1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1Toen ging Mozes op,1) uit de vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo,2) op de hoogten van Pisga,3) welke recht tegenover Jericho is; en de HEERE wees hem dat ganse land, Gilead4) tot Dan toe;5)
2En het ganse Nafthali, en het land van Efraim en Manasse, en het ganse land van Juda, tot aan de achterste zee;
3En het Zuiden, en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad,6) tot Zoar toe.7)
4En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan.8)
5Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.9)
6En Hij begroef hem in een dal,10) in het land van Moab, tegenover Beth-Peor;11) en niemand heeft zijn graf geweten,12) tot op dezen dag.13)
7Mozes nu was honderd en twintig jaren oud,14) als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden,15) en zijn kracht was niet vergaan.17)16)
8En de kinderen Israels beweenden Mozes, in de vlakke velden van Moab, dertig dagen;18) en de dagen des wenens, van den rouw over Mozes, werden voleindigd.
9Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den Geest der wijsheid;19) want Mozes had zijn handen op hem gelegd;20) zo hoorden de kinderen Israels naar hem, en deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
10En er stond geen profeet meer op in Israel, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had,21) van aangezicht tot aangezicht,22)
11In al de tekenen en de wonderen, waartoe hem de HEERE gezonden heeft, om die in Egypteland te doen aan Farao, en aan al zijn knechten, en aan al zijn land;
12En in al die sterke hand,23) en in al die grote verschrikking,24) die Mozes gedaan heeft25) voor de ogen van gans Israel.