1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1En ik hoorde een grote stem uit den tempel,1) zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.2)
2En de eerste ging3) henen, en goot zijn fiool4) uit op de aarde;5) en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van6) het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.
3En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee,7) en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.
4En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren8) en in de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed.
5En ik hoorde den engel der9) wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal,10) dat Gij dit geoordeeld hebt;
6Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij11) hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.
7En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
8En de vierde12) engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur.
9En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid13) te geven.
10En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon14) van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun15) tongen van pijn;
11En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.16)
12En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote17) rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen.
13En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen18) profeets, drie onreine geesten19) gaan, den vorsen gelijk;20)
14Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen21) der aarde en der gehele wereld,22) om die te vergaderen23) tot den krijg van dien groten dag24) des almachtigen Gods.
15Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte26) niet zie.
16En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.27)
17En de zevende engel goot zijn fiool28) uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied!29)
18En er geschiedden stemmen,30) en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.
19En de grote31) stad is in drie32) delen gescheurd, en de steden der heidenen33) zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden34) voor God, om haar te geven den drinkbeker van35) den wijn des toorns Zijner gramschap.
20En alle eiland36) is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.
21En een grote hagel,37) elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God38) vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.