1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1En het is geschied, toen Jezus geeindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven,1) dat Hij van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden.2)
2En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende3) de werken van Christus,4) zond twee van zijn discipelen;
3En zeide tot hem:5) Zijt Gij Degene, Die komen zou,6) of verwachten wij een anderen?
4En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet:
5De blinden worden ziende,7) en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.8)
6En zalig is hij, die aan Mij niet zal geergerd worden.9)
7Als nu dezen heengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet,10) dat van den wind ginds en weder bewogen wordt?
8Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed?11) Ziet, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen.
9Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet.
10Want deze is het, van denwelken geschreven staat: Ziet, Ik zend Mijn engel12) voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal voor U heen.13)
11Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan14) meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is15) in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij.
12En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan,16) en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.17)
13Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.18)
14En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias,19) die komen zou.
15Wie oren heeft om te horen,20) die hore.
16Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken?21) Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen,
17En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.22)
18Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende,23) en zij zeggen: Hij heeft den duivel.
19De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden24) van Haar kinderen.
20Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten25), omdat zij zich niet bekeerd hadden.
21Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon26) de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds27) in zak en as28) bekeerd hebben.
22Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.
23En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd,29) gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.
24Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u.
25In diezelve tijd antwoordde Jezus30) en zeide: Ik dank U,31) Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt,32) en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.33)
26Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.34)
27Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.35)
28Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid36) en belast zijt,37) en Ik zal u rust geven.
29Neemt Mijn juk op u,38) en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30Want Mijn juk is zacht,39) en Mijn last is licht.40)