1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1En de Engel, Die met mij sprak,1) kwam weder;2) en Hij wekte mij op,3) gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt.
2En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop;4) die lampen hadden zeven en zeven pijpen,5) dewelke boven zijn hoofd waren;6)
3En twee olijfbomen daarnevens,7) een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.
4En ik antwoordde,8) en zeide tot den Engel, Die met mij sprak,9) zeggende: Mijn Heere! wat zijn deze dingen?10)
5Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn?11) En ik zeide: Neen, mijn Heere!
6Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN12) tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld,13) maar door Mijn Geest14) zal het geschieden,15) zegt de HEERE der heirscharen.
7Wie zijt gij,16) o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld;17) want hij zal den hoofdsteen voortbrengen18) met toeroepingen:19) Genade, genade zij denzelven!20)
8Het woord des HEEREN21) geschiedde verder tot mij, zeggende:
9De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.
10Want wie veracht den dag der kleine dingen?22) daar zich toch die zeven verblijden zullen,23) als zij het tinnen gewicht zullen zien24) in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN,25) die het ganse land doortrekken.26)
11Verder antwoordde ik, en zeide tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen,27) ter rechterzijde des kandelaars, en aan zijn linkerzijde?
12En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat zijn die twee takjes der olijfbomen,28) welke in de twee gouden kruiken zijn,29) die goud van zich30) gieten?31)
13En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn?32) En ik zeide: Neen, mijn Heere!
14Toen zeide Hij: Deze zijn de twee33) olietakken,34) welke voor den Heere der ganse aarde staan.