1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1Dit zijn de woorden des verbonds, dat de HEERE Mozes geboden heeft te maken met de kinderen Israels,1) in het land van Moab, boven het verbond,2) dat Hij met hen gemaakt had aan Horeb.3)
2En Mozes riep gans Israel, en zeide tot hen: Gij hebt gezien al wat de HEERE in Egypteland voor uw ogen gedaan heeft, aan Farao, en aan al zijn knechten, en aan zijn land;
3De grote verzoekingen,4) die uw ogen gezien hebben, diezelve tekenen en grote wonderen.
4Maar de HEERE heeft ulieden niet gegeven een hart om te verstaan,5) noch ogen om te zien, noch oren om te horen, tot op dezen dag.
5En Ik heb ulieden6) veertig jaren doen wandelen in de woestijn; uw klederen zijn aan u niet verouderd,7) en uw schoen is niet verouderd aan uw voet.
6Brood hebt gij niet gegeten,8) en wijn en sterken drank hebt gij niet gedronken; opdat gij wistet,9) dat Ik de HEERE, uw God, ben.
7Toen gij nu kwaamt aan deze plaats, toog Sihon, de koning van Hesbon, uit, en Og, de koning van Bazan, ons tegemoet, ten strijde; en wij sloegen hen.
8En wij hebben hun land ingenomen, en dat ten erve gegeven aan de Rubenieten en Gadieten, mitsgaders aan den halven stam der Manassieten.
9Houdt dan de woorden dezes verbonds, en doet ze; opdat gij verstandelijk handelt in alles,10) wat gij doen zult.
10Gij11) staat heden12) allen voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods: uw hoofden uwer stammen, uw oudsten, en uw ambtlieden, alle man van Israel;
11Uw kinderkens, uw vrouwen, en uw vreemdeling,13) die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe;14)
12Om over te gaan in het verbond des HEEREN, uws Gods, en in Zijn vloek, hetwelk de HEERE, uw God, heden met u maakt;
13Opdat Hij u heden Zichzelven tot een volk bevestige,15) en Hij u tot een God zij,16) gelijk als Hij tot u gesproken heeft, en gelijk als Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.
14En niet met ulieden alleen maak ik dit verbond en dezen vloek;17)
15Maar met dengene,18) die heden hier bij ons voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, staat; en met dengene, die hier heden bij ons niet is.
16Want gij weet, hoe wij in Egypteland gewoond hebben, en hoe wij doorgetogen zijn door het midden der volken, die gij doorgetogen zijt.
17En gij hebt gezien hun verfoeiselen, en hun drekgoden,19) hout en steen, zilver en goud, die bij hen waren.
18Dat onder ulieden niet zij een man, of vrouw, of huisgezin, of stam, die zijn hart heden wende van den HEERE, onzen God, om te gaan dienen de goden dezer volken; dat onder ulieden niet zij een wortel, die gal en alsem drage;20)
19En het geschiede, als hij de woorden21) dezes vloeks hoort,22) dat hij zichzelven zegene in zijn hart,23) zeggende: Ik zal vrede hebben, wanneer ik schoon naar mijns harten goeddunken zal wandelen,24) om den dronkene te doen25) tot den dorstige.
20De HEERE zal hem niet willen vergeven; maar alsdan zal des HEEREN toorn en ijver roken over denzelven man, en al de vloek, die in dit boek geschreven is, zal op hem liggen; en de HEERE zal zijn naam van onder den hemel uitdelgen.
21En de HEERE zal hem ten kwade afscheiden26) van al de stammen Israels, naar alle vloeken des verbonds, dat in het boek dezer wet geschreven is.
22Dan zal zeggen het navolgend geslacht,27) uw kinderen, die na ulieden opstaan zullen, en de vreemde, die uit verren lande komen zal, als zij zullen zien de plagen dezes lands en deszelfs krankheden, waarmede de HEERE het gekrenkt heeft;
23Dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding;28) die niet bezaaid zal zijn, en geen spruit zal voortgebracht hebben, noch enig kruid daarin zal opgekomen zijn; gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de HEERE heeft omgekeerd in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid;
24En alle volken zullen zeggen: Waarom heeft de HEERE aan dit land alzo gedaan? Wat is de ontsteking29) van dezen groten toorn?
25Dan zal men zeggen: Omdat zij het verbond des HEEREN, des Gods hunner vaderen, hebben verlaten, dat Hij met hen gemaakt had, als Hij hen uit Egypteland uitvoerde;
26En zij heengegaan zijn, en andere goden gediend en zich voor die gebogen hebben; goden, die hen niet gekend hadden,30) en geen van welke hun iets medegedeeld had;31)
27Daarom is de toorn des HEEREN ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al dezen vloek, die in dit boek geschreven is.
28En de HEERE heeft hen uit hun land uitgetrokken, in toorn, en in grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is32) te dezen dage.
29De verborgene dingen33) zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.