1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1En ik beveel u Febe,1) onze zuster,2) die een dienares is der Gemeente,3) die te Kenchreen is;4)
2Opdat gij haar ontvangt5) in den Heere,6) gelijk het den heiligen betaamt,7) en haar bijstaat,8) in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben; want zij is een voorstandster geweest van velen,9) ook van mijzelven.
3Groet Priscilla10) en Aquila,11) mijn medewerkers in Christus Jezus;12)
4Die voor mijn leven hun hals gesteld hebben;14) denwelken niet alleen ik danke, maar ook al de Gemeenten der heidenen.15)
5Groet ook de Gemeente in hun huis.16) Groet Epenetus, mijn beminde,17) die de eersteling is18) van Achaje in Christus.19)
6Groet Maria, die veel voor ons20) gearbeid heeft.21)
7Groet Andronikus en Junias, mijn magen, en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn.
8Groet Amplias, mijn beminde in den Heere.22)
9Groet Urbanus, onzen medearbeider in Christus, en Stachys, mijn beminde.
10Groet Apelles, die beproefd is in Christus.23) Groet hen, die van het huisgezin van Aristobulus zijn.24)
11Groet Herodion, die van mijn maagschap is.25) Groet hen, die van het huisgezin van Narcissus zijn, degenen namelijk, die in den Heere zijn.26)
12Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in den Heere arbeiden.27) Groet Persis, de beminde zuster, die veel gearbeid heeft in den Heere.
13Groet Rufus, den uitverkorene in den Heere,28) en zijn moeder29) en de mijne.30)
14Groet Asynkritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, en de broeders, die met hen zijn.
15Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen, die met henlieden zijn.
16Groet elkander met een heiligen kus.31) De Gemeenten van Christus groeten ulieden.
17En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen,32) die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.
18Want dezulken33) dienen onzen Heere Jezus Christus niet,34) maar hun buik;35) en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.36)
19Want uw gehoorzaamheid37) is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijde mij dan uwenthalve; en ik wil, dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade.
20En de God des vredes38) zal den satan39) haast40) onder uw voeten verpletteren.41) De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden.42) Amen.
21U groeten, Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason, en Socipater, mijn bloedverwanten.
22Ik, Tertius, die den brief geschreven heb,43) groet u in den Heere.
23U groet Gajus,44) de huiswaard van mij45) en van de gehele Gemeente. U groet Erastus, de rentmeester46) der stad,47) en de broeder Quartus.
24De genade van onzen Heere Jezus Christus48) zij met u allen. Amen.
25Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie49) en de prediking van Jezus Christus,50) naar de openbaring der verborgenheid,51) die van de tijden der eeuwen52) verzwegen is geweest;53)
26Maar nu geopenbaard is,54) en door de profetische Schriften,55) naar het bevel56) des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;57)
27Den zelven58) alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.