1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij!
2Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.
3Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.
4Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.
5Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste1) apostelen.
6En indien ik ook slecht ben in woorden,2) nochtans ben ik het niet in wetenschap; maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar3) geworden.
7Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelven vernederd heb,4) opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het Evangelie Gods om niet verkondigd heb?5)
8Ik heb andere Gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen;7) en als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen.8)
9Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld9), die van Macedonie kwamen; en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal mij nog alzo10) houden.
10De waarheid van Christus11) is in mij, dat deze roem in de gewesten van Achaje aan mij niet zal verhinderd worden.12)
11Waarom? Is het, omdat ik u niet liefheb?13) God weet het!14)
12Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij.15)
13Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van16) Christus.
14En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel17) des lichts.
15Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar18) hun werken.
16Ik zeg wederom, dat niemand mene, dat ik onwijs ben;19) doch zo niet,20) neemt mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig moge roemen.
17Dat ik spreek, spreek ik niet naar den Heere,21) maar als in onwijsheid, in deze vasten grond der roeming.22)
18Dewijl velen roemen naar het vlees,23) zo zal ik ook roemen.
19Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, dewijl gij wijs zijt.24)
20Want gij verdraagt het, zo u iemand25) dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat.26)
21Ik zeg dit naar oneer,27) gelijk of wij zwak28) waren geweest; maar waarin iemand stout is29) (ik spreek in onwijsheid), daarin ben ik ook stout.
22Zijn zij Hebreen? Ik ook. Zijn zij Israelieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook.
23Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen;30) in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doods gevaar 31)menigmaal.
24Van de Joden heb ik veertig slagen32) min een, vijfmaal ontvangen.
25Driemaal ben ik met roeden gegeseld33) geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht.
26In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in34) gevaren van mijn geslacht,35) in gevaren van de heidenen,36) in gevaren in de stad,37) in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders;
27In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid.
28Zonder de dingen, die van buiten zijn,38) overvalt mij dagelijks39) de zorg van al de Gemeenten.
29Wie is er zwak, dat ik niet40) zwak ben?41) Wie wordt er geergerd, dat ik niet brande?42)
30Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid.43)
31De God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid, weet, dat ik niet lieg.
32De stadhouder45) van den koning Aretas in Damaskus, bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen;
33En ik werd door een venster in een mand over den muur46) nedergelaten, en ontvlood zijn handen.