1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1En Rehabeam toog naar Sichem,1) want het ganse Israel was te Sichem gekomen, om hem koning te maken.
2Het geschiedde nu, als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was (want hij was van het aangezicht van den koning Salomo gevloden; en Jerobeam woonde in Egypte)3),
3Dat zij henen zonden, en lieten hem roepen; en Jerobeam en de ganse gemeente van Israel kwamen en spraken tot Rehabeam, zeggende:
4Uw vader heeft ons juk4) hard gemaak6)t;5) gij dan nu, maak uws vaders harden dienst,7) en zijn zwaar juk, dat hij ons opgelegd heeft,8) lichter, en wij zullen u dienen.9)
5En hij zeide tot hen: Gaat heen tot aan den derden dag, komt dan weder tot mij. En het volk ging heen.
6En de koning Rehabeam hield raad met de oudsten,10) die gestaan hadden11) voor het aangezicht van zijn vader Salomo, als hij leefde, zeggende: Hoe raadt gijlieden, dat men dit volk antwoorden zal?
7En zij spraken tot hem, zeggende: Indien gij heden knecht van dit volk wezen zult,12) en hen dienen, en hun antwoorden, en tot hen goede woorden13) spreken zult, zo zullen zij te allen dage uw knechten zijn.14)
8Maar hij verliet den raad der oudsten, dien zij hem geraden hadden; en hij hield raad met de jongelingen,15) die met hem opgewassen waren,16) die voor zijn aangezicht stonden.17)
9En hij zeide tot hen: Wat raadt gijlieden, dat wij dit volk antwoorden zullen, die tot mij gesproken hebben, zeggende: Maak het juk, dat uw vader ons opgelegd heeft, lichter.
10En de jongelingen, die met hem opgewassen waren, spraken tot hem, zeggende: Alzo zult gij zeggen tot dat volk, die tot u gesproken hebben, zeggende: Uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar maak gij het over ons lichter; alzo zult gij tot hen spreken: Mijn kleinste vinger18) zal dikker zijn dan mijns vaders lenden.
11Indien nu mijn vader een zwaar juk op u heeft doen laden, zo zal ik boven uw juk nog daartoe doen; mijn vader heeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden.19)
12Zo kwam Jerobeam en het ganse volk tot Rehabeam op den derden dag, gelijk als de koning gesproken had, zeggende: Komt weder tot mij op den derden dag.
13En de koning antwoordde het volk hardelijk; want hij verliet den raad der oudsten,20) dien zij hem geraden hadden.
14En hij sprak tot hen naar den raad der jongelingen,21) zeggende: Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen; mijn vader heeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden.
15Alzo hoorde de koning naar het volk niet; want deze omwending22) was van den HEERE, opdat Hij Zijn woord bevestigde, hetwelk de HEERE door den dienst van Ahia,23) den Siloniet, gesproken had tot Jerobeam, den zoon van Nebat.
16Toen gans Israel zag, dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk den koning weder antwoord, zeggende: Wat deel hebben wij aan David?24) Ja, geen erve hebben wij aan den zoon van Isai; naar uw tenten,25) o Israel! Voorzie nu uw huis,26) o David!27) Zo ging Israel naar zijn tenten.
17Doch aangaande de kinderen van Israel,28) die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook.
18Toen zond de koning Rehabeam Adoram,29) die over de schatting was; en het ganse Israel stenigde hem met stenen, dat hij stierf; maar de koning Rehabeam vervloekte zich om op een wagen te klimmen, dat hij naar Jeruzalem vluchtte.
19Alzo vielen de Israelieten31) van het huis Davids af, tot op dezen dag.
20En het geschiedde, als gans Israel hoorde, dat Jerobeam wedergekomen was, dat zij henen zonden, en hem in de vergadering riepen,32) en hem over gans Israel koning maakten; niemand33) volgde het huis Davids, dan de stam van Juda alleen.34)
21Toen nu Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en den stam van Benjamin,35) honderd en tachtig duizend uitgelezenen, geoefend ten oorlog,36) om tegen het huis Israels37) te strijden, opdat hij het koninkrijk weder aan Rehabeam,38) den zoon van Salomo, bracht.
22Doch het woord van God geschiedde tot Semaja,39) den man Gods, zeggende:
23Zeg tot Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en overige des volks,40) zeggende:
24Zo zegt de HEERE: Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israels; een ieder kere weder tot zijn huis, want deze zaak41) is van Mij geschied. En zij hoorden het woord des HEEREN, en keerden weder, om weg te trekken naar het woord des HEEREN.
25Jerobeam nu bouwde Sichem42) op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel.43)
26En Jerobeam zeide in zijn hart:44) Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.
27Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des HEEREN te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren.
28Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel45) om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden,46) o Israel, die u uit Egypteland opgebracht hebben.
29En hij zette het ene te Beth-El,47) en het andere stelde hij te Dan.
30En deze zaak werd tot zonde;48) want het volk ging heen voor het ene,49) tot Dan toe.
31Hij maakte ook een huis der hoogten;50) en maakte priesteren van de geringsten51) des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.52)
32En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand,53) op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar;54) van gelijken deed hij te Beth-El, offerende den kalveren, die hij gemaakt had; hij stelde ook te Beth-El priesteren der hoogten, die hij gemaakt had.
33En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth-El gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart55) verdacht had; zo maakte hij den kinderen Israels een feest, en offerde op dat altaar,56) rokende.57)