1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


1Het geschiedde nu in het zesde jaar,1) in de zesde maand,2) op den vijfden der maand, als ik in mijn huis zat,3) en de oudsten van Juda4) voor mijn aangezicht zaten,5) dat de hand des Heeren HEEREN daar over mij viel.6)
2Toen zag ik,7) en ziet, een gelijkenis,8) als de gedaante van vuur;9) van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts was vuur; en van Zijn lenden en opwaarts, als de gedaante ener klaarheid,10) als de verf van Hasmal.11)
3En Hij stak de gelijkenis ener hand uit,12) en nam mij bij het haar mijns hoofds;13) en de Geest14) voerde mij op 15)tussen de aarde en tussen den hemel, en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem,16) tot de deur der poort van het binnenste voorhof,17) dewelke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld18) der ijvering,19) dat tot ijver verwekt.20)
4En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel was aldaar,21) naar de gedaante, die ik in de vallei gezien had.22)
5En Hij zeide tot mij:23) Mensenkind, hef nu uw ogen op 24)naar den weg van het noorden;25) en ik hief mijn ogen op naar den weg van het noorden, en ziet, tegen het noorden aan de poort van het altaar26) was dit beeld der ijvering, in den ingang.
6En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ziet gij wel, wat zij doen, de grote gruwelen,27) die het huis Israels hier doet, opdat Ik van Mijn heiligdom verre wegga?28) Doch gij zult nog wederom29) grote gruwelen zien.
7Zo bracht Hij mij tot de deur van het voorhof.30) Toen zag ik, en ziet, er was een hol in den wand.31)
8En Hij zeide tot mij: Mensenkind, graaf nu in dien wand. En ik groef in dien wand, en ziet, daar was een deur.32)
9Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen.
10Zo ging ik in, en ik zag, en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren33) en verfoeilijke beesten,35) en van alle drekgoden van het huis Israels,36) geheel rondom aan den wand37) gemaald.38)
11En zeventig mannen uit de oudsten39) van het huis Israels,40) met Jaazanja,41) den zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden42) voor hun aangezichten;43) en een ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een overvloedige wolk des reukwerks ging op.44)
12Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israels doen in de duisternis,45) een ieder in zijn gebeelde binnenkameren?46) want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet,47) de HEERE heeft het land verlaten.
13En Hij zeide tot mij: Gij zult nog wederom grote gruwelen zien,48) die zij doen.
14En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN,49) die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen,50) bewenende den Thammuz.51)
15En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze.
16En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN;52) en ziet, aan de deur van den tempel des HEEREN,56) tussen het voorhuis53) en tussen het altaar,54) waren omtrent vijf en twintig mannen;55) hun achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten,57) en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon.58)
17Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda,59) dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben,60) zo keren zij zich, om Mij te vertoornen;61) want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus.62)
18Daarom zal Ik ook handelen in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen.63)