1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de1) geboorte af.
2En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd,2) deze, of zijn3) ouders, dat hij blind zou geboren worden?
3Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.
4Ik moet werken de werken Desgenen,4) Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is;5) de nacht komt,6) wanneer niemand werken kan.
5Zolang Ik in7) de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.8)
6Dit gezegd hebbende, spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk9) op de ogen des blinden;
7En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam10) (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende.
8De geburen dan, en die hem te voren gezien hadden, dat11) hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat en bedelde?12)
9Anderen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het.
10Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de13) ogen geopend?
11Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen,14) en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende.15)
12Zij dan zeiden tot hem: Waar is Die? Hij zeide: Ik weet het niet.
13Zij brachten hem16) tot de Farizeen, hem namelijk, die te voren blind geweest was.
14En het was sabbat, als Jezus het slijk maakte, en zijn ogen opende.
15De Farizeen dan vraagden hem ook wederom, hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, en ik wies mij, en ik zie.
16Sommigen dan uit de Farizeen zeiden: Deze Mens is van17) God niet, want Hij houdt den sabbat niet.18) Anderen zeiden:19) Hoe kan een mens, die een zondaar is,20) zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen.
17Zij zeiden wederom tot den blinde: Gij, wat zegt gij van Hem; dewijl Hij uw21) ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een Profeet.
18De Joden dan22) geloofden van hem niet, dat hij blind geweest was, en ziende was geworden,23) totdat zij geroepen hadden de ouders desgenen, die ziende geworden was.
19En zij vraagden hun, zeggende: Is deze uw zoon, welken gij zegt, dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu?
20Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten, dat deze onze zoon is, en dat hij blind geboren is;
21Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet; of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet; hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven; hij zal van zichzelven spreken.
22Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden; want de Joden hadden24) alrede te zamen een besluit gemaakt, zo iemand Hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge25) zou geworpen worden.
23Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven.
24Zij dan riepen voor de tweede maal den mens, die blind geweest was, en zeiden tot hem: Geef God de eer;26) wij weten, dat deze Mens een zondaar is.27)
25Hij dan antwoordde en zeide: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; een ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie.
26En zij zeiden wederom tot hem:28) Wat heeft Hij u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?
27Hij antwoordde hun: Ik heb het u alrede gezegd, en gij hebt het niet gehoord;29) wat wilt gij het wederom horen? Wilt gijlieden ook Zijn discipelen worden?
28Zij gaven hem dan scheldwoorden, en zeiden: Gij zijt Zijn discipel; maar wij zijn discipelen van Mozes.
29Wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft; maar Dezen weten wij niet, van waar Hij is.30)
30De mens antwoordde, en zeide tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet, van waar Hij is, en nochtans heeft Hij mijn ogen geopend.31)
31En wij weten, dat God de zondaars niet32) hoort; maar zo33) iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij.
32Van alle34) eeuw is het niet gehoord, dat iemand eens blindgeborenen ogen geopend heeft.35)
33Indien Deze van God niet ware, Hij zou36) niets kunnen doen.37)
34Zij antwoordden, en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden38) geboren, en leert gij ons? En zij wierpen hem uit.39)
35Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God?
36Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?
37En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het.
38En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.40)
39En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze41) wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien,42) zien mogen, en43) die zien,44) blind worden.45)
40En dit hoorden enigen uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind?
41Jezus zeide tot hen: Indien gij blind46) waart, zo zoudt gij geen zonde hebben;47) maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde.48)