1 2 3 4 5


1Hetgeen van den beginne was,1) hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben,2) en onze handen getast hebben, van het Woord3) des levens;4)
2(Want5) het Leven6) is geopenbaard,7) en wij hebben het gezien,8) en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven,9) Hetwelk bij den10) Vader was, en ons is geopenbaard.)11)
3Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap12) vervuld zij.13)
5En dit is de verkondiging,14) die wij van Hem gehoord hebben,15) en wij u verkondigen, dat God een Licht is,16) en gans geen duisternis17) in Hem is.
6Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis18) wandelen, zo19) liegen wij,20) en doen de waarheid niet.21)
7Maar indien wij in het licht wandelen,22) gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander,23) en het bloed24) van Jezus Christus, Zijn Zoon,25) reinigt ons van26) alle zonde.27)
8Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij28) ons zelven, en de waarheid is in ons niet.29)
9Indien wij onze zonden belijden, Hij is30) getrouw en31) rechtvaardig,32) dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
10Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem33) tot een leugenaar, en Zijn woord is34) niet in ons.