheid34) alleen 35)hun ziel bevrijden,36) spreekt de Heere HEERE.
15Zo Ik het boos gedierte37) make door het land door te gaan, hetwelk dat van kinderen berove, zodat het woest worde, dat er niemand doorga,38) vanwege het gedierte;
16Die drie mannen in het midden deszelven zijnde, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo zij zonen, en zo zij dochteren bevrijden zouden,39) zij zelven alleen40) zouden bevrijd worden, maar het land zou woest worden.
17Of als Ik het zwaard brenge41) over datzelve land, en zegge: Zwaard! ga door,42) door dat land, zodat Ik daarvan uitroeie mensen en beesten;
18Ofschoon die drie mannen in het midden deszelven waren, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zij zouden zonen noch dochteren bevrijden, maar zij zelven alleen zouden bevrijd worden.
19Of als Ik de pestilentie in datzelve land zende, en Mijn grimmigheid daarover met bloed43) uitgiete,44) om daarvan mensen en beesten uit te roeien;
20Ofschoon Noach, Daniel en Job in het midden deszelven waren, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo zij een zoon, of zo zij een dochter zouden bevrijden,45) zij zouden alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden.46)
21Want alzo zegt de Heere HEERE: Hoeveel te meer47) als Ik mijn vier boze gerichten,48) het zwaard, en den honger, en het boze gedierte, en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, om daaruit mensen en beesten uit te roeien!
22Doch ziet, daarin zullen49) ontkomenen overblijven,50) die uitgevoerd zullen worden, zonen en dochteren; ziet, zij zullen tot ulieden51) uitkomen,52) en gij zult hun weg zien,53) en hun handelingen; en gij zult vertroost worden over het kwaad,54) dat Ik over Jeruzalem gebracht zal hebben, ja, al wat Ik zal gebracht hebben over haar.
23Zo zullen zij u vertroosten, als gij hun weg en hun handelingen zien zult; en gij zult weten, dat Ik niet zonder oorzaak gedaan heb, al wat Ik in haar gedaan heb,55) spreekt de Heere HEERE.