1Paulus, een gevangene1) van Christus Jezus, en Timotheus,2) de broeder, aan Filemon, den geliefde, en onzen medearbeider,3)
2En aan Appia,4) de geliefde, en aan Archippus,5) onzen medestrijder,6) en aan de Gemeente, die te uwen huize is:7)
3Genade zij8) ulieden en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
4Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden;
5Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan den Heere Jezus, en jegens al de heiligen;
6Opdat de gemeenschap9) uws geloofs krachtig worde10) in de bekendmaking11) van alle goed,12) hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.13)
7Want wij hebben grote vreugde14) en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden15) der heiligen verkwikt16) zijn geworden door u, broeder!17)
8Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus,18) om u te bevelen, hetgeen betamelijk is;
9Zo bid ik nochtans liever door de liefde,19) daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene20) van Jezus Christus.
10Ik bid u dan voor mijn zoon,21) denwelken ik in mijn banden heb geteeld,22) namelijk Onesimus;
11Die eertijds u onnut was,23) maar nu u en mij zeer nuttig;24) denwelken ik wedergezonden heb;
12Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden,25) weder aan;26)
13Denwelken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen27) zou in de banden des Evangelies.28)
14Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid29) niet zou zijn als naar bedwang,30) maar naar vrijwilligheid.
15Want veellicht is hij daarom voor een kleinen32) tijd van u gescheiden33) geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder34) hebben.
16Nu voortaan niet als een35) dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder,36) inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees37) en in den Heere.38)
17Indien gij mij dan houdt voor een metgezel,39) zo neem hem aan, gelijk als mij.40)
18En indien hij u iets verongelijkt41) heeft, of schuldig is, reken dat mij toe.42)
19Ik, Paulus,43) heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen; opdat ik u niet zegge, dat gij ook uzelven mij44) daartoe schuldig zijt.
20Ja, broeder,45) laat mij uwer hierin46) genieten47) in den Heere;48) verkwik49) mijn ingewanden50) in den Heere.
21Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid;51) en ik weet, dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg.
22En bereid mij52) ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden53) ulieden zal geschonken worden.54)
23U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus,
24Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders.
25De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest.55) Amen.