1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


1Een gebed van David. HEERE! hoor de gerechtigheid,1) merk op mijn geschrei, neem ter ore mijn gebed, met onbedriegelijke2) lippen gesproken.
2Laat mijn3) recht van voor Uw aangezicht uitgaan, laat Uw ogen de billijkheden4) aanschouwen.
3Gij hebt mijn hart geproefd,5) des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst. Gij vindt6) niets; hetgeen ik gedacht7) heb, overtreedt mijn mond niet.
4Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij, naar het8) woord Uwer lippen, gewacht9) voor de paden des inbrekers;10)
5Houdende11) mijn gangen in Uw sporen,12) opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen.
6Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort; o God! neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede.
7Maak Uw weldadigheden wonderbaar,13) Gij, Die verlost degenen, die op U betrouwen, van degenen, die tegen Uw rechterhand14) opstaan!
8Bewaar mij als het zwart des oogappels,15) verberg mij onder de schaduw16) Uwer vleugelen,
9Voor17) het aangezicht der goddelozen, die mij verwoesten, mijner doodsvijanden, die mij omringen.
10Met hun vet besluiten19) zij zich, met hun mond spreken zij hovaardelijk.
11In onzen gang hebben zij ons nu omsingeld,21) zij zetten hun ogen22) op ons ter aarde nederbukkende.
12Hij is23) gelijk als een leeuw, die begeert te roven, en als een jonge leeuw, zittende in verborgen plaatsen.
13Sta op,24) HEERE, kom zijn25) aangezicht voor, vel hem neder; bevrijd mijn ziel met Uw26) zwaard van den goddeloze;
14Met Uw hand van de lieden, o HEERE! van de lieden, die van de wereld zijn, welker deel27) in dit leven is, welker buik Gij vervult met Uw verborgen28) schat; de kinderen29) worden verzadigd, en zij laten hun overschot30) hun kinderkens31) achter.
15Maar32) ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld,33) als ik zal opwaken.