1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob gebaard had, ging uit,1) om de2) dochteren van dat land te bezien.
2Sichem nu, de zoon van Hemor den Heviet,3) den landvorst, zag haar, en hij nam ze, en lag bij haar, en verkrachtte4) ze.
3En zijn ziel5) kleefde aan Dina, Jakobs dochter; en hij had de jonge dochter lief, en sprak naar het6) hart van de jonge dochter.
4Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende: Neem mij7) deze dochter tot een vrouw.
5Toen Jakob hoorde, dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld; en Jakob zweeg, totdat zij kwamen.
6En Hemor, de vader van Sichem, ging uit tot Jakob, om met hem te spreken.
7En de zonen van Jakob kwamen van het veld, als zij dit hoorden; en het smartte deze mannen, en zij ontstaken8) zeer, omdat hij dwaasheid9) in Israel10) gedaan had, Jakobs dochter beslapende, hetwelk11) alzo niet zoude gedaan worden.
8Toen sprak Hemor met hen, zeggende: Mijns zoons Sichems ziel is verliefd op ulieder dochter; geeft hem haar toch tot een vrouw.
9En verzwagert u12) met ons; geeft ons uw13) dochteren; en neemt voor u14) onze dochteren;
10En woont met ons; en het land zal voor uw15) aangezicht zijn; woont, en handelt daarin, en stelt u16) tot bezitters daarin.
11En Sichem zeide tot haar vader, en tot haar broederen: Laat mij genade vinden in uw ogen; en wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven.
12Vergroot17) zeer over mij den bruidschat en het geschenk; en ik zal geven, gelijk als gij tot mij zult zeggen; geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw.
13Toen antwoordden Jakobs zonen aan Sichem en Hemor, zijn vader, bedriegelijk,19) en spraken20) (overmits dat hij Dina, hun zuster, verontreinigd had);
14En zij zeiden tot hen: Wij zullen21) deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven zouden, die de voorhuid heeft; want dat ware ons een schande.
15Doch hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worde al wat mannelijk is.22)
16Dan zullen wij u onze dochteren geven, en uw dochteren zullen wij ons nemen, en wij zullen met u wonen, en wij zullen tot een volk zijn.
17Maar zo gij naar ons niet zult horen, om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter23)en nemen, en wegtrekken.
18En hun woorden waren goed24) in de ogen van Hemor, en in de ogen van Sichem, Hemors zoon.
19En de jongeling vertoogde niet, deze zaak te doen; want hij had lust in Jakobs dochter; en hij was geeerd25) boven al zijns vaders huis.26)
20Zo kwam Hemor en Sichem, zijn zoon, tot hunner27) stadspoort; en zij spraken tot de mannen hunner stad, zeggende:
21Deze mannen zijn vreedzaam met ons; daarom laat hen in dit land wonen, en daarin handelen, en het land (ziet het is wijd van28) begrip) voor hun29) aangezicht zijn; wij zullen ons hun dochteren tot vrouwen nemen, en wij zullen onze dochteren aan hen geven.
22Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn, dat zij met ons wonen, om tot een volk te zijn; als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn.
23Hun vee, en hun bezitting, en al hun beesten, zullen die niet onze zijn? Alleen laat ons hun te wille zijn, en zij zullen met ons wonen.
24En zij31) hoorden naar Hemor, en naar Sichem, zijn zoon, allen, die ter zijner stadspoort32) uitgingen; en zij werden besneden, al wat mannelijk was, allen, die ter zijner stadspoort uitgingen.
25En het geschiedde ten derden dage, toen zij in33) de smart waren, zo namen de twee zonen van Jakob, Simeon34) en Levi, broeders van Dina, een iegelijk zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad, en doodden al wat mannelijk was.
26Zij sloegen35) ook Hemor, en zijn zoon Sichem, dood met de36) scherpte des zwaards; en zij namen Dina uit Sichems huis, en gingen van daar.
27De zonen37) van Jakob kwamen over de verslagenen, en plunderden de stad, omdat zij hun zuster38) verontreinigd hadden.
28Hun schapen, en hun runderen, en hun ezelen, en hetgeen dat in de stad, en hetgeen dat in het veld was, namen zij.
29En al hun vermogen, en al hun kleine kinderen, en hun vrouwen, voerden zij gevankelijk weg, en plunderden denzelven, en al wat binnenshuis was.
30Toen zeide39) Jakob tot Simeon en tot Levi: Gij hebt mij beroerd,40) mits mij stinkende41) te maken onder de inwoners42) dezes lands, onder de Kanaanieten,43) en onder de Ferezieten; en ik ben weinig volk44)s in getal; zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan, en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis.
31En zij zeiden: Zou45) hij dan46) met onze zuster als met een hoer doen?