1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


1Toen hief mij de Geest op,1) en bracht mij tot de Oostpoort2) van het huis des HEEREN, dewelke ziet oostwaarts; en ziet, aan de deur der poort waren vijf en twintig mannen,3) en in het midden van hen zag ik Jaazanja,4) den zoon van Azzur, en Pelatja,5) den zoon van Benaja, vorsten des volks.6)
2En Hij zeide tot mij:7) Mensenkind, deze zijn de mannen, die ongerechtigheid bedenken, en die kwaden raad raden in deze stad.8)
3Die zeggen: Men moet geen huizen nabij bouwen;9) deze stad10) zou11) de pot,12) en wij het vlees zijn.
4Daarom profeteer tegen hen; profeteer, o mensenkind!
5Zo viel dan de Geest des HEEREN op mij,13) en Hij zeide tot mij:14) Zeg: Zo zegt de HEERE: Alzo zegt gijlieden15) o huis Israels!16) want Ik weet elkeen der dingen,17) die in uw geest opklimmen.
6Gij hebt18) uw verslagenen19) in deze stad vermenigvuldigd, en gij hebt derzelver straten met de verslagenen vervuld.
7Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Uw verslagenen,20) die gij in het midden derzelve nedergelegd hebt, die zijn dat vlees, en deze stad is de pot; maar ulieden zal Ik uit het midden derzelve doen uitgaan.22)
8Gijlieden hebt het zwaard gevreesd;23) en het zwaard zal Ik over u brengen, spreekt de Heere HEERE.
9Ook zal Ik ulieden uit het midden derzelve doen uitgaan, en Ik zal u overgeven in de hand der vreemden;24) en Ik zal recht onder u doen.25)
10Gij zult door het zwaard vallen;26) in de landpale Israels27) zal Ik u richten,28) en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
11Deze stad zal ulieden niet tot een pot zijn,29) en gij zult in het midden derzelve niet tot vlees zijn;30) in de landpale Israels31) zal Ik u richten.32)
12En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, omdat gij in Mijn inzettingen niet gewandeld, en Mijn rechten niet gedaan hebt, maar naar de rechten der heidenen,33) die rondom u zijn, gedaan hebt.
13Het geschiedde nu, als ik profeteerde,34) dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. Toen viel ik neder op mijn aangezicht,35) en riep met luider stem;36) en zeide: Ach, Heere HEERE! zult Gij gans een voleinding maken37) met het overblijfsel van Israel?
14Toen geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende:
15Mensenkind, het zijn38) uw broederen, uw39) broederen, de mannen40) uwer maagschap,41) en het ganse huis Israels, ja, dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem42) gezegd hebben:43) Maakt u verre af van den HEERE,44) ditzelve land is ons tot een erfbezitting gegeven.
16Daarom zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb,45) en hoewel Ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal Ik hun een weinig tijds46) tot een heiligdom zijn, in de landen,47) waarin zij gekomen zijn.
17Daarom zeg: Alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal ulieden vergaderen uit de volken,48) en Ik zal u verzamelen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israels geven.49)
18En zij zullen daarhenen komen, en al deszelfs verfoeiselen50) en al deszelfs gruwelen van daar wegdoen.
19En Ik zal hun enerlei51) hart geven,52) en zal een nieuwen geest in het binnenste van u geven;53) en Ik zal het stenen hart54) uit hun vlees55) wegnemen,56) en zal hun een vlesen hart geven;57)
20Opdat zij wandelen in Mijn inzettingen,58) en Mijn rechten bewaren,59) en dezelve doen; en zij zullen Mij tot een volk zijn,60) en Ik zal hun tot een God zijn.61)
21Maar welker hart62) het hart63) hunner verfoeiselen en hunner gruwelen64) nawandelt,65) derzelver weg zal Ik op hun hoofd geven,66) spreekt de Heere HEERE.
22Toen hieven de cherubs67) hun vleugelen op,68) en de raderen tegenover hen;69) en de heerlijkheid des Gods van Israel70) was over hen van boven.
23En de heerlijkheid des HEEREN rees op van het midden der stad,71) en stond op den berg,72) die tegen het oosten der stad is.
24Daarna nam mij de Geest op, en bracht mij in gezicht door den Geest Gods73) in Chaldea tot de gevankelijk weggevoerden;74) en het gezicht, dat ik gezien had, voer van mij op.75)
25En ik sprak tot de gevankelijk weggevoerden al de woorden des HEEREN,76) die Hij mij had doen zien.