1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1Het geschiedde nu, als Rehabeam het koninkrijk bevestigd had, en hij sterk geworden was, dat hij de wet des HEEREN verliet, en gans Israel met hem.
2Daarom geschiedde het, in het vijfde jaar van den koning Rehabeam, dat Sisak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem optoog (want zij hadden overtreden tegen den HEERE),
3Met duizend en tweehonderd wagenen, en met zestig duizend ruiteren; en des volks was geen getal, dat met hem kwam uit Egypte, Libiers, Suchieten en Moren;
4En hij nam de vaste steden in, die Juda had, en hij kwam tot Jeruzalem toe.
5Toen kwam Semaja,1) de profeet, tot Rehabeam en de oversten van Juda, die te Jeruzalem verzameld waren, uit oorzaak2) van Sisak, en hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE: Gij hebt Mij verlaten, daarom heb Ik u ook verlaten in de hand van Sisak.
6Toen verootmoedigden3) zich de oversten van Israel4) en de koning, en zij zeiden: De HEERE is rechtvaardig.
7Als nu de HEERE zag, dat zij zich verootmoedigden, geschiedde het woord des HEEREN tot Semaja, zeggende: Zij hebben zich verootmoedigd, Ik zal hen niet verderven; maar Ik zal hun in kort5) ontkoming6) geven, dat Mijn grimmigheid over Jeruzalem door de hand van Sisak niet zal uitgegoten worden.7)
8Doch zij zullen hem tot knechten zijn,8) opdat zij9) onderkennen Mijn dienst, en den dienst van de koninkrijken10) der landen.
9Zo toog Sisak, de koning van Egypte, op tegen Jeruzalem; en hij nam de schatten11) van het huis des HEEREN en de schatten van het huis des konings weg; hij nam alles weg;12) hij nam ook al de gouden schilden weg, die Salomo gemaakt had.
10En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; en hij beval die onder de hand van de oversten der trawanten,13) die de deur van het huis des konings bewaarden.
11En het geschiedde, zo wanneer de koning in het huis des HEEREN ging, dat de trawanten kwamen, en die droegen,14) en die wederbrachten in der trawanten wachtkamer.15)
12En als hij zich verootmoedigde,16) keerde de toorn des HEEREN van hem af, opdat Hij hem niet ten uiterste toe verdierf; ook waren in Juda nog goede dingen.17)
13Zo versterkte zich de koning Rehabeam in Jeruzalem, en regeerde; want Rehabeam was een en veertig jaren oud, als hij koning werd, en hij regeerde zeventien jaren in Jeruzalem, de stad, die de HEERE uit alle stammen van Israel verkoren had, om Zijn Naam18) daar te zetten; en de naam zijner moeder was Naama, een Ammonietische.
14En hij deed dat kwaad was, dewijl hij zijn hart19) niet richtte, om den HEERE te zoeken.20)
15De geschiedenissen nu van Rehabeam, de eerste en de laatste, zijn die niet geschreven in de woorden21) van Semaja,22) den profeet, en Iddo,23) den ziener, verhalende24) de geslachtsregisteren; daartoe25) de krijgen van Rehabeam en Jerobeam in al hun dagen?26)
16En Rehabeam ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad Davids; en zijn zoon Abia27) werd koning in zijn plaats.