1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1Zo zeide de HEERE tot Aaron:1) Gij, en uw zonen, en het huis uws vaders met u, zult dragen de ongerechtigheid des heiligdoms;2) en gij, en uw zonen met u, zult dragen de ongerechtigheid van uw priesterambt.3)
2En ook zult gij uw broederen, den stam van Levi, den stam uws vaders, met u doen naderen, dat zij u bijgevoegd worden, en u dienen; maar gij, en uw zonen met u, zult zijn voor de tent der getuigenis.4)
3En zij zullen uw wacht waarnemen, en de wacht der ganse tent; doch tot het gereedschap des heiligdoms en het altaar zullen zij niet naderen, opdat zij niet sterven, zo zij als gijlieden.5)
4Maar zij zullen u bijgevoegd worden, en de wacht van de tent der samenkomst waarnemen, en allen dienst der tent; en een vreemde zal tot u niet naderen.6)
5Gijlieden nu zult waarnemen de wacht des heiligdoms, en de wacht des altaars; opdat er geen verbolgenheid meer zij7) over de kinderen Israels.
6Want Ik, zie, Ik heb uw broederen, de Levieten, uit het midden der kinderen Israels genomen; zij zijn ulieden een gave,8) gegeven den HEERE,9) om den dienst van de tent der samenkomst te bedienen.
7Maar gij, en uw zonen met u, zult ulieder priesterambt waarnemen in alle zaken des altaars, en in hetgeen van binnen den voorhang is,10) dat zult gijlieden bedienen; uw priesterambt geve Ik u tot een dienst van een geschenk;11) en de vreemde, die nadert,12) zal gedood worden.
8Voorts sprak de HEERE tot Aaron: En Ik, zie, Ik heb u gegeven de wacht Mijner hefofferen,13) met alle heilige dingen14) van de kinderen Israels heb Ik ze u gegeven, om der zalving wil,15) en aan uw zonen, tot een eeuwige inzetting.16)
9Dit zult gij hebben van de heiligheid der heiligheden,17) uit het vuur:18) al hun offeranden, met al hun spijsoffer, en met al hun zondoffer, en met al hun schuldoffer, dat zij Mij zullen wedergeven; het zal u en uw zonen een heiligheid der heiligheden zijn.19)
10Aan het allerheiligste zult gij dat eten;20) al wat mannelijk is zal dat eten; het zal u een heiligheid zijn.
11Ook zal dit het uwe zijn: het hefoffer hunner gave, met alle beweegofferen der kinderen Israels; Ik heb ze aan u gegeven, en aan uw zonen, en aan uw dochteren met u, tot een eeuwige inzetting; al wie in uw huis rein is, zal dat eten.
12Al het beste van de olie,21) en al het beste van de most, en van koren, hun eerstelingen, die zij den HEERE zullen geven, u heb Ik ze gegeven.
13De eerste vruchten van alles, wat in hun land is, die zij den HEERE zullen brengen, zullen uwe zijn; al wie in uw huis rein is, zal dat eten.
14Al het verbannene in Israel22) zal het uwe zijn.
15Al wat de baarmoeder opent, van alle vlees,23) dat zij den HEERE zullen brengen, onder de mensen, en onder de beesten, zal het uwe zijn; doch de eerstgeborenen der mensen zult gij ganselijk lossen;24) ook zult gij lossen der eerstgeborenen der onreine beesten.
16Die nu onder dezelve gelost zullen worden, zult gij van een maand oud lossen,25) naar uw schatting,26) voor het geld van vijf sikkelen,27) naar den sikkel des heiligdoms,28) die is twintig gera.29)
17Maar het eerstgeborene van een koe, of het eerstgeborene van een schaap, of het eerstgeborene van een geit zult gij niet lossen, zij zijn heilig;30) hun bloed zult gij sprengen op het altaar, en hun ver zult gij aansteken, tot een vuuroffer van liefelijken reuk den HEERE.
18En hun vlees zal het uwe zijn; gelijk de beweegborst,31) en gelijk de rechterschouder,32) zal het uwe zijn.
19Alle hefofferen der heilige dingen, die de kinderen Israels den HEERE zullen offeren, heb Ik aan u gegeven, en aan uw zonen, en aan uw dochteren met u, tot een eeuwige inzetting;33) het zal een eeuwig zoutverbond zijn,34) voor het aangezicht des HEEREN, voor u en voor uw zaad met u.
20Ook zeide de HEERE tot Aaron: Gij zult in hun land niet erven, en gij zult geen deel in het midden van henlieden hebben; Ik ben uw deel en uw erfenis, in het midden van de kinderen Israels.
21En zie,36) aan de kinderen van Levi heb Ik alle tienden in Israel ter erfenis gegeven,37) voor hun dienst, dien zij bedienen, den dienst van de tent der samenkomst.
22En de kinderen Israels zullen niet meer naderen tot de tent der samenkomst, om zonde te dragen38) en te sterven.39)
23Maar de Levieten,40) die zullen bedienen den dienst van de tent der samenkomst, en die zullen hun ongerechtigheid dragen;41) het zal een eeuwige inzetting zijn voor uw geslachten; en in het midden van de kinderen Israels zullen zij geen erfenis erven.
24Want de tienden der kinderen Israels, die zij den HEERE tot een hefoffer zullen offeren, heb Ik aan de Levieten tot een erfenis gegeven; daarom heb Ik tot hen gezegd: Zij zullen in het midden van de kinderen Israels geen erfenis erven.
25En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
26Gij zult ook tot de Levieten spreken, en tot hen zeggen: Wanneer gij van de kinderen Israels de tienden zult ontvangen hebben, die Ik u voor uw erfenis van henlieden gegeven heb, zo zult gij daarvan een hefoffer des HEEREN offeren, de tienden van die tienden;
27En het zal u gerekend worden tot uw hefoffer, als koren van den dorsvloer,42) en als de volheid van de perskuip.43)
28Alzo zult gij ook een hefoffer des HEEREN offeren van al uw tienden, die gij van de kinderen Israels zult hebben ontvangen; en gij zult daarvan des HEEREN hefoffer geven aan den priester Aaron.
29Van al uw gaven44) zult gij alle hefoffer45) des HEEREN offeren; van al het beste van die,46) van zijn heiliging daarvan.47)
30Gij zult dan tot hen zeggen: Als gij deszelfs beste daarvan offert, zo zal het den Levieten toegerekend worden als een inkomen des dorsvloers,48) en als een inkomen des perskuips.
31En gij zult dat eten in alle plaatsen, gij en uw huis; want het is ulieden een loon voor uw dienst in de tent der samenkomst.
32Zo zult gij daarover geen zonde dragen,49) als gij deszelfs beste daarvan offert;50) en gij zult de heilige dingen van de kinderen Israels niet ontheiligen, opdat gij niet sterft.