1 2 3 4


1De last van het woord des HEEREN1) tot Israel,2) door den dienst van Maleachi.4)3)
2Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt de HEERE; nochtans heb Ik Jakob liefgehad.
3En Ezau heb Ik gehaat; en Ik heb5) zijn bergen gesteld6) tot een verwoesting, en zijn erve7) voor de draken der woestijn.
4Ofschoon Edom zeide:8) Wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen;9) alzo zegt de HEERE der heirscharen: Zullen zij bouwen,10) zo zal Ik afbreken; en men zal hen noemen:11) Landpale der goddeloosheid, en een volk, op hetwelk de HEERE vergramd is12) tot in eeuwigheid.
5En uw ogen zullen het zien,13) en gijlieden zult zeggen: De HEERE zij groot gemaakt,14) van de landpale Israels af!15)
6Een zoon zal den vader eren,16) en een knecht zijn heer;17) ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer?18) En ben Ik een Heere, waar is Mijn vreze?19) zegt de HEERE der heirscharen tot u, o priesters,20) verachters Mijns Naams! Maar gij zegt:21) Waarmede verachten wij Uw Naam?22)
7Gij brengt op Mijn altaar verontreinigd23) brood,24) en zegt:25) Waarmede verontreinigen wij U?26) Daarmede, dat gij zegt: Des HEEREN tafel27) is verachtelijk.28)
8Want als gij wat blinds aanbrengt29) om te offeren, het is bij u niet kwaad;30) en als gij wat kreupels of wat kranks31) aanbrengt,32) het is niet kwaad!33) Brengt dat toch uw vorst; zal hij een welgevallen aan u hebben?34) of zal hij uw aangezicht opnemen?35) zegt de HEERE der heirscharen.
9Nu dan,36) smeekt toch het aangezicht van God, dat Hij ons genadig zij; zulks is van uw hand geschied,37) zal Hij uw aangezicht opnemen?38) zegt de HEERE der heirscharen?
10Wie is er ook onder u,39) die de deuren40) om niet toesluit?41) En gij steekt het vuur niet aan42) op Mijn altaar om niet. Ik heb geen lust aan u, zegt de HEERE der heirscharen, en het spijsoffer is Mij van uw hand niet aangenaam.43)
11Maar van den opgang der zon44) tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn45) onder de heidenen; en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht46) worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen.
12en50)ingen">Maar gij ontheiligt47) dien, als gij zegt:48) Des HEEREN tafel is ontreinigd,49) en haar inkomen,51) haar spijs is verachtelijk.
13Nog zegt gij:52) Ziet, wat een vermoeidheid!53) maar gij zoudt het kunnen wegblazen,54) zegt de HEERE der heirscharen; gij brengt ook hetgeen geroofd is, en dat kreupel en krank is;55) gij brengt ook spijsoffer;56) zou Mij zulks aangenaam zijn57) van uw hand? zegt de HEERE.
14Ja, vervloekt zij de bedrieger, die een mannetje in zijn kudde heeft,58) en den Heere belooft, en offert, dat verdorven is! want Ik ben een groot Koning,60) zegt de HEERE der heirscharen, en Mijn Naam is vreselijk onder de heidenen.61)