1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1Toen kon zich Jozef niet bedwingen1) voor allen, die bij hem stonden, en hij riep: Doet alle man2) van mij uitgaan!3) En er stond niemand bij4) hem, als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte.
2En hij verhief zijn5) stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden, en dat het Farao's huis hoorde.7)
3En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik ben Jozef! leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet8) antwoorden; want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht.
4En Jozef zeide tot zijn broederen: Nadert toch tot mij! En zij naderden. Toen zeide hij: Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte9) verkocht hebt.
5Maar nu, weest niet bekommerd, en de toorn10) ontsteke niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt; want God heeft11) mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens.12)
6Want het zijn nu twee jaren des hongers in het midden13) des lands; en er zijn nog vijf jaren, in welke geen ploeging noch oogst zijn zal.
7Doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden, om u een15) overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden, door een16) grote verlossing.
8Nu dan, gij hebt mij17) herwaarts niet gezonden, maar God Zelf, Die mij tot Farao's vader gesteld18) heeft, en tot een heer over zijn ganse huis, en regeerder in het ganse land van Egypte.
9Haast u en trekt op tot mijn vader, en zegt het hem: Alzo zegt uw zoon Jozef: God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld; kom af tot mij, en vertoef niet.19)
10En gij zult in het land Gosen20) wonen, en nabij mij wezen, gij en uw zonen, en de zonen uwer zonen, en uw schapen, en uw runderen, en al wat gij hebt.
11En ik zal u aldaar onderhouden; want er zullen nog vijf jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt,21) gij en uw huis, en alles wat gij hebt!
12En ziet, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond22) tot u spreekt.
13En boodschapt mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt; en haast u, en brengt mijn vader herwaarts af.
14En hij viel aan den hals van Benjamin, zijn broeder, en weende; en Benjamin weende aan zijn hals.
15En hij kuste24) al zijn broederen, en hij weende over hen;25) en daarna26) spraken zijn broeders met hem.
16Als dit gerucht27) in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide: Jozefs broeders zijn gekomen! was het goed in de ogen van Farao, en in de ogen van zijn knechten.
17En Farao zeide tot Jozef: Zeg tot uw broederen: Doet dit, laadt uw beesten, en trekt heen, gaat naar het land Kanaan;
18En neemt uw vader en uw huisgezinnen,29) en komt tot mij, en ik zal u het beste30) van Egypteland geven, en gij zult het vette31) dezes lands eten.
19Gij zijt toch32) gelast: doet dit,33) neemt u uit Egypteland wagenen voor uw kinderkens, en voor uw vrouwen, en voert uw vader, en komt.
20En uw oog34) verschone uw huisraad niet; want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn.
21En de zonen van Israel deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagenen, naar Farao's bevel;35) ook gaf hij hun teerkost op den weg.
22Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen;36) maar Benjamin gaf hij driehonderd zilverlingen,37) en vijf wisselklederen.
23En zijn vader desgelijks38) zond hij tien ezelen, dragende van het beste van Egypte, en tien ezelinnen, dragende koren, en brood, en spijze voor39) zijn vader op den weg.
24En hij zond zijn broeders heen; en zij vertrokken; en hij zeide tot hen: Verstoort u40) niet op den weg.
25En zij trokken op uit Egypte, en zij kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jakob.
26Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland! Toen bezweek zijn41) hart, want hij geloofde hen niet.
27Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de42) geest van Jakob hun vader, levendig.
28En Israel zeide: Het is genoeg!43) mijn zoon Jozef leeft nog! ik zal gaan, en hem zien, eer ik sterve!